วันแล้ววันเล่า

  อภิรมย์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง วันแล้ววันเล่า อภิรมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประกาศิต แสนปากดีเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ประกาศิต แสนปากดีดนตรี: พีระวัฒน์ อุทโท, ประกาศิต แสนปากดี, ภูพาน เพชรคำ, จักรพันธ์ ทองอนันทวงศ์

Am | G |F | F |Am | G |F | F |

นี่คือชีAm | Gวิต..         ของหญิงวัยชรFาคนหนึ่งที่ดิ่งกับความคิAmพรรณนาเล่าซ้ำGแต่วันที่งามสะพรั่FบาปอะไรAm | Gนัก..         วันนี้เหลือตัวFคนเดียวไม่มีคู่รัAmก มีแค่เพียงเหล้าขาGวกับบ้านเสาเบี้ยว ๆF

วัAmนแล้ว..วันGเล่า.. ผ่าFนไป..วัAmนแล้ว..วันGเล่า.. ผ่าFนไป..

ในวันที่ยังAm | Gฟิต..         วัยสาวเธองาFมที่หนึ่งใครก็อยากชิAmชายทุกคนใฝ่หGา เดินเข้ามาให้เลืFอกเริ่มมีคนAm | Gรัก..           แล้วพบคนที่ดีFกว่าอีกไม่นานนัAmก ไอ้คนที่ดีกว่าเขGาก็ดีไม่เท่าที่มาFใหม่..

โอ้AmความงามแถมมาGกับคำสาปให้เธอสFนสาละวนแค่ภาCพ..โธ่Amทรามวัย หลงใช้Gเป็นคมดาบจนไม่รู้Fอะไรที่พอดีจนไม่มีGอะไรที่ดีพอ

* |

Am | G |F | F |Am | G |F | F |
Am | G |F | F |Am | G |F | F |

อยู่ในความAm | Gคิด..        ของหญิงกลางคนF ๆ เก่ายึดติดกับความฮอAmความสมบูรณ์แบบนี้Gต้องมีสักคนเทียบเท่Fใครก็อยากAm | Gคบ..         แต่ไม่พบคนที่รFอคอยมีแต่ติดลAmบ พบแต่คนด่างพร้Gอยฉันก็พลอยไม่เข้Fาใจ..

(โAmอ้)ความงามแถมมGากับคำสาปให้เธอสFนสาละวนแค่ภาCพ..โธ่Amดวงใจ หลงใช้Gเป็นคมดาบจนไม่รู้Fอะไรที่พอดีจนไม่มีGอะไรที่ดีพอ

** |

นั่นแหละชีAm | Gวิต..          ของหญิงวัยชราFคนหนึ่งไม่มีคู่รัAmก มีแค่เพียงเหล้าขาGวกับบ้านเสาเบี้ยว ๆF

* | * | * | * | * | * | * | * |ฟังเพลง - วันแล้ววันเล่า อภิรมย์ - YouTube

เนื้อเพลง วันแล้ววันเล่า อภิรมย์ นี่คือชีวิต ของหญิงวัยชราคนหนึ่ง ที่ดิ่งกับความคิด พรรณนาเล่าซ้ำแต่วันที่งามสะพรั่ง บาปอะไรนัก วันนี้เหลือตัวคนเดียว ไม่มีคู่รัก มีแค่เพียงเหล้าขาวกับบ้านเสาเบี้ยวๆ วันแล้ววันเล่า ผ่านไป วันแล้ววันเล่า ผ่านไป ในวันที่ยังฟิต วัยสาวเธองามที่หนึ่ง ใครก็อยากชิด ชายทุกคนใฝ่หา เดินเข้ามาให้เลือก เริ่มมีคนรัก แล้วพบคนที่ดีกว่า อีกไม่นานนัก ไอ้คนที่ดีกว่า เขาก็ดีไม่เท่าคนมาใหม่ โอ้ความงามแถมมากับคำสาป ให้เธอสนสาละวนแค่ภาพ โธ่ทรามวัย หลงใช้เป็นคมดาบ จนไม่รู้อะไรที่พอดี จนไม่มีอะไรที่ดีพอ อยู่ในความคิด ของหญิงกลางคนๆเก่า ยึดติดกับความฮอต ความสมบูรณ์แบบนี้ต้องมีสักคนเทียบเท่า ใครก็อยากคบ แต่ไม่พบคนที่รอคอย มีแต่ติดลบ พบแต่คนด่างพร้อย ฉันก็พลอยไม่เข้าใจ (โอ้)ความงามแถมมากับคำสาป ให้เธอสนสาละวนแค่ภาพ โธ่ดวงใจ หลงใช้เป็นคมดาบ จนไม่รู้อะไรที่พอดี จนไม่มีอะไรที่ดีพอ นั่นแหละชีวิต ของหญิงวัยชราคนหนึ่ง ไม่มีคู่รัก มีแค่เพียงเหล้าขาวกับบ้านเสาเบี้ยวๆ