เงือกทอง

  อ่าวอันดา   Mauii Wauii   สตริง   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เงือกทอง อ่าวอันดา feat. Mauii Wauii

F | G |Em | Am |
F | G |Em | Am |

หนึ่งพันกิโFล จาก กทมG.มีตำนาEmนกล่าวขานเรื่องหAmนึ่งมีหญิงสาFวรูปงามรูปนามหนึ่Gที่เขาคิดถึEmง และยังรอรักมั้นคAm

F | G |Em | Am |

ดั่งทะเลFที่คู่กับหาดทราGที่มีความหมEmายคือเราต้องอยู่ด้วยกัAmแต่ตอนนี้Fมีเพียงแค่ตัวฉัGเป็นเพียงรูปปั้Emนที่ทนฝนแดดลAm

นั่งรอเธFอที่สมิหลGอยู่นานแล้Emว พระอภัยยังไม่มAmมีคนโน้Fนคนนี้มาหGแต่ไม่มีEmความรักที่เธอคอยกลับมAm(นานก็จะคอย)

F | G |Em | Am |

เหลือเพียงตัวฉัFนและทิวสนบาง ๆGที่อยู่ท่ามกลEmาง เกาะหนู เกาะแมAm

พระอภัยยังไม่มFา พระอภัยยังไม่มGอยู่ที่สมิหลEmา คงต้องอยู่อีกร้อยปีAmอีกร้อยปีF พันปี หมื่นปีGจะอยู่ตรงนี้Em อยู่เป็นตำนาAm

วะ ออ อ้อ อFอ.. วะ ออ อ้อ เอGอ..นั่งรอเธEmออยู่ตรงนี้แสนนาAmวะ ออ อ้อ อFอ.. วะ ออ อ้อ เอGอ..ฉันนั่งรอเธEmออยู่ตรงนี้นานแสนนAmาน

* |

พระอภัยยังไม่มFา พระอภัยยังไม่มGอยู่ที่สมิหลEmา คงต้องอยู่อีกร้อยปีAmอีกร้อยปีF พันปี หมื่นปีGจะอยู่อย่างนี้Em นานเท่าไหร่ก้ยังรAmฉันก้ยังรFอ..ฟังเพลง - เงือกทอง อ่าวอันดา feat. Mauii Wauii - YouTube

เนื้อเพลง เงือกทอง อ่าวอันดา feat. Mauii Wauii หนึ่งพันกิโล จาก กทม มีตำนานกล่าวขานเรื่องหนึ่ง มีหญิงสาวรูปงามรูปนามหนึ่ง ที่เขาคิดถึง และยังรอรักมั้นคง ดั่งทะเลที่คู่กับหาดทราย ที่มีความหมายคือเราต้องอยู่ด้วยกัน แต่ตอนนี้มีเพียงแค่ตัวฉัน เป็นเพียงรูปปั้นที่ทนฝนแดดลม นั่งรอเธอที่สมิหลา อยู่นานแล้ว พระอภัยยังไม่มา มีคนโน้นคนนี้มาหา แต่ไม่มีความรักที่เธอคอยกลับมา (นานก็จะคอย) เหลือเพียงตัวฉันและทิวสนบางๆที่อยู่ท่ามกลาง เกาะหนู เกาะแมว พระอภัยยังไม่มา พระอภัยยังไม่มา อยู่ที่สมิหลา คงต้องอยู่อีกร้อยปี อีกร้อยปี พันปี หมื่นปี จะอยู่ตรงนี้ อยู่เป็นตำนาน วะ ออ อ้อ ออ วะ ออ อ้อ เออ นั่งรอเธออยู่ตรงนี้แสนนาน วะ ออ อ้อ ออ วะ ออ อ้อ เออ ฉันนั่งรอเธออยู่ตรงนี้นานแสนนาน พระอภัยยังไม่มา พระอภัยยังไม่มา อยู่ที่สมิหลา คงต้องอยู่อีกร้อยปี อีกร้อยปี พันปี หมื่นปี จะอยู่อย่างนี้ นานเท่าไหร่ก้ยังรอ ฉันก้ยังรอ