โควิดซา มากอดเด้อ

  เวียง นฤมล   ลูกทุ่ง   อีสาน   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โควิดซามากอดเด้อ เวียง นฤมล
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างติดต่องานแสดง: 0626324939

Gm | A# |Gm | F |

Cm Dm | Gm |

สงGmกรานต์..ปีนี้FเมืองไทยคงเหงD#า..นัดGmเรา..คงเลื่อFนอีกแล้วอ้ายD#จ๋า..โควิดไนน์ทีDmน..จากเมืองจีGmน ข้ามแดนเข้Cmามาเคอรี่มาส่งแล้วจ้Gmา แมสที่ให้มFา รอพ้อหน้Dmากัน

ฮักเดGmอ.. รู้อยู่Fมาเจอบ่ได้D#เห็นGmใจ.. ให้อ้Fายตั้งใจเฮ็ดA#งานเราอยู่เมืองไทFย ดีร้าGmยเข้าใจตรงกัCmใส่แมสเฮ็ดเวียกอยู่บ้าGmอยู่ไผ อยู่มัFน คือทางรอดA#ตาย

บ่อยู่ใกล้ไผF.. บ่ให้Dmผู้ใด๋ใกล้Gmเดอ..บ่ต้องห่วงเด้D#อ ย่านเจอโควิFด..คือกันเด้อ้าA#ย..จังแม่นเว้าคืFอ ใช้เจลล้างมืDmอพุ่นบ้อก่อนGm lineฮักแฮง แพงปานหัวA#ใจ ให้อ้ายปลอดภัยเด้อFจ้า

ขอGmแรง..คนไทFยต้านภัยรุกราD#น..ฮักกัGmน..และมีสติF มีหนทางA#ฝ่าสิจอบหน้าจFอ รออ้าGmยออนไลน์ส่งหCmฮู้เด้อน้องรอสัญญA#เมื่อโควิดซFา ฟ้าวมGmากอดนาง..

A# F/A Gm |
A# F/A Gm |

D# | F |A# | D# |F | A# |

** |

ขอGmแรง..คนไทFยต้านภัยรุกราD#น..ฮักกัGmน..และมีสติF มีหนทางA#ฝ่าสิจอบหน้าจFอ รออ้าGmยออนไลน์ส่งหCmฮู้เด้อน้องรอสัญญA#เมื่อโควิดซFา ฟ้าวมA#ากอดนาง..

สิแพงคิงรออ้ายเด้อจ้Gmเมื่อโควิดซFา สิรอจ่ายดอก..หัว...ใจ..

Gm | A# |D# | F |

Cm Dm | Gm | Gm |คอร์ดเพลง โควิดซามากอดเด้อ เวียง นฤมล

เนื้อเพลง โควิดซามากอดเด้อ เวียง นฤมล สงกรานต์ ปีนี้เมืองไทยคงเหงา นัดเรา คงเลื่อนอีกแล้วอ้ายจ๋า โควิดไนน์ทีน จากเมืองจีน ข้ามแดนเข้ามา เคอรี่มาส่งแล้วจ้า แมสที่ให้มา รอพ้อหน้ากัน ฮักเดอ รู้อยู่มาเจอบ่ได้ เห็นใจ ให้อ้ายตั้งใจเฮ็ดงาน เราอยู่เมืองไทย ดีร้ายเข้าใจตรงกัน ใส่แมสเฮ็ดเวียกอยู่บ้าน อยู่ไผ อยู่มัน คือทางรอดตาย บ่อยู่ใกล้ไผ บ่ให้ผู้ใด๋ใกล้เดอ บ่ต้องห่วงเด้อ ย่านเจอโควิด คือกันเด้อ้าย จังแม่นเว้าคือ ใช้เจลล้างมือพุ่นบ้อก่อน line ฮักแฮง แพงปานหัวใจ ให้อ้ายปลอดภัยเด้อจ้า ขอแรง คนไทยต้านภัยรุกราน ฮักกัน และมีสติ มีหนทางฝ่า สิจอบหน้าจอ รออ้ายออนไลน์ส่งหา ฮู้เด้อน้องรอสัญญา เมื่อโควิดซา ฟ้าวมากอดนาง สิแพงคิงรออ้ายเด้อจ้า เมื่อโควิดซา สิรอจ่ายดอก หัว ใจ