สงกรานต์เศร้า

 ไผ่ พงศธร ลูกทุ่ง อีสาน โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สงกรานต์เศร้า ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: เฉลิมพล มาลาคำเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคาม

Dm C | F D7 |Gm C | Dm |
F C | Dm |

F C | Dm |Gm C | Am |
Dm C | Dm |F C | Dm |

สงกรานต์ปีนี้F ทุกที่Cบ้านเฮาแสนDmเศร้าเหลียวไปD7เห็นแต่ผู้เฒ่Gmา..รอลูกเต้Cารดน้ำอวยAmพรงานประเพณีDm พ้อกันสู่ปีD7เมษาหน้าฮ้อGmคนกลัCบบ้านเกิดเมืองนอFดื่มกินฉลอCง..ในวันสงCกรานต์

ปีนี้เงียบเหFงา บ้านเฮCาพอป่านเมืองฮ้าDmรถรGา ถนน หนA#ทาง ปล่อยว่าCง แทบเป็นตำAmนานตั้งแต่เกิดมDmา ก็พึ่งเคยเห็นD7งดเล่นสงกราGmนต์วัดวDmาบ่ได้จัดงาFน ทุกคนอยู่บ้Cาน เฮือนไผ เฮือนFมัน

สงกราCนต์..ปีนี้Amที่ว่ามันCเศร้าบ่ ซำอ้ายคิดฮอดเจ้Dmา คอยเฝ้าF นับคืน นับAmวันไปอยู่ไสน้Fอ ข่าวครD7าวบ่ส่งหากัGmหรือถูDmกทางการเขานั้Fน..กักตัวCบ่ให้น้องมC

บ้านเฮาปีนี้F..บ่ให้มีCดนตรีหมอDmลำแต่คGนหัวใจชอกA#ช้ำ..มันยัCงมานั่งคอยAmถ่าเคยสาดน้ำกัFน เจ้าสุขสันD7ต์ รอยยิ้มเริงร่Fปีนี้บ่เห็นฮอดหน้Dmอ้ายสาดน้ำตCา..แทนน้ำFสงกรานต์

C Am | C |Dm F | Am |
F D7 | Gm Dm |F C | F |

* | ** |

Dm C | Dm |F C | Dm |คอร์ดเพลง สงกรานต์เศร้า ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง สงกรานต์เศร้า ไผ่ พงศธร สงกรานต์ปีนี้ ทุกที่บ้านเฮาแสนเศร้า เหลียวไปเห็นแต่ผู้เฒ่า รอลูกเต้ารดน้ำอวยพร งานประเพณี พ้อกันสู่ปีเมษาหน้าฮ้อน คนกลับบ้านเกิดเมืองนอน ดื่มกินฉลอง ในวันสงกรานต์ ปีนี้เงียบเหงา บ้านเฮาพอป่านเมืองฮ้าง รถรา ถนน หนทาง ปล่อยว่าง แทบเป็นตำนาน ตั้งแต่เกิดมา ก็พึ่งเคยเห็นงดเล่นสงกรานต์ วัดวาบ่ได้จัดงาน ทุกคนอยู่บ้าน เฮือนไผ เฮือนมัน สงกรานต์ ปีนี้ที่ว่ามันเศร้า บ่ ซำอ้ายคิดฮอดเจ้า คอยเฝ้า นับคืน นับวัน ไปอยู่ไสน้อ ข่าวคราวบ่ส่งหากัน หรือถูกทางการเขานั้น กักตัวบ่ให้น้องมา บ้านเฮาปีนี้ บ่ให้มีดนตรีหมอลำ แต่คนหัวใจชอกช้ำ มันยังมานั่งคอยถ่า เคยสาดน้ำกัน เจ้าสุขสันต์ รอยยิ้มเริงร่า ปีนี้บ่เห็นฮอดหน้า อ้ายสาดน้ำตา แทนน้ำสงกรานต์