โลกของเธอ (ปล่อยหมีเหอะ)

  25hours   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โลกของเธอ 25hours

D | D |D | D |

ปล่อยหมี HeDllo hello hello Bearปล่อยหมี HeDllo hello hello Bear ปล่อยหมี

ใครDไม่เข้าใจก็ปล่อEยเขาไป ใครจGะว่าไงช่างเถDอะเธอDไม่ต้องแคร์คนอื่นEมากมายแค่ทำทุGกวันตามใจก็แล้วกัDน Baby

ร้อEงตะโกนออกไป จะมัวเก็บไว้ทำไมปล่อยมันAออกไป อะไรข้างในมากมายที่เธอคิด

โลF#mกของเธอ มันควรGต้องเป็นของเธอใคEmรไม่ยอมรักเธอช่างเขDโลF#mกของเรา มันควรGต้องเป็นของเราแค่ทำEmทุกวันให้ดีเท่านั้A

อ๊าว! HelDlo hello hello BearHeDllo hello hello Bear

เธอDไม่ต้องแคร์คนอื่นEมากมายทำตาGมหัวใจดีกว่DเธอDไม่ต้องอายและไม่ต้องEสนใครแค่ทำแGล้วเธอพอใจก็แล้วกันD อ๊าว!

* | ** |

D7 | D7 |D7 | D7 |

D | E |G | D |

* | ** | ** |

HeDllo hello hello Bear ปล่อยหมีHeDllo hello hello Bear ปล่อยหมี

HeDllo hello hello BearHeDllo hello hello Bear อ๊าDว!ฟังเพลง - โลกของเธอ (ปล่อยหมีเหอะ) 25 hours - YouTube

เนื้อเพลง โลกของเธอ (ปล่อยหมีเหอะ) 25 hours ปล่อยหมี Hello hello hello Bear ปล่อยหมี Hello hello hello Bear ปล่อยหมี ใครไม่เข้าใจก็ปล่อยเขาไป ใครจะว่าไงช่างเถอะ เธอไม่ต้องแคร์คนอื่นมากมาย แค่ทำทุกวันตามใจก็แล้วกัน Baby ร้องตะโกนออกไป จะมัวเก็บไว้ทำไม ปล่อยมันออกไป อะไรข้างในมากมายที่เธอคิด โลกของเธอ มันควรต้องเป็นของเธอ ใครไม่ยอมรักเธอช่างเขา โลกของเรา มันควรต้องเป็นของเรา แค่ทำทุกวันให้ดีเท่านั้น อ๊าว! Hello hello hello Bear Hello hello hello Bear เธอไม่ต้องแคร์คนอื่นมากมาย ทำตามหัวใจดีกว่า เธอไม่ต้องอายและไม่ต้องสนใคร แค่ทำแล้วเธอพอใจก็แล้วกัน อ๊าว! Hello hello hello Bear ปล่อยหมี Hello hello hello Bear ปล่อยหมี Hello hello hello Bear Hello hello hello Bear อ๊าว!