ฮักพอก่ำก่า

  ฐา ขนิษ   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า ฐา ขนิษ
เนื้อร้อง/ทำนอง: มิกซ์ ถิรวิทย์เรียบเรียง: บุญหลง มงคลพรโปรดิวเซอร์: ก้อง ห้วยไร่ติดต่องานแสดง: 0633685666

A# | C |A# | C |

F Am | Dm C |A# | C |
Dm | C |

คือจั่งเล่Fนเฮือนน้อยแท้น้Amเอาขี้ดิDmนบ้อเฮ็ดหัวCใจเอาใบไม้A#มาซื้อ..โตAmน้องไว้..สั้นตี้Gmจั่งบ่เห็นค่C

คือจั่งฮัFกกำละห้าละสิAmที่อ้ายหยิDmบติดมือขึ้นCมามีไว้A#สื่อ ๆ บ่ได้ให้Amราคาแล้วแต่ว่Gmาสิอยู่สิไปC..

น้องบ่งาDmมหรือยังดีAmบ่พออ้ายจึงเขาA#ะขอดข่อนหัวใจFมาให้คือจั่งอ้Dmาปากโต่งน้ำค้างมาแก้AmกระหายเอาเศษA#ใจยาไส้ไว้กันCตาย..

ฮักพอก่ำก่Fาบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมAmเฮียงได้แค่เพียDmงฮ่วมฮ้างเปื้อนทาCงหัวใจ..ของอ้าA#ย..เป็นได้เพียCงแค่ดอกไม้ริมทาง

ฮักพอก่ำก่Fาบ่มีสิทธิ์ได้ฮวมAmเฮียงได้แค่เพียDmงฮวมฮ้าง ปลดระวาCงบ่ฮอดฝั่งA#ฝันฮักรอวันCสลาย เพราะอ้ายฮักพFอก่ำก่า

F Am | A# C |
Dm Am | A# C |

Dm | Am |A# | C | Dm |

* | ** | *** |

ฮักรอวัA#นสลาย เพราะอ้Cาย.. ฮักพอFก่ำก่า..

A# C | Dm |Dm |คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า เบลล์ ขนิษฐา

เนื้อเพลง ฮักพอก่ำก่า ฐา ขนิษ (เบลล์ ขนิษฐา) คือจั่งเล่นเฮือนน้อยแท้น้อ เอาขี้ดินบ้อเฮ็ดหัวใจ เอาใบไม้มาซื้อ โตน้องไว้ สั้นตี้จั่งบ่เห็นค่า คือจั่งฮักกำละห้าละสิบ ที่อ้ายหยิบติดมือขึ้นมา มีไว้สื่อๆบ่ได้ให้ราคา แล้วแต่ว่าสิอยู่สิไป น้องบ่งามหรือยังดีบ่พอ อ้ายจึงเขาะขอดข่อนหัวใจมาให้ คือจั่งอ้าปากโต่งน้ำค้างมาแก้กระหาย เอาเศษใจยาไส้ไว้กันตาย ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง ได้แค่เพียงฮ่วมฮ้างเปื้อนทางหัวใจ ของอ้าย เป็นได้เพียงแค่ดอกไม้ริมทาง ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮวมเฮียง ได้แค่เพียงฮวมฮ้าง ปลดระวางบ่ฮอดฝั่งฝัน ฮักรอวันสลาย เพราะอ้ายฮักพอก่ำก่า ฮักรอวันสลาย เพราะอ้าย ฮักพอก่ำก่า