โรงงานปิดคิดฮอดน้อง

  มนต์แคน แก่นคูน   ลูกทุ่ง   อีสาน   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โรงงานปิดคิดฮอดน้อง มนต์แคน แก่นคูน
สังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

Dm | Dm |Gm | Gm |
Dm C | F |C Am | Dm | Dm |

เจ้าไปอยู่ไDmส โทรหายามใดC บ่เคยติDmตั้งแต่โรงงานปิGmด เจ้าก็หาCยมิดจ้อยลืมAmกันตลาดหุ้นเหDmงา ทำให้คนบ้านเฮาตกงาGmกลับมาตั้งหลักอยู่บ้าDmน หรือได้งาCนใหม่แล้วบ่Amข่าว

อ้ายห่วง อ้ายเหDmงา ความหลังสองเรCายังลอยเด่Dmนัดที่ร้านเซเว่Gmน เดินเข้าซอยCเป็นเพื่อนแทนAmเงาเก็บสิ่งที่หวัDmง เว่าอ่อม ๆ สู่กันฟังสองเGmราตกงาน ตกใจบ้อเจ้Dmา ผู้สาCวอ้ายจึงเงียFบจัง

เจ้านายเลิกGจ้าง แต่อ้ายยังบ่เลิกใDmอดีตสาวโรงงานแฟนอ้าFย..อย่าถอดใจ จนลืมAmความหวังเราเสียรายได้C ก็อย่าให้เสียGแรงใจอีกทDmางรีบกลับมาเดินเคียงข้Fางช่วยกันสร้าCงความฝันเฮาAmต่อ

แรงอ้ายยังพDmอพาเจ้าก้าวต่Cอให้ถึงฝั่Dmถึงบ่มีGmนายจ้าCง อ้ายสิหาเงินสร้างงานAmรอคิดฮอดผู้สาDmว ถ่าฟังข่าวเบิดแฮงสู้Gmต่อโรงงาCนสร้างฝันเปิดรFแต่ยังติดต่Cอผู้ร่วมงาFนบ่ได้

Dm | F |C | Dm |
C | C |Gm C | F |

* | ** |

Dm | Dm |A | Dm |คอร์ดเพลง โรงงานปิดคิดฮอดน้อง มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง โรงงานปิดคิดฮอดน้อง มนต์แคน แก่นคูน เจ้าไปอยู่ไส โทรหายามใด บ่เคยติด ตั้งแต่โรงงานปิด เจ้าก็หายมิดจ้อยลืมกัน ตลาดหุ้นเหงา ทำให้คนบ้านเฮาตกงาน กลับมาตั้งหลักอยู่บ้าน หรือได้งานใหม่แล้วบ่ข่าว อ้ายห่วง อ้ายเหงา ความหลังสองเรายังลอยเด่น นัดที่ร้านเซเว่น เดินเข้าซอยเป็นเพื่อนแทนเงา เก็บสิ่งที่หวัง เว่าอ่อมๆสู่กันฟังสองเรา ตกงาน ตกใจบ้อเจ้า ผู้สาวอ้ายจึงเงียบจัง เจ้านายเลิกจ้าง แต่อ้ายยังบ่เลิกใจ อดีตสาวโรงงานแฟนอ้าย อย่าถอดใจ จนลืมความหวัง เราเสียรายได้ ก็อย่าให้เสียแรงใจอีกทาง รีบกลับมาเดินเคียงข้าง ช่วยกันสร้างความฝันเฮาต่อ แรงอ้ายยังพอพาเจ้าก้าวต่อให้ถึงฝั่ง ถึงบ่มีนายจ้าง อ้ายสิหาเงินสร้างงานรอ คิดฮอดผู้สาว ถ่าฟังข่าวเบิดแฮงสู้ต่อ โรงงานสร้างฝันเปิดรอ แต่ยังติดต่อผู้ร่วมงานบ่ได้