วันที่ได้คำตอบ (100x100)

  ไมค์ ภิรมย์พร   Peacemaker   ลูกทุ่ง   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง วันที่ได้คำตอบ BOY PEACEMAKER x ไมค์ ภิรมย์พร
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจเรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F C | Dm |F C | Dm |

วัFนที่โชคชะตCาไม่อยู่เคียงข้าDmงเราวัFนที่มีแค่เรCาที่อยู่เคียงข้าDmงกันวันนั้A#นที่มีแต่จมล้มลุCกคลุกคลานวันนั้Amนความจริงสลายกลายเป็Dmนฝันวันนั้A#น..เราเหลือแต่คำว่าเราจริง ๆC

อยู่ร่วมทุGmกข์มากกว่าสุข ก็ไม่เคยท้Amอไม่เคยทิ้งกัDmยังปลอA#บใจกัน ทั้ง ๆ ที่ร้องไCsus4 Cห้..

แต่สุดท้าFยเราไม่เป็นอะไรและสุดท้าAmยรักไม่เป็นอะไรวันนี้Dmยิ่งรัก รักกว่าเดิมด้วยซ้ำCไปเมื่อผ่านพ้Fนวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้Amและได้เข้าใจว่ารัA#กแท้นั้นเป็นAmแบบไหนวันนี้Gm.. เราCนั้นได้คำตอบ

F C | Dm |F C | Dsus4 D |

วันGที่โชคชะตD/F#าไม่อยู่เคียงข้าEmงเราวันGที่มีแค่เรD/F#าที่อยู่เคียงข้างEmกันวันนั้นCที่มีแต่จมล้มลุกDคลุกคลานวันนั้Bmนความจริงสลายกลายเป็นEmฝันวันนั้Amนเราเหลือแต่คำว่าเราจริDsus4 Dง ๆ

อยู่ร่วมทุAmกข์มากกว่าสุข ก็ไม่เคยท้Bmอไม่เคยทิ้งกัEmยังปลอCบใจกัน ทั้ง ๆ ที่ร้องไDsus4 Dห้

แต่สุดท้Gายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้าBmยรักไม่เป็นอะไรวันนี้Emยิ่งรัก รักกว่าเดิมด้วยซ้ำDไปเมื่อผ่านพ้Gนวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้Bmและได้เข้าใจว่ารักCแท้นั้นเป็Bmนแบบไหนวันนี้Am..  (เรDานั้นได้คำต(G)อบ)

G | Bm |Em D | C |

* | * |

ว่ารักCแท้นั้นเป็Bmนแบบไหนวันนี้Am..  เราDนั้นได้คำGตอบฟังเพลง - 100x100 วันที่ได้คำตอบ BOY PEACEMAKE บอย พีชเมกเกอร์ x ไมค์ ภิรมย์พร - YouTube

เนื้อเพลง วันที่ได้คำตอบ BOY PEACEMAKER บอย พีชเมกเกอร์ x ไมค์ ภิรมย์พร วันที่โชคชะตาไม่อยู่เคียงข้างเรา วันที่มีแค่เราที่อยู่เคียงข้างกัน วันนั้นที่มีแต่จมล้มลุกคลุกคลาน วันนั้นความจริงสลายกลายเป็นฝัน วันนั้น เราเหลือแต่คำว่าเราจริงๆ อยู่ร่วมทุกข์มากกว่าสุข ก็ไม่เคยท้อไม่เคยทิ้งกัน ยังปลอบใจกัน ทั้งๆที่ร้องไห้ แต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไร และสุดท้ายรักไม่เป็นอะไร วันนี้ยิ่งรัก รักกว่าเดิมด้วยซ้ำไป เมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้า เราต่างได้รู้และได้เข้าใจ ว่ารักแท้นั้นเป็นแบบไหน วันนี้ เรานั้นได้คำตอบ วันที่โชคชะตาไม่อยู่เคียงข้างเรา วันที่มีแค่เราที่อยู่เคียงข้างกัน วันนั้นที่มีแต่จมล้มลุกคลุกคลาน วันนั้นความจริงสลายกลายเป็นฝัน วันนั้นเราเหลือแต่คำว่าเราจริงๆ อยู่ร่วมทุกข์มากกว่าสุข ก็ไม่เคยท้อไม่เคยทิ้งกัน ยังปลอบใจกัน ทั้งๆที่ร้องไห้ แต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไร และสุดท้ายรักไม่เป็นอะไร วันนี้ยิ่งรัก รักกว่าเดิมด้วยซ้ำไป เมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้า เราต่างได้รู้และได้เข้าใจ ว่ารักแท้นั้นเป็นแบบไหน วันนี้ (เรานั้นได้คำตอบ) ว่ารักแท้นั้นเป็นแบบไหน วันนี้ เรานั้นได้คำตอบ