ย่านความเหงา

 ยุ้ย มานะศักดิ์ ลูกทุ่ง อีสาน คิดถึง เหงา
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ย่านความเหงา ยุ้ย มานะศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง/ดนตรี: วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียง

G# | Gm |Fm A# | D# |

G# | Gm Cm |Fm A# | D# |

หอมD#กลิ่นเจ้า ละผู้สาGmวบักอ้ายอยู่ทางใด๋G# ฟ้าวต่าวคืนมาเด้D#หลายฟ้D#าหล่าปี เหลียวเบิ่งทาGmงคอยเก้ออย่าลืมเด้G#อ พงศ์พันธ์พี่น้องเก่A#

อย่าไลD#ลืมถิ่ม ละผู้บ่าGmวขี้เหงายังฮักเจ้G#าคือเก่าคือก่อA#หลับตาD#ยามใด๋ เห็นแต่หน้าGmงามงอนออนซอG#นเด้ ออนซอนคนA#ไกล

ย่าD#นหัวใจละผู้สาGmวไทบ้านย่านเปลี่ยนผันG#หันไปมีผู้ใหD#ม่ย่านหลD#งแสงสีอยู่เมืองศิGmวิไลซ์ผู้บ่าวไทG#ยใช้คารมต้มA#ตั๋วหลงฮัD#กปักใจจนหน้ามืGmดตามั่วไปคว้าเอาG#น้ำเน่ามาดื่มกิD#คนเหงD#าทางบ้าน ย่านเจ้าบ่Gmคืนถิ่นย่านลืมG#กลิ่น..ฮอยความฮักA#เฮา

อ้ายสิเอาG#หัวใจเจ้าคืนถิ่นอ้ายสิอาสGmาเอาหัวใจเปื้อนดินบอกฮักเจ้าG#เบิ่ดแฮง จนว่าเจ้าได้ยินว่าอ้ายฮัA# | A#ก..

อ้ายย่านความเหG#งา ย้านเจ้าบ่ฮักอ้ายย่านอกหัGmก ยามเจ้ามีคนใหCmม่ย่านน้ำตFmา ย่านความเสียใจA# ยามเจ้าไปจากD#กันอ้ายย่านความเหงG#า ย่านความผิดหวังอ้ายย่านความหวัGmงมันเหี่ยลงหว่างใCmย่านอยู่เด้Fmอ ย่านฆ่าตัวตายย่านความฮักG#มันพังทลาA#ย.. ตอนบ่มีD#เธอ

G# | Gm Cm |Fm A# | D# |
G# | Gm Cm |Fm A# | D# |

* | ** |

ย่านความฮักG#มันพังทลาA#ย.. ตอนบ่มีD#เธอ

G# | Gm Cm |Fm A# | D# |คอร์ดเพลง ย่านความเหงา ยุ้ย มานะศักดิ์

เนื้อเพลง ย่านความเหงา ยุ้ย มานะศักดิ์ หอมกลิ่นเจ้า ละผู้สาวบักอ้าย อยู่ทางใด๋ ฟ้าวต่าวคืนมาเด้อ หลายฟ้าหล่าปี เหลียวเบิ่งทางคอยเก้อ อย่าลืมเด้อ พงศ์พันธ์พี่น้องเก่า อย่าไลลืมถิ่ม ละผู้บ่าวขี้เหงา ยังฮักเจ้าคือเก่าคือก่อน หลับตายามใด๋ เห็นแต่หน้างามงอน ออนซอนเด้ ออนซอนคนไกล ย่านหัวใจละผู้สาวไทบ้าน ย่านเปลี่ยนผันหันไปมีผู้ใหม่ ย่านหลงแสงสีอยู่เมืองศิวิไลซ์ ผู้บ่าวไทยใช้คารมต้มตั๋ว หลงฮักปักใจจนหน้ามืดตามั่ว ไปคว้าเอาน้ำเน่ามาดื่มกิน คนเหงาทางบ้าน ย่านเจ้าบ่คืนถิ่น ย่านลืมกลิ่น ฮอยความฮักเฮา อ้ายสิเอาหัวใจเจ้าคืนถิ่น อ้ายสิอาสาเอาหัวใจเปื้อนดิน บอกฮักเจ้าเบิ่ดแฮง จนว่าเจ้าได้ยินว่าอ้ายฮัก อ้ายย่านความเหงา ย้านเจ้าบ่ฮัก อ้ายย่านอกหัก ยามเจ้ามีคนใหม่ ย่านน้ำตา ย่านความเสียใจ ยามเจ้าไปจากกัน อ้ายย่านความเหงา ย่านความผิดหวัง อ้ายย่านความหวังมันเหี่ยลงหว่างใจ ย่านอยู่เด้อ ย่านฆ่าตัวตาย ย่านความฮักมันพังทลาย ตอนบ่มีเธอ ย่านความฮักมันพังทลาย ตอนบ่มีเธอ