ฟาวเวอร์

  N/A   P.A.P BEAT BAND   แร็พ   สตริง   คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฟาวเวอร์ P.A.P BEAT BAND x N/A
ติดต่องานแสดง: 0623270687

C G | Am F |
C G | Am F |

มีผู้หญิงเป็นร้อCยมีผู้ชายเป็นหมื่นแต่ว่า..เธอGดันไม่เหมือนคนอื่นจะได้เขียนความคิAmดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวFยแต่ว่าใจสะอาดเธอเป็นที่หนึ่Cงในใจของฉันแต่ว่า..เธอGคงจะลืมแล้วมั้งภาพที่คิดไว้Amคงเป็นได้แค่ฝันคงไม่ใช่ผู้ชาFยที่ทำให้เธอสมหวัง

* |

ก็ไม่รู้ว่านำพCาให้ฉันมาเจอเธอผู้ชายที่เซอร์ ๆG แต่เธอก็ยังมองเป็นคนธรรมดAmา ไม่มีหรอกBMแต่เธอจงใจเย็Fน ไม่นานก็คงมี

เธอไม่ใช่ดาวบนฟ้Cาแต่เป็นดาวอยู่บนดินไม่น่าอยู่กับฉัGนแต่ไม่นานคงจะชินกูเดินมาคนเดีAmยว ไม่มีแก๊งค์ ไม่มีทีมRapper ที่กระจอFก แต่สักวันกูจะบิน

ให้เธอเป็นหนึ่งในใจCตลอดถึงไม่มีรถสปอร์Gต แต่เธอก็ไม่คิดจะถอดใAmไม่รู้ว่าวันไหนใครจะจากไFถึงทางจะไม่ขาวเหมือนกับหลอดไฟCสัญญาว่าชีวิตเธอจะปลอดภัGไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไAmจะมีเพียงเธอตลอดไFป ตลอดใจ

* | * |

แม้Cนจะนานเท่าใดG แต่ใจจะไปหาแม้Amนว่าไกลเท่าใดF เพียงเธอคะนึงหาแม้Cนว่าเธอจะมีใคGร แต่ใจคงใฝ่หาแม้Amน ว่าฉันจะอดตาFย แต่ใจไม่เหนื่อยล้า

น้องเป็Cนสาวเหนือ สูงเหลืGอลิบลิ่วลมเหนืAmอพัดปลิว ลอยลิ่Fวบนดอยพี่เป็Cนหนุ่มน้อย ยังเคGยเฝ้าคอยอยากจะเห็Amนดาวน้อยล่องลอFยลงมา

* | * |คอร์ดเพลง ฟาวเวอร์ P.A.P BEAT BAND x N/A

เนื้อเพลง ฟาวเวอร์ P.A.P BEAT BAND x N/A มีผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นหมื่น แต่ว่า เธอดันไม่เหมือนคนอื่น จะได้เขียนความคิดลงในกระดาษ เธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอาด เธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉัน แต่ว่า เธอคงจะลืมแล้วมั้ง ภาพที่คิดไว้คงเป็นได้แค่ฝัน คงไม่ใช่ผู้ชายที่ทำให้เธอสมหวัง ก็ไม่รู้ว่านำพาให้ฉันมาเจอเธอ ผู้ชายที่เซอร์ๆแต่เธอก็ยังมอง เป็นคนธรรมดา ไม่มีหรอกBM แต่เธอจงใจเย็น ไม่นานก็คงมี เธอไม่ใช่ดาวบนฟ้าแต่เป็นดาวอยู่บนดิน ไม่น่าอยู่กับฉันแต่ไม่นานคงจะชิน กูเดินมาคนเดียว ไม่มีแก๊งค์ ไม่มีทีม Rapper ที่กระจอก แต่สักวันกูจะบิน ให้เธอเป็นหนึ่งในใจตลอด ถึงไม่มีรถสปอร์ต แต่เธอก็ไม่คิดจะถอดใจ ไม่รู้ว่าวันไหนใครจะจากไป ถึงทางจะไม่ขาวเหมือนกับหลอดไฟ สัญญาว่าชีวิตเธอจะปลอดภัย ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร จะมีเพียงเธอตลอดไป ตลอดใจ แม้นจะนานเท่าใด แต่ใจจะไปหา แม้นว่าไกลเท่าใด เพียงเธอคะนึงหา แม้นว่าเธอจะมีใคร แต่ใจคงใฝ่หา แม้น ว่าฉันจะอดตาย แต่ใจไม่เหนื่อยล้า น้องเป็นสาวเหนือ สูงเหลือลิบลิ่ว ลมเหนือพัดปลิว ลอยลิ่วบนดอย พี่เป็นหนุ่มน้อย ยังเคยเฝ้าคอย อยากจะเห็นดาวน้อยล่องลอยลงมา