ฮักพอก่ำก่า

 ฐา ขนิษ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า ฐา ขนิษ (เบล ขนิษฐา)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่เรียบเรียง: 216 Studio ขอนแก่น

คือจั่งเล่Fนเฮือนน้อยแท้น้Amเอาขี้ดิDmนบ้อเฮ็ดหัวCใจเอาใบไม้A#มาซื้อ..โตAmน้องไว้..สั้นตี้Gmจั่งบ่เห็นCค่าคือจั่งฮัFกกำละห้าละสิAmที่อ้ายหยิDmบติดมือขึ้นCมามีไว้A#สื่อ ๆ บ่ได้ให้Amราคาแล้วแต่ว่Gmาสิอยู่สิไปC..

น้องบ่งาDmมหรือยังดีAmบ่พออ้ายจึงขA#อขอดข่อนหัวใจFมาให้คือจั่งอ้Dmาปากโต่งน้ำค้างมาแก้AmกระหายเอาเศษA#ใจยาไส้ไว้กันCตาย

ฮักพอก่ำก่Fาบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมAmเฮียงได้แค่เพียDmงฮ่วมฮ้างเปื้อนทาCงหัวใจ..ของอ้าA#ย..เป็นได้เพียCงสตอรี่รายทางฮักพอก่ำก่Fาบ่มีสิทธิ์ได้ฮวมAmเฮียงได้แค่เพียDmงฮวมฮ้าง ปลดระวCางบ่ฮอดฝั่งA#ฝันฮักรอวันCสลาย เพราะอ้ายฮักพอก่ำFก่า

* | ** |

ฮักรอวัA#นสลาย เพราะอ้Cาย.. ฮักพอก่ำก่Fา..ฟังเพลง - ฮักพอก่ำก่า ฐา ขนิษ - YouTube

เนื้อเพลง ฮักพอก่ำก่า ฐา ขนิษ คือจั่งเล่นเฮือนน้อยแท้น้อ เอาขี้ดินบ้อเฮ็ดหัวใจ เอาใบไม้มาซื้อ โตน้องไว้ สั้นตี้จั่งบ่เห็นค่า คือจั่งฮักกำละห้าละสิบ ที่อ้ายหยิบติดมือขึ้นมา มีไว้สื่อๆบ่ได้ให้ราคา แล้วแต่ว่าสิอยู่สิไป น้องบ่งามหรือยังดีบ่พอ อ้ายจึงขอขอดข่อนหัวใจมาให้ คือจั่งอ้าปากโต่งน้ำค้างมาแก้กระหาย เอาเศษใจยาไส้ไว้กันตาย ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง ได้แค่เพียงฮ่วมฮ้างเปื้อนทางหัวใจ ของอ้าย เป็นได้เพียงสตอรี่รายทาง ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮวมเฮียง ได้แค่เพียงฮวมฮ้าง ปลดระวางบ่ฮอดฝั่งฝัน ฮักรอวันสลาย เพราะอ้ายฮักพอก่ำก่า ฮักรอวันสลาย เพราะอ้าย ฮักพอก่ำก่า