ตะวันตกดิน

  คาราบาว   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตะวันตกดิน แอ๊ด คาราบาว

A | F#m |E | D A |
A | F#m |E | D A |

ชีAวิตคนเราก็มีDแค่นี้ Eคล้าAยตะวันขึ้น แล้Dวก็ตกลงEดูAให้ดี อย่าให้ตDกส่งเดEถ้าตกAลงน้ำ คงลำบาDกที่จะงA

ตะวันAตกดิF#m D  อีกไม่นาEนก็คงจะโผAล่ขึ้นมF#m   ตะวันDตกน้ำE น้ำจะพาAให้ไฟดัF#mบ ไม่กลับคืD   ตื่นขึ้นมEาก็ไม่อาจพAบตะวัF#mน ความฝัDนก็ลบเลือA

A | F#m | E | D A |

ชีAวิตใครคล้ายดั่งตะวัDนตกน้ำEAนไม่ใช่ปลาจะหายใDจได้ไEดูAให้ดีก่อนจะก้าDวย่างเดิEถ้ามัวAเพลิดเพลินมักจะตDกน้ำตาA

* |

A | D E |A | D E |
A | D E |A | D A |

คือ..มันอย่างนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรมาก ไม่ต้องไปคิดมากคือถ้าตกลงดินนะครับ อาจจะบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ถ้าตกลงน้ำนะครับ น้ำอาจจะท่วมปอดตายโxงกันหมดเลยละครับท่านครับ

สุAภาษิตได้ขีดเขีDยนคำคEควาAมล่มจ่ม มักมากกับควาDมโลภโEอำนAาจเงิน อาจทำให้คนDใหญ่โEแต่ใหญ่Aแค่ไหนดวงตะวัDนยังตกดิA

* | * |

A | F#m |E | D A |
A | F#m |E | D A |

* | * |ฟังเพลง - ตะวันตกดิน แอ๊ด คาราบาว - YouTube

เนื้อเพลง ตะวันตกดิน แอ๊ด คาราบาว ชีวิตคนเราก็มีแค่นี้ คล้ายตะวันขึ้น แล้วก็ตกลง ดูให้ดี อย่าให้ตกส่งเดช ถ้าตกลงน้ำ คงลำบากที่จะงม ตะวันตกดิน อีกไม่นานก็คงจะโผล่ขึ้นมา ตะวันตกน้ำ น้ำจะพาให้ไฟดับ ไม่กลับคืน ตื่นขึ้นมาก็ไม่อาจพบตะวัน ความฝันก็ลบเลือน ชีวิตใครคล้ายดั่งตะวันตกน้ำ คนไม่ใช่ปลาจะหายใจได้ไง ดูให้ดีก่อนจะก้าวย่างเดิน ถ้ามัวเพลิดเพลินมักจะตกน้ำตาย คือ มันอย่างนี้นะครับ มันก็ไม่มีอะไรมาก ไม่ต้องไปคิดมาก คือถ้าตกลงดินนะครับ อาจจะบาดเจ็บนิดหน่อย แต่ถ้าตกลงน้ำนะครับ น้ำอาจจะท่วมปอด ตายโxงกันหมดเลยละครับท่านครับ สุภาษิตได้ขีดเขียนคำคม ความล่มจ่ม มักมากกับความโลภโม อำนาจเงิน อาจทำให้คนใหญ่โต แต่ใหญ่แค่ไหนดวงตะวันยังตกดิน