ทรัมป์ทำซะ

 คาราบาว เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทรัมป์ทำซะ เล็ก คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ชนะภัยโปรดิวเซอร์: ปรีชา ชนะภัย

ทรัมAป์ทำซะ  ทรัมป์ทำซะทรัมAป์ทำซะอเมริกาวุ่นวาย

A | A |A | A |

ทรัมAป์ทำให้คนอเมริกัน..ต้องถึงวัEนกลียุคเพิ่มเติDมเชื้อไฟให้ทุกข์ ลุกโชEนทั่วอเมริกาประธาAนาธิบดี..คนนี้Eเหยียดเผ่าพันธุ์ปิดกั้Dนความยุติธรรม ย่ำยีEประเทศโลกที่สาม

อเมAริกันนั้นยิ่งใหญ่ ใคร ๆE ก็รู้ก็เห็นแต่ทรัมDป์ทำซะเป็น มองเห็Eนเป็นประเทศเผด็จAการ

G | C |G | C |
G | C |G | E | E | E |

จอร์จฟลอAยด์ถูกฆ่าตายกลายเป็DนชนวนลุกลาAให้ตาDมหาความยุติธรรF#mความเหลื่อมล้ำEการเหยียบย่ำคนด้วยกัE

จอร์จฟลอAยด์ถูกฆ่าตายกลายเป็DนชนวนลุกไหAม้ เปลวไฟDโหมไหม้ลุกโชF#mพวกโจEรฉวยโอกาสปล้นสะดE

อเมริกAาน่าเศร้าใจทำไมDให้คนป่วยปกครอAงเมืองเหยียดผิDว ชังพรรณอยู่เนือง ๆF#mเป็นเรื่องมานาGน  อันธพาลเหยียดชาติAพันธุ์

A | A |E | E |D | D |E | E |
A | A |E | E |D | D |E | E |
A | A |E | E |D | D |E | E |
A | A |E | E |D | D |E | E | E |

G | C |G | C |G | C |G | E | E | E |

* | ** | *** |

ทรัมAป์ทำซะ อเมริกาวุ่นวายทรัมAป์ทำซะ  ทรัมป์ทำซะทรัมAป์ทำซะอเมริกาวุ่นวายฟังเพลง - ทรัมป์ทำซะ เล็ก คาราบาว - YouTube

เนื้อเพลง ทรัมป์ทำซะ เล็ก คาราบาว ทรัมป์ทำซะ ทรัมป์ทำซะ ทรัมป์ทำซะอเมริกาวุ่นวาย ทรัมป์ทำให้คนอเมริกัน ต้องถึงวันกลียุค เพิ่มเติมเชื้อไฟให้ทุกข์ ลุกโชนทั่วอเมริกา ประธานาธิบดี คนนี้เหยียดเผ่าพันธุ์ ปิดกั้นความยุติธรรม ย่ำยีประเทศโลกที่สาม อเมริกันนั้นยิ่งใหญ่ ใครๆก็รู้ก็เห็น แต่ทรัมป์ทำซะเป็น มองเห็นเป็นประเทศเผด็จการ จอร์จฟลอยด์ถูกฆ่าตาย กลายเป็นชนวนลุกลาม ให้ตามหาความยุติธรรม ความเหลื่อมล้ำการเหยียบย่ำคนด้วยกัน จอร์จฟลอยด์ถูกฆ่าตาย กลายเป็นชนวนลุกไหม้ เปลวไฟโหมไหม้ลุกโชน พวกโจรฉวยโอกาสปล้นสะดม อเมริกาน่าเศร้าใจ ทำไมให้คนป่วยปกครองเมือง เหยียดผิว ชังพรรณอยู่เนืองๆเป็นเรื่องมานาน อันธพาลเหยียดชาติพันธุ์ ทรัมป์ทำซะอเมริกาวุ่นวาย ทรัมป์ทำซะ ทรัมป์ทำซะ ทรัมป์ทำซะอเมริกาวุ่นวาย