ล้างบาง

  คาราบาว   เพื่อชีวิต   ปลดแอก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ล้างบาง คาราบาว

A# | A# |F | F |
A# | A# |F | F |
A# | A# |F | F |
A# | A# |F | F |

คนจน ๆA# ก็คนทั่วไปประชาธิปไตFยสร้างจากประชาชA#อย่าตีราคGmาเพียงแค่เงินตราแจกคCซื้อสิทธิ์ขายเสีGmยงเพียงเพราะว่าความยากจCอนาคตมืดมFน ลูกหลานเราบรรลัA#

A# | A# |F | A# |
A# | A# | F |

ประเทศชาติล่มจA#ประชาหน้าตรGmม อนาคตมืดDmมัวชีวิตของเด็ก ๆ ทั่A#ว..ทั้งแผ่นดินไทGmยต้องไร้การศึกษDm

ก็ลูกหลานทั้งนั้Gmน..ที่ขายแรงงาFนหนักจนเกินกาA#ยาเพียงเขาคิดกันว่Gmา..เขาแจกเงิFน เชิญไปเลือกผู้แทA#

คนจFนไม่ใช่คนโง่A#ผู้แทนพุงโFตแหกตาประชาชA#ใช้เงิFนมาติดสินบA#แล้วหลอกคนจFนว่าประชาธิปไตA#

A# | A# |F | A# |
A# | A# | F |

ประเทศกำลังพัฒนA#จะเลือกใครมGmา ควรต้องมีเป้าDmหมายผู้แทนบางคนมักใหA#ญ่มุ่งเอากำไรGm เมื่อได้เข้าในสภDm

แย่งเป็นรัFฐมF#นตรีGmทำตัวบัดสีF มีให้เห็นอยู่เต็มA#ตามันดูถูFกชาF#วประชGmาถือว่ารวย F รวยไหมครับ สA#.ส (รวยสิ)

คนจFนไม่ใช่คนโA#ง่ผู้แทนพุงโFตแหกตาประชาชA#ล้างบาFงกันดูสักหA#ขอแรงคนจFนช่วยเป็นคนล้างบาA#

ล้างบางไปเลA#ย ล้างบางบางคนขอแรงคนจFน เป็นคนล้างบาA#ล้างบางไปเลA#ย ล้างบางบางคนขอแรงคนจFน ช่วยเป็นคนล้างบาA#

G | C |D# | F |F# G# | A# |

A# | A# |F | F |
A# | A# |F | F |

เขาว่าล้างบGmาง ไม่ใช่ล้างชามต้องจับล้างน้ำF เอาตะแกรงกรองไว้A#หาคนดี Gmๆ ที่น่าไว้ใจบนแผ่นดินไทFยยังไม่สิ้นคนA#ดี

คนจน ๆA# ก็คนทั่วไปประชาธิปไตFยสร้างจากประชาชA#อย่าตีราคGmาเพียงแค่เงินตราแจกคCซื้อสิทธิ์ขายเสีGmยงเพียงเพราะว่าความยากจCอนาคตมืดมFน ระบอบประชาธิปไตA#

* | * |

D# F | F Gm |ฟังเพลง - ล้างบาง คาราบาว - YouTube

เนื้อเพลง ล้างบาง คาราบาว คนจนๆก็คนทั่วไป ประชาธิปไตยสร้างจากประชาชน อย่าตีราคาเพียงแค่เงินตราแจกคน ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพียงเพราะว่าความยากจน อนาคตมืดมน ลูกหลานเราบรรลัย ประเทศชาติล่มจม ประชาหน้าตรม อนาคตมืดมัว ชีวิตของเด็กๆทั่ว ทั้งแผ่นดินไทยต้องไร้การศึกษา ก็ลูกหลานทั้งนั้น ที่ขายแรงงานหนักจนเกินกายา เพียงเขาคิดกันว่า เขาแจกเงิน เชิญไปเลือกผู้แทน คนจนไม่ใช่คนโง่ ผู้แทนพุงโตแหกตาประชาชน ใช้เงินมาติดสินบน แล้วหลอกคนจนว่าประชาธิปไตย ประเทศกำลังพัฒนา จะเลือกใครมา ควรต้องมีเป้าหมาย ผู้แทนบางคนมักใหญ่ มุ่งเอากำไร เมื่อได้เข้าในสภา แย่งเป็นรัฐมนตรี ทำตัวบัดสี มีให้เห็นอยู่เต็มตา มันดูถูกชาวประชาถือว่ารวย รวยไหมครับ ส ส (รวยสิ) คนจนไม่ใช่คนโง่ ผู้แทนพุงโตแหกตาประชาชน ล้างบางกันดูสักหน ขอแรงคนจนช่วยเป็นคนล้างบาง ล้างบางไปเลย ล้างบางบางคน ขอแรงคนจน เป็นคนล้างบาง ล้างบางไปเลย ล้างบางบางคน ขอแรงคนจน ช่วยเป็นคนล้างบาง เขาว่าล้างบาง ไม่ใช่ล้างชาม ต้องจับล้างน้ำ เอาตะแกรงกรองไว้ หาคนดีๆที่น่าไว้ใจ บนแผ่นดินไทยยังไม่สิ้นคนดี คนจนๆก็คนทั่วไป ประชาธิปไตยสร้างจากประชาชน อย่าตีราคาเพียงแค่เงินตราแจกคน ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพียงเพราะว่าความยากจน อนาคตมืดมน ระบอบประชาธิปไตย