ซ่อยลืม

 ก้อง ห้วยไร่ ฐา ขนิษ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ซ่อยลืม ก้อง ห้วยไร่ FT. ฐา ขนิษ (เบล ขนิษฐา)
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: บุญหลง

F | C |A# | C |

ต้องใช้เวลาท่อใด๋F น้องจั่งสิลบสิลืมจากหัวCใจหายไปจากใจจักA#เทื่อ..  C

บ่ยอFมรับความเป็นจริง..ที่ต้องเจAmยังเพ้Gmอ.. คิดฮอดเธอบ่CเซาสมอFงรับรู้..ว่าเข้าเซาฮัก แต่หัวใAmจ..ยังต่อต้าGmน พยายามบ่ยอมรับสิ่งที่Cเจอ

เรื่องเดิมวนซ้ำA#ใจกลับมาสลายเฮ็ดใจได้Am สุดท้ายกะคึดนำแต่คนเก่าต้องเผชิGmญ..อยู่จั่งซี่กี่ร้อยวัA#นพันปีให้ตายกะลืมบ่ได้C

ต้องใช้เวลาท่อใด๋F น้องจั่งสิลบสิลืมจากหัวCใจสิเริ่มต้นฮักใหA#ม่..กับคนใหม่ได้จักCเทื่อผู้ชายโง่ ๆ คนนี้F เสียหลักตกเป็นเหCยื่อให้แม่เสือร้าDmสิมีผู้ใด๋Gmน้อ มาส่อCยรักษาใจแหFน่

คนที่เขาแคร์A#อ้าย.. นั้นคอยนั่งมอAmงข้างหลังใจพัGmง น้องสิCรับช่วยดูFแลปล่อยเขาไปตายA#โลด คนที่เขAmาบ่แคDmร์สิเอGmาฮักแท้ ฮืม.C. ดูแลใจอ้าFยเอง

A# | Am Dm |Gm C | F F7 |
A# C | Am Dm |Gm C | F |

* | ** |

ต้องใช้เวลาท่อใด๋F น้องกะสิส่อยรักษาแผลCใจที่เขาทำร้าA#ย.. ให้อ้ายอ่อนแอCหากน้องตั้งใจมาFส่อย ขอให้เป็นฮักแท้Amอ้ายกะบ่ยอมแA#พ้.. ฮือ..Cสิได้ลืมเขาให้เบิ่ดใจ..

A# | Am |Gm | C |F |คอร์ดเพลง ซ่อยลืม ก้อง ห้วยไร่ FT. ฐา ขนิษ

เนื้อเพลง ซ่อยลืม ก้อง ห้วยไร่ FT. ฐา ขนิษ ต้องใช้เวลาท่อใด๋ น้องจั่งสิลบสิลืมจากหัวใจ หายไปจากใจจักเทื่อ บ่ยอมรับความเป็นจริง ที่ต้องเจอ ยังเพ้อ คิดฮอดเธอบ่เซา สมองรับรู้ ว่าเข้าเซาฮัก แต่หัวใจ ยังต่อต้าน พยายามบ่ยอมรับสิ่งที่เจอ เรื่องเดิมวนซ้ำใจกลับมาสลาย เฮ็ดใจได้ สุดท้ายกะคึดนำแต่คนเก่า ต้องเผชิญ อยู่จั่งซี่ กี่ร้อยวันพันปีให้ตายกะลืมบ่ได้ ต้องใช้เวลาท่อใด๋ น้องจั่งสิลบสิลืมจากหัวใจ สิเริ่มต้นฮักใหม่ กับคนใหม่ได้จักเทื่อ ผู้ชายโง่ๆคนนี้ เสียหลักตกเป็นเหยื่อ ให้แม่เสือร้าย สิมีผู้ใด๋น้อ มาส่อยรักษาใจแหน่ คนที่เขาแคร์อ้าย นั้นคอยนั่งมองข้างหลัง ใจพัง น้องสิรับช่วยดูแล ปล่อยเขาไปตายโลด คนที่เขาบ่แคร์ สิเอาฮักแท้ ฮืม ดูแลใจอ้ายเอง ต้องใช้เวลาท่อใด๋ น้องกะสิส่อยรักษาแผลใจ ที่เขาทำร้าย ให้อ้ายอ่อนแอ หากน้องตั้งใจมาส่อย ขอให้เป็นฮักแท้ อ้ายกะบ่ยอมแพ้ ฮือ สิได้ลืมเขาให้เบิ่ดใจ