ตีหม้อ

  วุฒิ ป่าบอน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตีหม้อ วุฒิ ป่าบอน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สหายโตนแพรทองเรียบเรียง: พ็อค บิ๊กอาย

Dm | Dm |A# | A# |C | C |Dm | Dm |

กี่หม้อ กี่หม้Dmอ กูก้าไม่ยัน ก็ไม่ยันต้มกันทั้งวัCน งานการไม่ทำขี้คร้าFเที่ยวนั่งข้างคลDmอง เที่ยวหยบต้มอยู่ป่ายGmางทำตัวกางหลาCง.. ติดหรางมาหลายDm | Cหน

น้ำท่อมกัญชาDm ผ่านมากูเอาหมดยาบ้าถ้าว่าพCบ บอกเลยว่าตกหลุมรัFโรงเรียนก้าไม่ไDmป ถ้ายีใบนี้ผมหนัGmส่วนไอ้เรื่องความรัCก.. ผมถนัดขืนใDmจ (ไอ้หื่น) C

พ่อแม่ส่งให้เรีDmยน แต่ดันไปเวียนโคนท่อมเรื่องยันไม่เคยยอCม เรื่องนอนให้ไว้ใFเรื่องเรียนไม่ต้องแหDmลง เรื่องงานไม่เอาไหGmกี่ครั้งแล้วที่เสียCใจ.. เท่าไหร่ไม่เคยDmจำ

เรียนก้าเรียนไม่จGmบ คบแต่เพื่อนติดยDmกี่ครั้งแล้วติดหรางมGmา กับคำว่ากูนิหรอDmไอย๊ะ อย่าหนักแGmรง คำที่แหลงเจอกันบ่อDmเพื่อนที่บอกใจเกินCร้อย.. คอยเท่าคอยก้าไม่Dmมา

ตอนมือเราจับลูกGmกรงเพื่อนเขาคงต้มกันDmหรอยเรานับวันนั่งเฝ้าGmคอย เพื่อนคงหรอยคงบายDmใจขอสัญญาต่อจาGmกนี้ ถ้าหากฉันนั้นได้Dmออกไปจะขอเริ่มต้นใหม่C.. กลับใจเป็นคนดีDm

หลังความขA#ม.. ของท่Cอมที่เราต้มมัFกจะมีควCามกลมกล่อDmมอยู่เสมอเปรียบเสมืA#อนฟ้าหลังฝนหากได้Cเจอ ย่อมสดใสFหนึ่งชีวิA#ตที่พลาดผิCดจนติดหรางไม่ใช่เรื่FองหนุกหนาCน เรื่องบายDmใจอิสระภาA#พถ้าหากฉันนั้นได้Cออกไปจะตั้งสัตA#ย์ปฏิญาณ จะกลับตัวCกลับใจหลบถึงบ้านกูจะตีFหม้อ..  (C)

Dm | Dm |A# | A# |C | C |Dm | Dm |

Dm | Dm |A# | A# |C | C |Dm | Dm |

* | ** | *** | **** | **** |ฟังเพลง - ตีหม้อ วุฒิ ป่าบอน - YouTube

เนื้อเพลง ตีหม้อ วุฒิ ป่าบอน กี่หม้อ กี่หม้อ กูก้าไม่ยัน ก็ไม่ยัน ต้มกันทั้งวัน งานการไม่ทำขี้คร้าน เที่ยวนั่งข้างคลอง เที่ยวหยบต้มอยู่ป่ายาง ทำตัวกางหลาง ติดหรางมาหลายหน น้ำท่อมกัญชา ผ่านมากูเอาหมด ยาบ้าถ้าว่าพบ บอกเลยว่าตกหลุมรัก โรงเรียนก้าไม่ไป ถ้ายีใบนี้ผมหนัด ส่วนไอ้เรื่องความรัก ผมถนัดขืนใจ (ไอ้หื่น) พ่อแม่ส่งให้เรียน แต่ดันไปเวียนโคนท่อม เรื่องยันไม่เคยยอม เรื่องนอนให้ไว้ใจ เรื่องเรียนไม่ต้องแหลง เรื่องงานไม่เอาไหน กี่ครั้งแล้วที่เสียใจ เท่าไหร่ไม่เคยจำ เรียนก้าเรียนไม่จบ คบแต่เพื่อนติดยา กี่ครั้งแล้วติดหรางมา กับคำว่ากูนิหรอย ไอย๊ะ อย่าหนักแรง คำที่แหลงเจอกันบ่อย เพื่อนที่บอกใจเกินร้อย คอยเท่าคอยก้าไม่มา ตอนมือเราจับลูกกรง เพื่อนเขาคงต้มกันหรอย เรานับวันนั่งเฝ้าคอย เพื่อนคงหรอยคงบายใจ ขอสัญญาต่อจากนี้ ถ้าหากฉันนั้นได้ออกไป จะขอเริ่มต้นใหม่ กลับใจเป็นคนดี หลังความขม ของท่อมที่เราต้ม มักจะมีความกลมกล่อมอยู่เสมอ เปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนหากได้เจอ ย่อมสดใส หนึ่งชีวิตที่พลาดผิดจนติดหราง ไม่ใช่เรื่องหนุกหนาน เรื่องบายใจ อิสระภาพถ้าหากฉันนั้นได้ออกไป จะตั้งสัตย์ปฏิญาณ จะกลับตัวกลับใจ หลบถึงบ้านกูจะตีหม้อ