สิ่งที่เรียกว่าหัวใจ

  นาธาน โอร์มาน   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สิ่งที่เรียกว่าหัวใจ นาธาน โอร์มาน
สังกัดค่าย: RS

G | Bm |Am | G |

เกิดมGาก็มีหัวใจหนึ่ง แต่ไม่Bmเคยรู้ถึงความEmหมายมีค่าCแค่เพียงประคองBmให้.. ชีวิตAmไม่สิ้นสุดลDมีใจGก็เหมือนฉันไม่มี ร่างกาBmยที่มีก็สับEmสนจนได้CมาพบใครบางBmคน ร่วมเดินAmบนทางว่างเปDล่า

เธอมาCแต่งเติมท้องฟ้า..ที่มืดมัBmวให้ได้มีดวงดEmาวเธอมาAmทาสี..ให้ห้อCmงเทา ๆ หมดควาDมเหงาไป

ขอบคุณที่ฟ้Gาสร้างเธBmอ ให้เธอสร้างฉัEmนขึ้นมDmให้ร่างกาCยของฉันได้มBmาค้นพบ..สิ่Amงที่เรียกว่าหัวใDขอบใจที่มGารักกัBmน ให้ฉันเพิ่งไEmด้รักใคDmก็ไม่เคCยนึกฝันว่าชีBmวิตฉัน..จะAmได้เข้าใจ.D. คำว่ารัก

C Bm | Am D |

จิตใจGที่มีที่เคยหลับ ตื่นแล้Bmวเมื่อได้รับสิ่Emงนี้ความรักCและวันคืนดีBm ๆ ที่เธAmอได้มีให้กัD

* | ** |

G | Bm Em |C Bm | Am D |
G | Bm Em |C Bm | Am D |

* | ** |

ก็ไม่เคCยนึกฝัน ร่างกาBmยของฉันAmะได้มีใจ.D.  ใจจากเธGอ..คอร์ดเพลง สิ่งที่เรียกว่าหัวใจ นาธาน โอร์มาน

เนื้อเพลง สิ่งที่เรียกว่าหัวใจ นาธาน โอร์มาน เกิดมาก็มีหัวใจหนึ่ง แต่ไม่เคยรู้ถึงความหมาย มีค่าแค่เพียงประคองให้ ชีวิตไม่สิ้นสุดลง มีใจก็เหมือนฉันไม่มี ร่างกายที่มีก็สับสน จนได้มาพบใครบางคน ร่วมเดินบนทางว่างเปล่า เธอมาแต่งเติมท้องฟ้า ที่มืดมัวให้ได้มีดวงดาว เธอมาทาสี ให้ห้องเทาๆหมดความเหงาไป ขอบคุณที่ฟ้าสร้างเธอ ให้เธอสร้างฉันขึ้นมา ให้ร่างกายของฉันได้มาค้นพบ สิ่งที่เรียกว่าหัวใจ ขอบใจที่มารักกัน ให้ฉันเพิ่งได้รักใคร ก็ไม่เคยนึกฝันว่าชีวิตฉัน จะได้เข้าใจ คำว่ารัก จิตใจที่มีที่เคยหลับ ตื่นแล้วเมื่อได้รับสิ่งนี้ ความรักและวันคืนดีๆที่เธอได้มีให้กัน ก็ไม่เคยนึกฝัน ร่างกายของฉัน จะได้มีใจ ใจจากเธอ