ฤดูจริง

  อภิรมย์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฤดูจริง อภิรมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประกาศิต แสนปากดีเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ประกาศิต แสนปากดีดนตรี: พีระวัฒน์ อุทโท, ประกาศิต แสนปากดี, ภูพาน เพชรคำ, จักรพันธ์ ทองอนันทวงศ์

Am | C | G | G |
Am | C | G | G |

เผื่อใจAmคุณไว้ก่อน เสียงCคุณหมอบอกควรเผื่อGไว้ลูกสาAmวคุณเสี่ยงอาจ จากไปCเธอโอกาสรอดGน้อยก้มลงAmกระซิบบอก เฮ้Cเจ้าตัวอ่อน จงอย่าGถอยถึงแม้Amมีโอกาสน้อCย อย่างน้อยก็ยังมีG

Am | Am | G | G |
Am | Am | G | G |
Am | Am | G | G |
Am | Am | G | G |

เก็บคืนมาได้ไAmหม ทุกการขอCพรที่เคยวอนGไว้เพื่อฉันเองกลัAmบมาหลอมเป็นหนึ่Cงถนอมเพียงเรี่ยGวแรงของเธอยังอยู่และหากยังมีAmเหลือซึ่งความดีหนCใดโปรดช่วยดลGใจให้เธอสู้ตื่Amนอีกเช้ามีชีCพจรอยู่ ก็เพียงGพอ..

* |

ข้ามวันAmต่อวันยาก อยู่CหรือไปจากเกินอยากGรู้เจ้าเมAmล็ดจู่จู่..ชูCยอดใบอ่อนก่อGนฝนไม่รู้Amชื่อใบดอก งอCกสิ่งใด โถใครGสนขอเพียAmงเจ้าอยู่..สู้ทนCจนถึงฤดูGจริง

หวังเพีAmยงเจ้าอยู่..สู้ทCนจนถึงฤดูGจริง..

G |ฟังเพลง - ฤดูจริง อภิรมย์ - YouTube

เนื้อเพลง ฤดูจริง อภิรมย์ เผื่อใจคุณไว้ก่อน เสียงคุณหมอบอกควรเผื่อไว้ ลูกสาวคุณเสี่ยงอาจ จากไปเธอโอกาสรอดน้อย ก้มลงกระซิบบอก เฮ้เจ้าตัวอ่อน จงอย่าถอย ถึงแม้มีโอกาสน้อย อย่างน้อยก็ยังมี เก็บคืนมาได้ไหม ทุกการขอพร ที่เคยวอนไว้เพื่อฉันเอง กลับมาหลอมเป็นหนึ่งถนอมเพียง เรี่ยวแรงของเธอยังอยู่ และหากยังมีเหลือซึ่งความดีหนใด โปรดช่วยดลใจให้เธอสู้ ตื่นอีกเช้ามีชีพจรอยู่ ก็เพียงพอ ข้ามวันต่อวันยาก อยู่หรือไปจากเกินอยากรู้ เจ้าเมล็ดจู่จู่ ชูยอดใบอ่อนก่อนฝน ไม่รู้ชื่อใบดอก งอกสิ่งใด โถใครสน ขอเพียงเจ้าอยู่ สู้ทนจนถึงฤดูจริง หวังเพียงเจ้าอยู่ สู้ทนจนถึงฤดูจริง