ขี้เมาใจดี

  คาราบาว   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขี้เมาใจดี แอ๊ด คาราบาว

G | C |G | D | G |

ถึงGเขาต้องกินเหล้าเมามาGร่างกาAmยมีแต่กลิ่นสุรGโหนกยัCงมีรักมีเมตตGสัตว์เลี้Dยง สัตว์ป่า เขาปรานีG

ยาGมเขามาเมืองกรุงมุ่งเขGาดินหวัDงกลับคืนถิ่นคุยคับป่Gว่Cาฝูงสัตว์เขาดินวนGถูกคนพDามาขังให้คนG | G D/F#ดู..

ค่าผ่านปรEm | Emะตู..                ไม่กี่สตาG | Gงค์..ที่เหลือโหนกยัDง..ซื้อเหล้าเดินกิGเดินไปรินEm | Emไป..              จนรอบเขG | Gาดิน..หาเพื่อนร่วมริDน กินเหล้าร่วมกัGหาเพื่อนร่วมวDง ลงขวดสุรา..

G | C |G | D | G |

มาGถึงกรงชะนีลิงค่Gางใจกว้Amางเลยเลี้ยงเหล้าฝูงลิGลิCงหนอลิงคออ่อนจริง ๆGเมากลิ้Dง บางตัวก็เมาโซเซG

ดูGนั่นไงช้างพลายตัวโGล่ามโซ่D ให้โย้ไป เย้มGดีCใจมีเพื่อนร่ำสุรGเป็นช้างป่Dา ยกให้กินทั้งกลG | G D/F#ม..

สุราเริงEm | Emใจ..                  ช้างยังไปไม่เG | Gป็น..กำหนดกฎเกณDฑ์ ลงท้องต้องเมGสุราโรงEm | Emใด..               เหล้าใหม่ เหล้าเG | Gก่า..ช้างโตเท่าเขDา เห็นเท่าหมูตอGหมูยังไม่ตอDน เห็นเป็นข้าวหมูแดG

G | C |G | D | G |
Em | Em |G | G |Em | Em |G | G |
C D | G Em |C D | G |

ดูGช้างพลายเมาเหล้าคนเมาGหลับAmนักงานมาจับโหนกไGไปCโรงพักกักขังเขาไว้GสงบใจDไว้รอการสอบสวG

โดนGข้อหาทารุณกรรGใจดำDรังแกสัตว์ทำไมGติCดไม่นานอึดอัดแทบตาGนึกเห็นใจDลิงช้างถูกขังลืG | G D/F#ม..

โอ โอ โอEm | Em โอ..ย..มันโดนข้อหาอะไG | G D/F#ร..โอ โอ โอEm | Em โอ..ย..จับมันมาขังทำไG | G (D/F#)ม..

* |

จับมันมาขังทำEm | Emไม..มันโดนข้อหาอะไG | Gร..จับมันมาขังไว้ทำEm | Emไม..มันโดนข้อหาอะไG | G D/F#ร..

* |

จับมันมาขังทำEm | Gไม..ฟังเพลง - ขี้เมาใจดี แอ๊ด คาราบาว - YouTube

เนื้อเพลง ขี้เมาใจดี แอ๊ด คาราบาว ถึงเขาต้องกินเหล้าเมามาย ร่างกายมีแต่กลิ่นสุรา โหนกยังมีรักมีเมตตา สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า เขาปรานี ยามเขามาเมืองกรุงมุ่งเขาดิน หวังกลับคืนถิ่นคุยคับป่า ว่าฝูงสัตว์เขาดินวนา ถูกคนพามาขังให้คนดู ค่าผ่านประตู ไม่กี่สตางค์ ที่เหลือโหนกยัง ซื้อเหล้าเดินกิน เดินไปรินไป จนรอบเขาดิน หาเพื่อนร่วมริน กินเหล้าร่วมกัน หาเพื่อนร่วมวง ลงขวดสุรา มาถึงกรงชะนีลิงค่าง ใจกว้างเลยเลี้ยงเหล้าฝูงลิง ลิงหนอลิงคออ่อนจริงๆเมากลิ้ง บางตัวก็เมาโซเซ ดูนั่นไงช้างพลายตัวโต ล่ามโซ่ ให้โย้ไป เย้มา ดีใจมีเพื่อนร่ำสุรา เป็นช้างป่า ยกให้กินทั้งกลม สุราเริงใจ ช้างยังไปไม่เป็น กำหนดกฎเกณฑ์ ลงท้องต้องเมา สุราโรงใด เหล้าใหม่ เหล้าเก่า ช้างโตเท่าเขา เห็นเท่าหมูตอน หมูยังไม่ตอน เห็นเป็นข้าวหมูแดง ดูช้างพลายเมาเหล้าคนเมาหลับ พนักงานมาจับโหนกไป ไปโรงพักกักขังเขาไว้ สงบใจไว้รอการสอบสวน โดนข้อหาทารุณกรรม ใจดำรังแกสัตว์ทำไม ติดไม่นานอึดอัดแทบตาย นึกเห็นใจลิงช้างถูกขังลืม โอ โอ โอ โอ ย มันโดนข้อหาอะไร โอ โอ โอ โอ ย จับมันมาขังทำไม จับมันมาขังทำไม มันโดนข้อหาอะไร จับมันมาขังไว้ทำไม มันโดนข้อหาอะไร จับมันมาขังทำไม