น่าเสียดายตรงไหน

 เท่ห์ อุเทน สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง น่าเสียดายตรงไหน เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์
สังกัดค่าย: RS

C#m | G#m |C#m | G#m |
A B | E |

นะคนดีC#m อย่าร้องไห้G#mดังเขF#mาไม่รักก็ปล่BอยเขาไปEเช็ดน้ำตC#mา..ที่นองหน้G#mแล้วฟัF#mงพี่ชายคนนี้Bบ้างได้ไหE

F#mนที่ใจไม่จริง เขG#mาจึงทิ้งเธอไปมัF#mนก็ธรรมดBาอยู่แล้วนี่EนาF#mจของคนรักจริง ใคG#mรว่าไม่มีค่ามีF#mก็แค่ คนโF#7ง่ คนบ้า เท่านั้Bน..

ก็แค่คนนั้C#mนเขาตาไม่ถึง ใจเลยไม่ซึ้G#mง ต้องเข้าใจมีเพC#mชรในมืออยู่แล้Bว ขว้างทิ้งไปแล้Eวยังไม่รู้เธอนั้Aนซิแค่ต้องเสียคนที่หลอกลวG#mงไร้หัวใจมันน่F#mาเสียดายตรงไหนใคBรที่ควรต้องเสียใจ (ให้เธอคิด(E)ดู/เธอลองคิดดู)

ลืมเขาเถิC#mด ช่างเขาเถิG#mF#mม่วันนี้ พรุ่งนี้B ต้องทำEเชื่อฉันบ้C#mาง และคิดดูบ้าG#mมัF#mนต้องมีกันบ้BางสักวัE

* | ** |

C#m | G#m |C#m | G#m |

** |

C#m B |

ถ้าเขF#mาไม่คิดอย่างนั้นวัBนที่เขาได้คิด คงเสียใจน่าEดู..ฟังเพลง - น่าเสียดายตรงไหน เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ - YouTube

เนื้อเพลง น่าเสียดายตรงไหน เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ นะคนดี อย่าร้องไห้ดัง เขาไม่รักก็ปล่อยเขาไป เช็ดน้ำตา ที่นองหน้า แล้วฟังพี่ชายคนนี้บ้างได้ไหม คนที่ใจไม่จริง เขาจึงทิ้งเธอไป มันก็ธรรมดาอยู่แล้วนี่นา ใจของคนรักจริง ใครว่าไม่มีค่า มีก็แค่ คนโง่ คนบ้า เท่านั้น ก็แค่คนนั้นเขาตาไม่ถึง ใจเลยไม่ซึ้ง ต้องเข้าใจ มีเพชรในมืออยู่แล้ว ขว้างทิ้งไปแล้วยังไม่รู้ เธอนั้นซิแค่ต้องเสียคนที่หลอกลวงไร้หัวใจ มันน่าเสียดายตรงไหน ใครที่ควรต้องเสียใจ (ให้เธอคิดดู/เธอลองคิดดู) ลืมเขาเถิด ช่างเขาเถิด ไม่วันนี้ พรุ่งนี้ ต้องทำ เชื่อฉันบ้าง และคิดดูบ้าง มันต้องมีกันบ้างสักวัน ถ้าเขาไม่คิดอย่างนั้น วันที่เขาได้คิด คงเสียใจน่าดู