ตามตะวัน (MYHERO)

 แอ๊ด คาราบาว Num Kala เพื่อชีวิต สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตามตะวัน NUM KALA x แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง: พยัต ภูวิชัยทำนอง: ณพสิน แสงสุวรรณเรียบเรียง: ณัฐชัย จองกฤษดนตรี: เทียนชัย เกียรติปรุงเวชสังกัดค่าย: genie records

G | G |C | C |
G | G |C | D |

เดินตามดวGงตะวันไป หมายจะตาDมไปให้ทันก้าวไปบCนเส้นทางที่ฝัน แต่เหมือนว่ามันDจะยิ่งไกลมองตะวัGนลับขอบฟ้า มันลับตDาแล้วท้อใจยิ่งก้าวตาCม ตะวันยิ่งไกลเสียงหัวใจD..มันบอกให้ฉันเลิกตาG

ลองหันกลับไปCมองเส้นทางที่มาเปิดหัวใจลอGงดู นั่นดาวเต็มฟ้าแค่กลับหลังแล้Cวเดินกลับคืนที่มา อย่าเพิ่งถอดใจG..เดี๋ยวตะวันจะคืนCกลับมาหาเองดวงที่มันลับลงGตรงทะเลใจตามไม่ทันก็เพีCยงแค่ย้อนคืนไปสู่ทิศตะวันอD | Dอก..

เส้นทางที่ฝัCนกับทางกลับบ้าน คือเส้นเดียวกัBmถ้าเข้าใจแล้Amว ก็ลุกขึ้นเดิDนไปตามที่ใจGฝันอดทนอีกนิCดเถอะนะ อีกเดี๋ยวก็ได้สบตBmาตะวัน(แค่เดินตามดAmาวนำทางดวงนั้นเดี๋ยวมันก็เช้D | Dา)

ไม่มีคืนใดGยั่งยืนนาน และไม่มีวันDใดไม่เลิกราพ้นราตรีCก็มีทิวา ย้อนคืนมDาให้เข้าใจให้ความรัGกนำทางไป ใกล้หรือไกDล ก็ไม่สำคัญสักวันหนึ่Cง ความจริง ความฝันจะได้พบกัDน.. ตรงทิศตะวันตื่G

C | G |C | G |
C | Bm |C | D |

* | ** |

G | G |C | D |คอร์ดเพลง ตามตะวัน หนุ่ม กะลา NUM KALA x แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง ตามตะวัน NUM KALA หนุ่ม กะลา x แอ๊ด คาราบาว เดินตามดวงตะวันไป หมายจะตามไปให้ทัน ก้าวไปบนเส้นทางที่ฝัน แต่เหมือนว่ามันจะยิ่งไกล มองตะวันลับขอบฟ้า มันลับตาแล้วท้อใจ ยิ่งก้าวตาม ตะวันยิ่งไกล เสียงหัวใจ มันบอกให้ฉันเลิกตาม ลองหันกลับไปมองเส้นทางที่มา เปิดหัวใจลองดู นั่นดาวเต็มฟ้า แค่กลับหลังแล้วเดินกลับคืนที่มา อย่าเพิ่งถอดใจ เดี๋ยวตะวันจะคืนกลับมาหาเอง ดวงที่มันลับลงตรงทะเลใจ ตามไม่ทันก็เพียงแค่ย้อนคืนไปสู่ทิศตะวันออก เส้นทางที่ฝันกับทางกลับบ้าน คือเส้นเดียวกัน ถ้าเข้าใจแล้ว ก็ลุกขึ้นเดินไปตามที่ใจฝัน อดทนอีกนิดเถอะนะ อีกเดี๋ยวก็ได้สบตาตะวัน (แค่เดินตามดาวนำทางดวงนั้นเดี๋ยวมันก็เช้า) ไม่มีคืนใดยั่งยืนนาน และไม่มีวันใดไม่เลิกรา พ้นราตรีก็มีทิวา ย้อนคืนมาให้เข้าใจ ให้ความรักนำทางไป ใกล้หรือไกล ก็ไม่สำคัญ สักวันหนึ่ง ความจริง ความฝัน จะได้พบกัน ตรงทิศตะวันตื่น