แค่คิด..คงไม่ถึง

  เบส ขวางหวัน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   คิดถึง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่คิดคงไม่ถึง เบส ขวางหวัน
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบส ขวางหวันเรียบเรียง: สุวัตร วงศ์นคร, CPN.Record Studio

E B | C#m |A B | E |

ก็ไม่รู้Eว่านาฬิกBาทุกวันหมุนเท่C#mากันไหมก็ไม่รู้Aเวลาอยู่ไกBลทำไมมันเดินEช้าพออยู่ด้วยกัAนเพียงแค่แป๊บBหนึ่งแต่เหมือนเวลG#mามันเดินเร็วกว่C#mแต่พอจากกัF#mนทำใมมันช้BเหมือนเวลามันหยุดEเดิน.. B

ความคิดถึEงไม่เคยเลือนลาBง ไม่เคยจางหาC#mยไปอยากตะโกAนให้ดังออกไปB ให้รู้ว่าคิดEถึงแค่อยากจะไปAอยู่ใกล้ ๆB เธอแล้วหอมแก้มG#mเธอสักทีหนึ่C#mจะกอดเF#mธอให้หายคิดถึBง เมื่อเราได้เจอEกัน

แค่คิดคงไม่ถึAง ฉันจึBงต้องมาหG#mอยากพC#mบ อยากสบตF#mา อยากเห็Bนใบหน้าเธEแค่คิดคงไม่ไหAว.. ก็ใจBมันพร่ำเพ้G#mอยากหC#mนุน อยากนอนตักเธF#mอยากจะกอดเธBอให้หายคิดถึE | (B)ง..

* |

A B | G#m C#m |F#m B | E |
A B | G#m C#m |F#m B | E |

** | ** |

E B | C#m |A B | E |ฟังเพลง - แค่คิดคงไม่ถึง เบส ขวางหวัน - YouTube

เนื้อเพลง แค่คิดคงไม่ถึง เบส ขวางหวัน ก็ไม่รู้ว่านาฬิกาทุกวันหมุนเท่ากันไหม ก็ไม่รู้เวลาอยู่ไกลทำไมมันเดินช้า พออยู่ด้วยกันเพียงแค่แป๊บหนึ่ง แต่เหมือนเวลามันเดินเร็วกว่า แต่พอจากกันทำใมมันช้า เหมือนเวลามันหยุดเดิน ความคิดถึงไม่เคยเลือนลาง ไม่เคยจางหายไป อยากตะโกนให้ดังออกไป ให้รู้ว่าคิดถึง แค่อยากจะไปอยู่ใกล้ๆเธอ แล้วหอมแก้มเธอสักทีหนึ่ง จะกอดเธอให้หายคิดถึง เมื่อเราได้เจอกัน แค่คิดคงไม่ถึง ฉันจึงต้องมาหา อยากพบ อยากสบตา อยากเห็นใบหน้าเธอ แค่คิดคงไม่ไหว ก็ใจมันพร่ำเพ้อ อยากหนุน อยากนอนตักเธอ อยากจะกอดเธอให้หายคิดถึง