ดวงดาวแห่งรัก

 Dr.Fuu สตริง อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดวงดาวแห่งรัก Dr.Fuu ด็อกเตอร์ฟู
สังกัดค่าย: RS

G | Bm Em |Am | D |

เก็บเอาไว้G คำว่ารัEmก  ไม่อาAmจจะพูดไปDเมื่อเธอนั้Gนมีคนนั้Emน.. เคลียคลAmออยู่ข้างกาDอยากจะหGนีไปให้พ้Emน  ยิ่งเจAmอ ยิ่งปวดใจDรักเธอแล้Bmวจับจองไม่ไEmด้อย่างAm Dนี้..

ค่ำคืนC ฉันร้อนรน พิษรัBmกมันทำให้ใจEmเหม่อหน้าเธAmอปรากฏให้เจDอได้ทุกG G7ที่..แหงนมองดาCวบนฟ้าไกลเห็นเธอเพียBmงเศษเสี้ยวนาทีEmไม่อาจหAmนี..ภาพเขาที่เข้ามD | Dา..

ดาวดวงนั้Gน ถ้ามันเป็นดาวของเธอกับBmเขา..  Emรู้ไหAmมฉันเฝ้ามองดูDด้วยความอิจฉG G7า..โอ้ดวงดาCวแห่งรัก.. ช่างสวBmยงามตEmแต่ฉันจะภาวนAmา..ให้มันBmตก.. ขCอ..ให้ดาBmวตกตกจาAmกฟ้า..  D      ให้รักของเธอร้าวราน

G Bm | C D |
G Bm | Am D |

หลับก็เพ้Gอ ตื่นก็แEmพ้  อ่อนแAmอลงทุกวัDผิดที่คิGด ผิดที่หวัEmง  นิยาAmยคนช่างฝัDปลงเถอะนGะ หยุดเถอะนEmะ  ยิ่งห้Amาม ยิ่งดื้อรั้DฝันสลาBmย โทษใครไม่ได้Em     ก็Am Dรู้..

* | ** |

C | Bm Em |Am D | G G7 |
C | Bm Em |Am | D |

ไม่อยาCกให้เธอรักเขBmาจริง  อยาAmกให้เขาทิ้งเธอBmไปเพราะว่าฉันCรักเธอมากBmมายก็ไม่อยาAmกเป็นคนคิดร้ายอย่างนี้Dเลย..    D

** |

โอ้ดวงดาCวแห่งรัก.. ช่างสวBmยงามตEmแต่ฉันจะภาวนAmา..ให้มันBmตก.. ขCอ..ให้ดาBmวตกตกจาAmกฟ้า..  D      ให้รักของเธอร้าวราน

G Bm | Am D |G |คอร์ดเพลง ดวงดาวแห่งรัก Dr.Fuu ด็อกเตอร์ฟู

เนื้อเพลง ดวงดาวแห่งรัก Dr.Fuu ด็อกเตอร์ฟู เก็บเอาไว้ คำว่ารัก ไม่อาจจะพูดไป เมื่อเธอนั้นมีคนนั้น เคลียคลออยู่ข้างกาย อยากจะหนีไปให้พ้น ยิ่งเจอ ยิ่งปวดใจ รักเธอแล้วจับจองไม่ได้อย่างนี้ ค่ำคืน ฉันร้อนรน พิษรักมันทำให้ใจเหม่อ หน้าเธอปรากฏให้เจอได้ทุกที่ แหงนมองดาวบนฟ้าไกล เห็นเธอเพียงเศษเสี้ยวนาที ไม่อาจหนี ภาพเขาที่เข้ามา ดาวดวงนั้น ถ้ามันเป็นดาวของเธอกับเขา รู้ไหมฉันเฝ้ามองดูด้วยความอิจฉา โอ้ดวงดาวแห่งรัก ช่างสวยงามตา แต่ฉันจะภาวนา ให้มันตก ขอ ให้ดาวตก ตกจากฟ้า ให้รักของเธอร้าวราน หลับก็เพ้อ ตื่นก็แพ้ อ่อนแอลงทุกวัน ผิดที่คิด ผิดที่หวัง นิยายคนช่างฝัน ปลงเถอะนะ หยุดเถอะนะ ยิ่งห้าม ยิ่งดื้อรั้น ฝันสลาย โทษใครไม่ได้ ก็รู้ ไม่อยากให้เธอรักเขาจริง อยากให้เขาทิ้งเธอไป เพราะว่าฉันรักเธอมากมาย ก็ไม่อยากเป็นคนคิดร้ายอย่างนี้เลย โอ้ดวงดาวแห่งรัก ช่างสวยงามตา แต่ฉันจะภาวนา ให้มันตก ขอ ให้ดาวตก ตกจากฟ้า ให้รักของเธอร้าวราน