ไม่เหลืออะไรให้ถาม

 Motif สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่เหลืออะไรให้ถาม Motif โมทีฟ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระเรียบเรียง: bellsnowbearสังกัดค่าย: Khaosan Entertainmentติดต่องานแสดง: 0983319881, 0908505509

A# | Am |Gm | C |

เธอไม่ได้ร้อA#งไห้แล้วใช่ไหมดูท่าทาAmงเธอมีความสุขไม่มีทุกข์ร้อGmนอะไรใช่ไหมดูร่าเริFmaj7งมากขึ้นกว่าเก่า

ก็เป็นเพราะเขA#าที่คอยใส่ใจไม่ต้องพบเจAmอแต่วันร้าย ๆคงไม่เหมือนฉัGmนที่เอาแต่ทำให้เธอเสียใC

มันก็นาGmนเหลือเกินที่เราต่างเดิAmนแยกทางวันนี้A#บังเอิญเจอกัG/Bน แต่ฉันไม่รู้Cจะทักอะไร

ไม่เหลือคำตอบF ให้ถาC/EมอะไรDmเธอนั้Cนเป็นยังไA#ง สบายดีไหAmม ไม่สงสัGmยอะไรอีกเลCไม่เหลืออะไรA#ให้ถามเมื่อเธอไม่เหลืAmอแม้คราบความเจ็บDmช้ำตอกย้ำGmว่าทำถูกแล้วC(ที่เธอจากฉันFไป)

A# F |

เธอไม่โกรธฉัA#นอีกแล้วใช่ไหมทั้งที่ฉันนั้Amนได้เคยทำผิดเธอคงไม่คิGmดอะไรใช่ไหมชีวิตเธFmaj7อนั้นดีกว่าเก่า

ตั้งแต่ตัวเธA#อนั้นพบกับเขาคงไม่พบเจAmอคืนวันร้าย ๆมันช่างน่Gmาละอายที่ทำให้เธอเสียCใจ

* | ** |

ไม่หวังให้เธAmอต้องมองกลับมDmแค่อยากเห็Gmนว่าเธอสุขใA#กับรักเขCาที่ต้องการ

Dm C | A# Am |Gm C | F |
Dm C | A# Am |D# | C |

* | ** | ** |

วันนี้Gmเธอทำถูกแล้วCที่เดินจากฉันไFป..ฟังเพลง - ไม่เหลืออะไรให้ถาม Motif โมทีฟ - YouTube

เนื้อเพลง ไม่เหลืออะไรให้ถาม Motif โมทีฟ เธอไม่ได้ร้องไห้แล้วใช่ไหม ดูท่าทางเธอมีความสุข ไม่มีทุกข์ร้อนอะไรใช่ไหม ดูร่าเริงมากขึ้นกว่าเก่า ก็เป็นเพราะเขาที่คอยใส่ใจ ไม่ต้องพบเจอแต่วันร้ายๆคงไม่เหมือนฉันที่เอาแต่ทำให้เธอเสียใจ มันก็นานเหลือเกินที่เราต่างเดินแยกทาง วันนี้บังเอิญเจอกัน แต่ฉันไม่รู้จะทักอะไร ไม่เหลือคำตอบ ให้ถามอะไร เธอนั้นเป็นยังไง สบายดีไหม ไม่สงสัยอะไรอีกเลย ไม่เหลืออะไรให้ถาม เมื่อเธอไม่เหลือแม้คราบความเจ็บช้ำ ตอกย้ำว่าทำถูกแล้ว(ที่เธอจากฉันไป) เธอไม่โกรธฉันอีกแล้วใช่ไหม ทั้งที่ฉันนั้นได้เคยทำผิด เธอคงไม่คิดอะไรใช่ไหม ชีวิตเธอนั้นดีกว่าเก่า ตั้งแต่ตัวเธอนั้นพบกับเขา คงไม่พบเจอคืนวันร้ายๆมันช่างน่าละอายที่ทำให้เธอเสียใจ ไม่หวังให้เธอต้องมองกลับมา แค่อยากเห็นว่าเธอสุขใจ กับรักเขาที่ต้องการ วันนี้เธอทำถูกแล้วที่เดินจากฉันไป