หนาวแสงนีออน

 ตั๊กแตน ชลดา ลูกทุ่ง คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญเรียบเรียง: นฤพนธ์ พานทองสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Am | C G |
Am | C G |

มองดาวใAmส ผ่านใจเต็มฝันคนอยู่ทางบ้าCนจะรู้หรือเปAmล่าคืนนี้Gมีหนึ่งคนเหงา..ฝากคำกับดาCวบอกว่ายังห่วง

ในวันCที่นกบิG/BนแรมทาAmโบกปีกคว้Cางอยู่กลางเมืองหลAmวงพกควาGมรู้ต่ำกับดวงติดตามถามทวEmงหนทางสร้างAmฝัน

อยู่ห้องเช่Amา กินข้าวริมทางทำงานรับจ้างC ได้ตังค์นิดหน่AmอยคือความจริGงที่ท้าให้ถอยแต่ใจดวงน้อCยไม่ยอมไหวAmหวั่น

ความฝัCน และคำG/BสัญญาAmก่อนหักใจลCาบ้านเราวันนั้AmความหมาGยไม่เคยแปรผันยังเชื่อสักวัEmน..ฟ้าคงเข้าข้Amาง

อยู่บ้านเรFายามหนาว ก็หนาCวแค่เพียงกายข้างกองไฟFยังมีไออุ่CกลับจากนDmายังหอมละมุนกรุ่นดอกราตCรีลอยลมข้างทEางอยู่เมืองหลวFงยามเหงา ทนหนาCวโดยเดียวดายตากแสงไฟFนีออนก็ไม่สร่Cางดั่งเศษดาDmวลอยในฟ้ากว้Amางพรุ่งนี้เส้นทาCงจะเป็นอย่างไG

หลับตาฝัAmนถึงภาพบ้านเรายังเห็นยอดพร้าCวไหวในแสงเดืAmอนลมหนาGวคืนนี้ย้ำเตือนผ่านอีกหนึ่งเดืCอนแล้วในเมืองไกAmเฝ้าฝัCนถึงวัG/Bนได้ดีAm  มีงานที่CตามวาดหวังไAmว้คือวันGหนึ่งที่หัวใจ..จะหอบรักไปEmซบอุ่นไอAmดิน

Am | C G |Am | C G |

* | ** |

คือวันGหนึ่งที่หัวใจ..จะหอบรักไปEmซบอุ่นไอAmดิน

Am | C G |Am |คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน ตั๊กแตน ชลดา

เนื้อเพลง หนาวแสงนีออน ตั๊กแตน ชลดา มองดาวใส ผ่านใจเต็มฝัน คนอยู่ทางบ้านจะรู้หรือเปล่า คืนนี้มีหนึ่งคนเหงา ฝากคำกับดาวบอกว่ายังห่วง ในวันที่นกบินแรมทาง โบกปีกคว้างอยู่กลางเมืองหลวง พกความรู้ต่ำกับดวง ติดตามถามทวงหนทางสร้างฝัน อยู่ห้องเช่า กินข้าวริมทาง ทำงานรับจ้าง ได้ตังค์นิดหน่อย คือความจริงที่ท้าให้ถอย แต่ใจดวงน้อยไม่ยอมไหวหวั่น ความฝัน และคำสัญญา ก่อนหักใจลาบ้านเราวันนั้น ความหมายไม่เคยแปรผัน ยังเชื่อสักวัน ฟ้าคงเข้าข้าง อยู่บ้านเรายามหนาว ก็หนาวแค่เพียงกาย ข้างกองไฟยังมีไออุ่น กลับจากนายังหอมละมุน กรุ่นดอกราตรีลอยลมข้างทาง อยู่เมืองหลวงยามเหงา ทนหนาวโดยเดียวดาย ตากแสงไฟนีออนก็ไม่สร่าง ดั่งเศษดาวลอยในฟ้ากว้าง พรุ่งนี้เส้นทางจะเป็นอย่างไร หลับตาฝันถึงภาพบ้านเรา ยังเห็นยอดพร้าวไหวในแสงเดือน ลมหนาวคืนนี้ย้ำเตือน ผ่านอีกหนึ่งเดือนแล้วในเมืองไกล เฝ้าฝันถึงวันได้ดี มีงานที่ตามวาดหวังไว้ คือวันหนึ่งที่หัวใจ จะหอบรักไปซบอุ่นไอดิน คือวันหนึ่งที่หัวใจ จะหอบรักไปซบอุ่นไอดิน