สายตาลำเอียง

 เท่ห์ อุเทน สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สายตาลำเอียง เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์
สังกัดค่าย: RS

A# C | Am Am |Gm C | F |

เธอFเอาใจออกห่าง..ฉันไAmป ทีละน้อย ทีละนิดทำถูA#กยังดูว่าผิด เมื่อวาCนไม่ด้อยแบบนี้เจอFเขาแล้วอะไร คล้อยตาAmม ปเห็นงาม ไปเห็นดีทั้งที่A#ฉันทำ..มากกว่าที่Gmเขาทำด้วยซ้ำCไป

ไม่เป็นกลาAmงเลยนะหัวใDmจ เธอตัดสิD7นแค่ใช้หางตGmถอนตัA#วดีกว่า ฉันจะสู้G7อะไรเขาได้C

ก็สายตาเธอA#ลำเอียง เธอเห็นCแค่เพียงแต่เขAmสายตDmาไม่เข้าข้างคนGmเก่า เพราะเงCาสะท้อนคนใหFม่จากสาA#ยตาเธอที่มองหน้าฉัCน มันฟ้อAmงว่าเธอหมดใDmไม่มีแล้Gmว ไม่มีเหลือเยื่อใยC คนใจไม่ยุFติธรรม

Fนเอาใจเก่า ๆ ฝืนมอAmง สักกี่ครั้ง สักกี่หนแน่ล่A#ะไม่ซึ้งเท่าคน..เพิ่งมCา นัยน์ตาสบกันคำFก็น่ารำคาญ ร้าวราAmน อยู่ทุกคืน อยู่ทุกวันสองคำA#เสียที พูดสิเลิGmกกัน ฉันจะเลิกCรา

* | ** |

F | Am |Gm C | F |

** |

ไม่มีแล้Gmว ไม่มีเหลือเยื่อใยC ใจเธอไม่ยุFติธรรม

A# C | Am Dm |Gm C | F |ฟังเพลง - สายตาลำเอียง เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ - YouTube

เนื้อเพลง สายตาลำเอียง เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ เธอเอาใจออกห่าง ฉันไป ทีละน้อย ทีละนิด ทำถูกยังดูว่าผิด เมื่อวานไม่ด้อยแบบนี้ เจอเขาแล้วอะไร คล้อยตาม ปเห็นงาม ไปเห็นดี ทั้งที่ฉันทำ มากกว่าที่เขาทำด้วยซ้ำไป ไม่เป็นกลางเลยนะหัวใจ เธอตัดสินแค่ใช้หางตา ถอนตัวดีกว่า ฉันจะสู้อะไรเขาได้ ก็สายตาเธอลำเอียง เธอเห็นแค่เพียงแต่เขา สายตาไม่เข้าข้างคนเก่า เพราะเงาสะท้อนคนใหม่ จากสายตาเธอที่มองหน้าฉัน มันฟ้องว่าเธอหมดใจ ไม่มีแล้ว ไม่มีเหลือเยื่อใย คนใจไม่ยุติธรรม คนเอาใจเก่าๆฝืนมอง สักกี่ครั้ง สักกี่หน แน่ล่ะไม่ซึ้งเท่าคน เพิ่งมา นัยน์ตาสบกัน คำก็น่ารำคาญ ร้าวราน อยู่ทุกคืน อยู่ทุกวัน สองคำเสียที พูดสิเลิกกัน ฉันจะเลิกรา ไม่มีแล้ว ไม่มีเหลือเยื่อใย ใจเธอไม่ยุติธรรม