อยู่กับบ้าน

  ติ๊ก ชิโร่   สตริง   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อยู่กับบ้าน ติ๊ก ชิโร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ติ๊ก ชิโร่เรียบเรียง: ติ๊ก ชิโร่

 G  อยู่กับบ้าน..  Em    อยู่กับบ้Dาน.. C  อยู่กับบ้าน..  Em   Stay HoDme..

กอดGกันด้วยใจ  แต่ห่างไกBmลกันหน่EmอยรักDmกันบ่อย ๆ  แต่อย่าแตCะต้องตัวกัDsus4อย่Gาเพิ่งกอดตา อย่าเพิ่BmงกอดยาEmไว้Cไวรัสหาย กอดกันให้ตาDยไปเลG

แยEmกคนแก่..เอาไว้ที่Amปลอดภัยอย่าให้ลูกหลาFนทั้งหลายไปกล้ำกราDยให้เขาป่วย.. อย่าDให้เขาป่วย

G D/F#อ..           อย่Emามาใกล้กันDมาช่วCยคนที่เรารัBmก กักตัวเรAmาให้เขาปลอดDภัยG D/F#อ..           ห่าEmงเพียงแค่พDให้พ่Cอแม่ปู่ย่าตาBmยายสุขสบาAmยและมีชีวิDตปลอดภัGย (อยู่กับบ้Bmาน)สุขสบาCย ไม่มีโควิDด-19G (Stay HoBm | (C D)me)

กอดGพ่อด้วยใจ  แต่ห่างไกBmลกันหน่EmอยรักDmแม่บ่อย ๆ  แต่ไว้ค่อCยไปหากัDsus4อย่Gาเพิ่งกอดตา อย่าเพิ่BmงกอดยาEmไว้Cไวรัสหาย กอดกันให้ตาDยไปเลG

* | ** |

ถ้ารักCกัน ก็อย่าเพิ่Dงมาใกล้กัGน (อยู่บ้าBmน)ถ้ารักCกัน ก็อย่าเพิ่DงมากอดกัGน (Stay HoBmme)ชาวโลCกจะได้รอDดปลอดภัGย (อยู่บ้Bmาน)เราCจะผ่านมันไDปด้วยกัGน (Stay HoBmme)ห่างกัCน ไม่ใช่ว่าไม่DรักกัGน (อยู่บ้าBmน)ห่างกัCน ไม่ใช่ว่าไม่DรักกัGน..

อยู่บ้าน เพื่อตัวคุณ และคนที่คุณรักเพื่อสังคมส่วนรวมคอร์ดเพลง อยู่กับบ้าน ติ๊ก ชีโร่

เนื้อเพลง อยู่กับบ้าน ติ๊กชีโร่ อยู่กับบ้าน อยู่กับบ้าน อยู่กับบ้าน Stay Home กอดกันด้วยใจ แต่ห่างไกลกันหน่อย รักกันบ่อยๆ แต่อย่าแตะต้องตัวกัน อย่าเพิ่งกอดตา อย่าเพิ่งกอดยาย ไว้ไวรัสหาย กอดกันให้ตายไปเลย แยกคนแก่ เอาไว้ที่ปลอดภัย อย่าให้ลูกหลานทั้งหลาย ไปกล้ำกรายให้เขาป่วย อย่าให้เขาป่วย โอ อย่ามาใกล้กัน มาช่วยคนที่เรารัก กักตัวเราให้เขาปลอดภัย โอ ห่างเพียงแค่พอ ให้พ่อแม่ปู่ย่าตายาย สุขสบายและมีชีวิตปลอดภัย (อยู่กับบ้าน) สุขสบาย ไม่มีโควิด-19 (Stay Home) กอดพ่อด้วยใจ แต่ห่างไกลกันหน่อย รักแม่บ่อยๆ แต่ไว้ค่อยไปหากัน อย่าเพิ่งกอดตา อย่าเพิ่งกอดยาย ไว้ไวรัสหาย กอดกันให้ตายไปเลย ถ้ารักกัน ก็อย่าเพิ่งมาใกล้กัน (อยู่บ้าน) ถ้ารักกัน ก็อย่าเพิ่งมากอดกัน (Stay Home) ชาวโลกจะได้รอดปลอดภัย (อยู่บ้าน) เราจะผ่านมันไปด้วยกัน (Stay Home) ห่างกัน ไม่ใช่ว่าไม่รักกัน (อยู่บ้าน) ห่างกัน ไม่ใช่ว่าไม่รักกัน อยู่บ้าน เพื่อตัวคุณ และคนที่คุณรัก เพื่อสังคมส่วนรวม