สัญญาเมื่อสายัณห์

  ไท ธนาวุฒิ   ลูกกรุง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สัญญาเมื่อสายัณห์ ไท ธนาวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธงชัย เล็กกำพล

C#m |

จากปากช่องมEเจ้าลืมสัญญAาสองBเราเมื่อสาC#mยัณห์ก่อนเคยรัAก ใจภักBดิ์ไม่เปลี่ยนผัEทำไร่Bใกล้Eกัน จนตะวัBนตกดิE

กลับบ้BานเดินเคีEยง สำเนียBงได้ยิEไม่Bเล่นลิ้G#mน รักสิ้นดินฟ้C#m

จากน้องสามปีEอยู่วงดนตรีA หาBเงินมาหมั้นขวัญC#mตาวิหคกลับคอAน ดังBพี่ย้อนกลับEนาโถน้อBงแก้วEตา สัญญBา เขาEคอย

เจ้าBอยู่แห่งไหEน หัวใจBเลื่อนลอEพี่Bบุญน้อG#mย หลงคอยC#mทั้งคืน

เจ้าลืมลอยรัEก..ที่พี่สลัAกฝังรัBกให้ทรามC#mชื่นเจ้าแปรไปA หัวใจBเหมือนถูกปืEแทบล้Bมทั้งยืEน สะอื้BนอกตรEจากไร่BไปหEา..เงินตรBาชวดชEวิมาBนพี่ล่G#mม ลืมสัญญาเมื่อC#mสายัณห์

E G#m | C#m B | E B |
E G#m | C#m B | E B | C#m |

* |

E G#m | C#m B | E B |
E G#m | C#m B | E B | C#m | C#m |คอร์ดเพลง สัญญาเมื่อสายัณห์ ไท ธนาวุฒิ

เนื้อเพลง สัญญาเมื่อสายัณห์ ไท ธนาวุฒิ จากปากช่องมา เจ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อสายัณห์ ก่อนเคยรัก ใจภักดิ์ไม่เปลี่ยนผัน ทำไร่ใกล้กัน จนตะวันตกดิน กลับบ้านเดินเคียง สำเนียงได้ยิน ไม่เล่นลิ้น รักสิ้นดินฟ้า จากน้องสามปี อยู่วงดนตรี หาเงินมาหมั้นขวัญตา วิหคกลับคอน ดังพี่ย้อนกลับนา โถน้องแก้วตา สัญญา เขาคอย เจ้าอยู่แห่งไหน หัวใจเลื่อนลอย พี่บุญน้อย หลงคอยทั้งคืน เจ้าลืมลอยรัก ที่พี่สลักฝังรักให้ทรามชื่น เจ้าแปรไป หัวใจเหมือนถูกปืน แทบล้มทั้งยืน สะอื้นอกตรม จากไร่ไปหา เงินตราชวดชม วิมานพี่ล่ม ลืมสัญญาเมื่อสายัณห์