อยากจะดอง (เป็นทองแผ่นเดียว)

 เท่ห์ อุเทน สตริง เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยากจะดอง (เป็นทองแผ่นเดียว) เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์
สังกัดค่าย: RS

D | Bm |G | A |
D | Bm |G | A |

Dนอะไรไม่รู้ ยิ่งดูGก็ยิ่งถูกใDเธGอน่ะมาจากไหDน เป็นลูกเต้Aาเหล่าใครบอกทีพิมGพ์นิยมอย่างแรงDนะ  แก้Aมก็แดงดูดีDเดิGนเข้าไปโฉบทีD  รู้ทันทีAว่าเธอใช่เลD

ทัGกก็ไม่เคยทัก แต่อยากจะรัAกคนไม่คุ้นเคยเปิGดใจมาบอกเลย บอกเธอไA Bm C#m D | E Aป..

อยากจะดอDงเป็นทองแผ่นเดียวอยากจะกลBmมเกลียวเธอเอาไว้จัดกาGรเทปูนโบกใจ จองเอาไว้AนะเอออยากจะมีDเธอเดินควงแขนอยากจะควBmงเป็นแฟนจนเพ้ออยากตามGไปบ้านส่งเธอ เผื่อจะเจAอพ่อตาแม่ยD Aาย

เรDาได้มาเจอะกัน สวรGรค์ท่านคงจัดDมาเทGวดาจากฟ้Dา ดลให้เรAาชะตาผูกพันธ์ยัGงไม่ลองไม่รู้Dน่ะ  เรAามาดูใจกัDลอGงแล้วถ้าสุขสัDนต์ คิดรักกัAน ก็มารักเลD

D | G |Em | A |
D | G |Em | A |

D | Bm |G | A |
D | Bm |G | A |

* | ** | *** | **** |

D | Bm A |D |ฟังเพลง - อยากจะดอง (เป็นทองแผ่นเดียว) เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ - YouTube

เนื้อเพลง อยากจะดอง (เป็นทองแผ่นเดียว) เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ คนอะไรไม่รู้ ยิ่งดูก็ยิ่งถูกใจ เธอน่ะมาจากไหน เป็นลูกเต้าเหล่าใครบอกที พิมพ์นิยมอย่างแรงนะ แก้มก็แดงดูดี เดินเข้าไปโฉบที รู้ทันทีว่าเธอใช่เลย ทักก็ไม่เคยทัก แต่อยากจะรักคนไม่คุ้นเคย เปิดใจมาบอกเลย บอกเธอไป อยากจะดองเป็นทองแผ่นเดียว อยากจะกลมเกลียวเธอเอาไว้ จัดการเทปูนโบกใจ จองเอาไว้นะเออ อยากจะมีเธอเดินควงแขน อยากจะควงเป็นแฟนจนเพ้อ อยากตามไปบ้านส่งเธอ เผื่อจะเจอพ่อตาแม่ยาย เราได้มาเจอะกัน สวรรค์ท่านคงจัดมา เทวดาจากฟ้า ดลให้เราชะตาผูกพันธ์ ยังไม่ลองไม่รู้น่ะ เรามาดูใจกัน ลองแล้วถ้าสุขสันต์ คิดรักกัน ก็มารักเลย