เอาที่สบายใจ

 ไผ่ พงศธร หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: เฉลิมพล มาลาคำเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Fm |

Fm A#m | D# Fm |
Fm A#m | D# Fm |
Fm A#m | D# Fm |
Fm A#m | D# Fm | Fm |

โอFmย..น้อ.. เอาโลดเด้อเด้อหล่า เอาที่..สบายใจคันสิไปนำเขา บ่ว่าหยังดอกทางอ้ายฮักแป๋ตาย คิดนำเจ้า สิอดเอาดอกทางพี่คำเอ้ย...ถ้าเขาดีกว่าอ้าย กะคงห้ามน้องบ่ฟัง โอ้ยเด้น้อโอ้ยน้อ..น้อง...

Fm | Fm |Cm | G# |A# | Cm |Fm | Fm |

เอาที่เธอสบายFmใจถ้าอยากจะไFmปคงไม่มีใครเหนี่ยวรั้Cmพี่ไม่มีG#สิทธิ์..ที่จะคิดกักขัA#mเมื่อมีความหวัD#งข้างหน้Cmา ถ้าดีก็Fmไป

ดูแFmลทำทุกอย่งแล้วเพื่อเจ้FmยังมีเขFmาดีกว่านี้อีกใช่ไหCmเอาโลดหล่Fmา เอาที่สบายA#mใจไปสาไปD# น้องหล่Cmาเจ้าจงไปFmดี

ถ้าอยู่Cmด้วยกันมันทรมาFmบ่มีความหวFmาน บ่มีความสุขเป็นทุกข์ทั้Cmงปีอ้ายยอมหลีกทาD#ง เปิดใFmจให้เจ้าเต็มที่G#แต่ยังจำสิ่งดี ๆD# ที่เคยมีCmต่อกันมาFmนาน

Fm | Fm |Fm | Fm |

 Fm  บ่ต้องย่านพี่ขวางทางดอกนาบ่ต้องย่านพี่ขวางทางดอกนาคั่นคิดว่าไปแล้วดีกว่านี้ ทางอ้ายกะซวงใจบ่อยากให้ทนอยู่เป็นทุกข์ถ้าเจ้ามีความสุข บ่ว่าเลยทางอ้าย

เมื่ออยู่Cmแล้วมันเป็นทุกFmข์ใจอยู่ไFmปก็ไม่มีความหมCmายความรู้สึFmกพี่เอง..ก็อายแสนA#mอายที่ดูแลFmเธอให้ดีที่สุดไม่ได้G#เป็นผู้ชาD#ย..ดูไม่น่CmาศรัทธFm

เลือกเอFmาที่เจ้าสบายFmใจชีวิตเหลือไFmว้ยังพอมีเวลCmสิทธิ์ของเธFmอ เลือกเองพี่ไม่ว่G#หากเขาทอดทิ้Fmง ยังรอคอยซับน้ำA#mตาผิดหวัง ให้กลับมD#า อ้ายคอยถ่CmาดูแลFmใจ

รับไFmด้กับสิ่งที่เธอFmทำความเจ็บช้ำFmมีบ้างไม่เป็นไCmถึงเธอจะอยู่Fmเคียงคู่กับใคA#mยังให้อภัD#ย เจ็บเพียงใCmดสิอดทนFmเอา

 Fm  แนวใด๋มันสุขใจเจ้า แนวใด๋มันสุขใจเจ้าเมื่อเห็นเขาสิดีกว่าพี่ สิดีกว่าพี่ สิดีกว่าพี่ฮักสุดชีวิตก็ห้ามน้องบ่ได้ บ่ได้โอ้ย บ่ได้ บ่ได้ไปเลยหล่า บ่ว่าหยัง เก็บภาพความหลังไว้ดูต่างหน้าเอาที่เธอคิดว่า..สบายใจ...

Fm A#m | G# D# | ( x2 )
Fm A#m | D# Fm | ( x2 ) | Fm |คอร์ดเพลง เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร โอย น้อ เอาโลดเด้อเด้อหล่า เอาที่ สบายใจ คันสิไปนำเขา บ่ว่าหยังดอกทางอ้าย ฮักแป๋ตาย คิดนำเจ้า สิอดเอาดอกทางพี่ คำเอ้ย ถ้าเขาดีกว่าอ้าย กะคงห้ามน้องบ่ฟัง โอ้ยเด้น้อ โอ้ยน้อ น้อง เอาที่เธอสบายใจ ถ้าอยากจะไปคงไม่มีใครเหนี่ยวรั้ง พี่ไม่มีสิทธิ์ ที่จะคิดกักขัง เมื่อมีความหวังข้างหน้า ถ้าดีก็ไป ดูแลทำทุกอย่งแล้วเพื่อเจ้า ยังมีเขาดีกว่านี้อีกใช่ไหม เอาโลดหล่า เอาที่สบายใจ ไปสาไป น้องหล่าเจ้าจงไปดี ถ้าอยู่ด้วยกันมันทรมาน บ่มีความหวาน บ่มีความสุขเป็นทุกข์ทั้งปี อ้ายยอมหลีกทาง เปิดใจให้เจ้าเต็มที่ แต่ยังจำสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันมานาน บ่ต้องย่านพี่ขวางทางดอกนา บ่ต้องย่านพี่ขวางทางดอกนา คั่นคิดว่าไปแล้วดีกว่านี้ ทางอ้ายกะซวงใจ บ่อยากให้ทนอยู่เป็นทุกข์ ถ้าเจ้ามีความสุข บ่ว่าเลยทางอ้าย เมื่ออยู่แล้วมันเป็นทุกข์ใจ อยู่ไปก็ไม่มีความหมาย ความรู้สึกพี่เอง ก็อายแสนอาย ที่ดูแลเธอให้ดีที่สุดไม่ได้ เป็นผู้ชาย ดูไม่น่าศรัทธา เลือกเอาที่เจ้าสบายใจ ชีวิตเหลือไว้ยังพอมีเวลา สิทธิ์ของเธอ เลือกเองพี่ไม่ว่า หากเขาทอดทิ้ง ยังรอคอยซับน้ำตา ผิดหวัง ให้กลับมา อ้ายคอยถ่าดูแลใจ รับได้กับสิ่งที่เธอทำ ความเจ็บช้ำมีบ้างไม่เป็นไร ถึงเธอจะอยู่เคียงคู่กับใคร ยังให้อภัย เจ็บเพียงใดสิอดทนเอา แนวใด๋มันสุขใจเจ้า แนวใด๋มันสุขใจเจ้า เมื่อเห็นเขาสิดีกว่าพี่ สิดีกว่าพี่ สิดีกว่าพี่ ฮักสุดชีวิตก็ห้ามน้องบ่ได้ บ่ได้โอ้ย บ่ได้ บ่ได้ ไปเลยหล่า บ่ว่าหยัง เก็บภาพความหลังไว้ดูต่างหน้า เอาที่เธอคิดว่า สบายใจ