ไม่เคย

  25hours   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่เคย 25hours

B F# | E B |
B F# | E B |

ฉันBไม่เคยรู้  คนF#ที่สำคัญ  นั้นEมีค่าแค่ไหBฉันBไม่เคยรู้  วันF#ที่สวยงาม  นั้นEมีค่าเท่าไBไม่เคยรู้Eเวลาที่เราF#มีกัน  นั้Bน..ดีF#เท่าไรG#mไม่เคยรู้Eว่าความคิดถึF#งมันทรมาBน..แF#ค่..ไหG#mน..ไม่เคC#mย  ไม่เคF#ย  ไม่เคB

เรBาจะคิดถึง..คF#นที่สำคัญ เมื่อEต้องจากกันไBเรBาจะคิดถึง..วันF#ที่สวยงาม เมื่อEเวลาผ่านไBจะคิดถึงEเวลาที่เราF#มีกัน  เมื่BอเธอF#ต้องไปG#mและตอนนี้Eรู้ไหมว่าฉันF#คิดถึงเธอมBาก..แF#ค่..ไหG#mน..ไม่เคC#mย  ไม่เคF#ย.. จะลืBม..

B E | F# B |
B E | F# B |
B E | F# B |
B E | F# B |

* | ** |

B E | F# B | | ( x4 )ฟังเพลง - ไม่เคย 25 hours - YouTube

เนื้อเพลง ไม่เคย 25 hours ฉันไม่เคยรู้ คนที่สำคัญ นั้นมีค่าแค่ไหน ฉันไม่เคยรู้ วันที่สวยงาม นั้นมีค่าเท่าไร ไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกัน นั้น ดีเท่าไร ไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมาน แค่ ไหน ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย เราจะคิดถึง คนที่สำคัญ เมื่อต้องจากกันไป เราจะคิดถึง วันที่สวยงาม เมื่อเวลาผ่านไป จะคิดถึงเวลาที่เรามีกัน เมื่อเธอต้องไป และตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมาก แค่ ไหน ไม่เคย ไม่เคย จะลืม