ให้เธอตายก่อน

  Klear   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ให้เธอตายก่อน Klear วงเคลียร์
เนื้อร้อง: รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัยทำนอง: วิทวัส เหมือนชอบเรียบเรียง: Klear, Dano, วิทวัส เหมือนชอบสังกัดค่าย: genie records

B F# | E B |G#m E | F# B |

สัBก.. วัF#น.. เราก็Eต้องจากกัBG#mปที่แสนไกEลอย่าง..ไม่ย้อF#นไม่คืนกลัBไม่ฉัBนก็เธอสักF#คน..ต้องทEนอยู่คนเดีBยวG#mนคิดถึงทEรมาน อยู่อย่างเหงF#าและโดดเดี่Bยว

B F# | E B |G#m E | F# B |

Bนที่เหลืออยู่F#.. คือคEนที่ปวดร้าBมอG#mงเห็นลมหายEใจ.. คนที่รักF#เริ่มเบาบาBฉัBนจะไม่ยอF#ม.. ให้เธEอต้องถูกทิ้Bถ้G#mาขอกันได้Eจริง จะยอมให้F#เธอไปก่อB

เจ็บปวBดเท่าไF#ร แต่ฉัEนจะอดทBจะทG#mนอยู่รับมันEลำพัง ยอมให้F#เธอไปก่อBแทบกรีBดหัวใF#จ ต้องเห็EนเธอจากไBก็ยังดีG#mกว่าให้เธอC#7เป็นคน..เห็นF#ฉันตายก่อB

B F# | E B |G#m E | F# B |

* |

B F# | E B |

สักวันหนึ่G#mง แม้นานC#7เท่าไร เราคF#งได้พบกันอีBฟังเพลง - ให้เธอตายก่อน Klear วงเคลียร์ - YouTube

เนื้อเพลง ให้เธอตายก่อน Klear วงเคลียร์ สัก วัน เราก็ต้องจากกัน ไปที่แสนไกลอย่าง ไม่ย้อนไม่คืนกลับ ไม่ฉันก็เธอสักคน ต้องทนอยู่คนเดียว ทนคิดถึงทรมาน อยู่อย่างเหงาและโดดเดี่ยว คนที่เหลืออยู่ คือคนที่ปวดร้าว มองเห็นลมหายใจ คนที่รักเริ่มเบาบาง ฉันจะไม่ยอม ให้เธอต้องถูกทิ้ง ถ้าขอกันได้จริง จะยอมให้เธอไปก่อน เจ็บปวดเท่าไร แต่ฉันจะอดทน จะทนอยู่รับมันลำพัง ยอมให้เธอไปก่อน แทบกรีดหัวใจ ต้องเห็นเธอจากไป ก็ยังดีกว่าให้เธอเป็นคน เห็นฉันตายก่อน สักวันหนึ่ง แม้นานเท่าไร เราคงได้พบกันอีก