เรื่องจริง2020

  จ๊อบ บรรจบ   เพื่อชีวิต   เร็กเก้/สกา
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เรื่องจริง2020 จ๊อบ ทูดู JOB 2DO จ๊อบ บรรจบ
เนื้อร้อง/ทำนอง: จ๊อบ ทูดูเรียบเรียง: เอ็ม โป้ง R studioสังกัดค่าย: JPS Recordsติดต่องานแสดง: 0951511389

F#m Bm | A E/G# F#m |
F#m Bm | A E/G# F#m |
F#m Bm | A E/G# F#m |
F#m Bm | A E/G# F#m | F#m |

ที่สวนปาล์F#mมมีงูมีหAนูงูไล่กัดหนูEขึ้นไปบนต้นปาF#mล์มเหตุมันเกิF#mดเมื่อตอนบ่ายสาAที่ในสวนปาล์Eม ไม่มีใครรู้F#mF#mนูรีบวิ่งลงรู งูเลื้อยเข้ารูหAนูหนูวิ่งเข้าผิดรูE ไปลงรูปูงูก็ยังไล่ตาF#m

F#m Bm | A E/G# F#m |
F#m Bm | A E/G# F#m |

แดดมันร้อF#mนตอนบ่ายแก่ ๆBmเกษตรกรว่าแEน่ต้องพักผ่อนกายF#mตั้งแต่เช้F#mาสู้ทนฟันฝ่BmทำมาหากินEเลี้ยงปากเลี้ยงท้อF#m

หมดแรF#mงนั่งลงใต้ต้นปาล์Bmมองฟ้าสีคราEมสายลมพัดโชF#mงูมันไล่F#mหนูก็วิ่ง วาโอ๊ะBmโอยเป็นวัฏจักEรธรรมชาติของชีF#mวิต

F#m Bm | A E/G# F#m |
F#m Bm | A E/G# F#m |

F#mนูแทะกินลูกปาล์Bmปาล์มไม่สวยไม่งาEม ราคาก็ไม่ดีF#mสวนปาF#mล์มมีเต็มไปหมBmด ป่าไม้ก็หEดหมดลงทุกF#mทีงูF#mไม่มีที่อยู่Bm เลยอาศัยรูหEนูในสวนปาล์มตาสีF#mF#mนูมากินลูกปาล์Aม งูก็ไล่กัดหBmนูตาสีไล่ตีทั้งคู่E มวนเมียนกันอยู่ แต่ไม่ได้ออกทีF#mวี

* |

F#m Bm | A E/G# F#m |
F#m Bm | A E/G# F#m |

F#m Bm | A E/G# F#m |
F#m Bm | A E/G# F#m |
F#m Bm | A E/G# F#m |
F#m Bm | A E/G# F#m |

** | * | * |

F#m Bm | A E/G# F#m | ( x4 )ฟังเพลง - เรื่องจริง2020 จ๊อบ ทูดู JOB 2DO - YouTube

เนื้อเพลง เรื่องจริง2020 จ๊อบทูดู JOB2DO จ๊อบบรรจบ ที่สวนปาล์มมีงูมีหนู งูไล่กัดหนูขึ้นไปบนต้นปาล์ม เหตุมันเกิดเมื่อตอนบ่ายสาม ที่ในสวนปาล์ม ไม่มีใครรู้ หนูรีบวิ่งลงรู งูเลื้อยเข้ารูหนู หนูวิ่งเข้าผิดรู ไปลงรูปูงูก็ยังไล่ตาม แดดมันร้อนตอนบ่ายแก่ๆเกษตรกรว่าแน่ต้องพักผ่อนกายา ตั้งแต่เช้าสู้ทนฟันฝ่า ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หมดแรงนั่งลงใต้ต้นปาล์ม มองฟ้าสีครามสายลมพัดโชย งูมันไล่หนูก็วิ่ง วาโอ๊ะโอย เป็นวัฏจักรธรรมชาติของชีวิต หนูแทะกินลูกปาล์ม ปาล์มไม่สวยไม่งาม ราคาก็ไม่ดี สวนปาล์มมีเต็มไปหมด ป่าไม้ก็หดหมดลงทุกที งูไม่มีที่อยู่ เลยอาศัยรูหนูในสวนปาล์มตาสี หนูมากินลูกปาล์ม งูก็ไล่กัดหนู ตาสีไล่ตีทั้งคู่ มวนเมียนกันอยู่ แต่ไม่ได้ออกทีวี