นกแตดแต้2 (ฮักสุดท้าย)

 ยศ ภิณโย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นกแตดแต้2 (ฮักสุดท้าย) ยศ ภิณโย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิงปอง พงษ์อนันต์เรียบเรียง: อ.วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียงโปรดิวเซอร์: JAME ROCKสังกัดค่าย: พนมรุ้ง เรคคอร์ด

D# F | Dm Gm |D# F | A# F |

บ่ต้องถาA#มว่าอ้ายซำบายดีบ่บ่ต้องส่Dmอว่าอ้ายมีไผแล่วไป่D#อแต่ได้ยินเสียงกะเข้าใจ บ่ต้อFงเว้าหลายยายต่อ

คืA#นมาสาเขาบ่ฮักกะส่างให้เจ้าฮู้Dmว่าอ้ายยังฮักกะพอเปิD#ดผ้ากั้ง อ้ายสิพาย่างต่อ บ่ต้อFงเว้าหลาย

มื้Gmอเจ้าบอกลาอ้ายฮ้องไห้ส่ำหมDmาขี้มูกย่อยตาโปมื้อD#เจ้ากลับมา บ่แม่นว่าอ้ายบ่ฮู้สึกโตแต่อ้ายยังฮักFหลาย

อย่าสุมีแนวกั้D#น ขั่นหม่อมพระนางสิโค้งต้Fาวใจประสงค์ฮักเจ้Dmา บ่มีปี้นเปลี่ยนไGmขั่นผุนกกระแดดเด้D#า บ่ไลลืมซู้เก่Fอ้ายบ่ลืมฮักเขDmา คือด้ามดอกดั่งกัGm

อีตะเว้นกะยังขึ้D#น อีเกิ้งยังงามสิบห้าค่ำFอ้ายสิบ่ลืมคำDm ให้จื่อจำเด้อแฟนอ้Gmายคั่นฟ้าสิปิ้D#นกะสิบ่ไลลืมง่าFย ฮักสุดท้ายกะคืA#อเจ้า  (F)

ไผA#สิว่าเป็นบ้ากะส่าง อ้ายกะยัDmงสิฮักคือเก่าบ่D#ออนซอน เอาแต่ไผสิเว้าขอเพียงอ้าFยได้ฮักเจ้ากะพอ

กลัA#บมาสาเซาสาอย่าไห้ให้เจ้าฮู้Dmว่าอ้ายยังฮักกะพอเปิD#ดผ้ากั้งอ้ายสิพาย่างต่อ บ่ต้อFงเว้าหลาย

* | ** | *** |

Gm D# | Dm Gm |D# F | A# |

D# F | Dm Gm |D# F | A# |

** | *** |

อีตะเว้นกะยังขึ้D#น อีเกิ้งยังงามสิบห้าค่ำFอ้ายสิบ่ลืมคำDm..  ให้จื่อ ให้จำเด้อแฟนอ้าGmคั่นฟ้าสิปิ้D#นกะสิบ่ไลลืมง่าFย ฮักสุดท้ายกะA#คือเจ้า F

A# |คอร์ดเพลง นกแตดแต้2 (ฮักสุดท้าย) ยศ ภิณโย

เนื้อเพลง นกแตดแต้2 (ฮักสุดท้าย) ยศ ภิณโย บ่ต้องถามว่าอ้ายซำบายดีบ่ บ่ต้องส่อว่าอ้ายมีไผแล่วไป่ พอแต่ได้ยินเสียงกะเข้าใจ บ่ต้องเว้าหลายยายต่อ คืนมาสาเขาบ่ฮักกะส่าง ให้เจ้าฮู้ว่าอ้ายยังฮักกะพอ เปิดผ้ากั้ง อ้ายสิพาย่างต่อ บ่ต้องเว้าหลาย มื้อเจ้าบอกลา อ้ายฮ้องไห้ส่ำหมาขี้มูกย่อยตาโป มื้อเจ้ากลับมา บ่แม่นว่าอ้ายบ่ฮู้สึกโต แต่อ้ายยังฮักหลาย อย่าสุมีแนวกั้น ขั่นหม่อมพระนางสิโค้งต้าว ใจประสงค์ฮักเจ้า บ่มีปี้นเปลี่ยนไป ขั่นผุนกกระแดดเด้า บ่ไลลืมซู้เก่า อ้ายบ่ลืมฮักเขา คือด้ามดอกดั่งกัน อีตะเว้นกะยังขึ้น อีเกิ้งยังงามสิบห้าค่ำ อ้ายสิบ่ลืมคำ ให้จื่อจำเด้อแฟนอ้าย คั่นฟ้าสิปิ้นกะสิบ่ไลลืมง่าย ฮักสุดท้ายกะคือเจ้า ไผสิว่าเป็นบ้ากะส่าง อ้ายกะยังสิฮักคือเก่า บ่ออนซอน เอาแต่ไผสิเว้า ขอเพียงอ้ายได้ฮักเจ้ากะพอ กลับมาสาเซาสาอย่าไห้ ให้เจ้าฮู้ว่าอ้ายยังฮักกะพอ เปิดผ้ากั้งอ้ายสิพาย่างต่อ บ่ต้องเว้าหลาย อีตะเว้นกะยังขึ้น อีเกิ้งยังงามสิบห้าค่ำ อ้ายสิบ่ลืมคำ ให้จื่อ ให้จำเด้อแฟนอ้าย คั่นฟ้าสิปิ้นกะสิบ่ไลลืมง่าย ฮักสุดท้ายกะคือเจ้า