เจ็บ (แต่ไม่ร้อง)

  อั๋น Feeble Heart   สตริง   แม่
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ็บ (แต่ไม่ร้อง) อั๋น Feeble Heart
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธีรภัทร์ วทัญญุภาพเรียบเรียง: อดุลย์ เกตุสังเคราะห์

F | C |Dm | Am |
A# | F |Gm | C |F | C |

หลับและนึFก วันวานที่เคยเก็บไว้Cวันที่ล้Dmม แม่บอกฉันให้ลุกขึ้นมAmฉันจะต้A#องไม่เป็นอะไร แม่ส่งยิ้AmมมาทางสายตDmบอกฉัGmนให้ยืนและลุกขึ้นต่อไCป..

เมื่อกายมีแผFล แม่ก็คอยเฝ้าดูเรื่อยมCเจ็บจนร้Dmอง แม่ก็คอยประคองหัวใAmสอนและสั่งA#ให้ฉันอดทนเจ็บแค่ไหAmนให้เดินผ่านไDmเหนื่อยล้Gmายังไงให้ฉันต้องเข้มแข็C

   แต่มาวันนี้Dmที่เจ็บ ที่เธอมาทิ้งAmกันไป..  A#   ให้ฉันต้องกินน้ำตF C   ก็ได้แต่คิDmดถึงคำที่แม่ได้สอนAmใจมา   บอกตัวเอA#งว่าฉันต้อลุกต่อให้ไหCว..

ก็ได้แต่คิFดถึงคำที่แม่ได้สอCน..ว่าเจ็บแต่ต้องไม่ร้อDmง ฉันต้องไม่เป็นอะไAmถึงความเป็นจริA#ง..จะยากจะเย็นเท่าไFแต่ฉันก็ต้องผ่านไGmป..ให้ได้C...

F | C |
A# | F |Gm | Dm |
A# | F |Gm | C |

* | ** |

ก็ในวันนี้Fน้ำตามันท่วมสมCอง..มันเจ็บจนอยากจะร้Dmอง ต้องซ่อนมันไว้ข้างใAmถึงความเป็นจริA#ง..ต้องช้ำอีกสักเท่าไรFแต่ฉันก็ต้องผ่านไGmป..ให้ไC | Cด้...จะเดินผ่านไปให้ไF | Fด้..ฟังเพลง - เจ็บแต่ไม่ร้อง Aun Feeble Heart - YouTube

เนื้อเพลง เจ็บ แต่ไม่ร้อง อั๋น Feeble Heart หลับและนึก วันวานที่เคยเก็บไว้ วันที่ล้ม แม่บอกฉันให้ลุกขึ้นมา ฉันจะต้องไม่เป็นอะไร แม่ส่งยิ้มมาทางสายตา บอกฉันให้ยืนและลุกขึ้นต่อไป เมื่อกายมีแผล แม่ก็คอยเฝ้าดูเรื่อยมา เจ็บจนร้อง แม่ก็คอยประคองหัวใจ สอนและสั่งให้ฉันอดทน เจ็บแค่ไหนให้เดินผ่านไป เหนื่อยล้ายังไงให้ฉันต้องเข้มแข็ง แต่มาวันนี้ที่เจ็บ ที่เธอมาทิ้งกันไป ให้ฉันต้องกินน้ำตา ก็ได้แต่คิดถึงคำที่แม่ได้สอนใจมา บอกตัวเองว่าฉันต้อลุกต่อให้ไหว ก็ได้แต่คิดถึงคำที่แม่ได้สอน ว่าเจ็บแต่ต้องไม่ร้อง ฉันต้องไม่เป็นอะไร ถึงความเป็นจริง จะยากจะเย็นเท่าไร แต่ฉันก็ต้องผ่านไป ให้ได้ ก็ในวันนี้น้ำตามันท่วมสมอง มันเจ็บจนอยากจะร้อง ต้องซ่อนมันไว้ข้างใน ถึงความเป็นจริง ต้องช้ำอีกสักเท่าไร แต่ฉันก็ต้องผ่านไป ให้ได้ จะเดินผ่านไปให้ได้