วิชาแพะ

  คาราบาว   เพื่อชีวิต   ปลดแอก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง วิชาแพะ คาราบาว

Cm | A#7 |G# | Cm |
Cm | A#7 |G# | Cm |

คุณ ๆ ครัCmบ ผมมีA#7เรื่องราว มาเล่าบอD#ก็เพื่อตอกย้ำCm..ความเป็นไปA#7ในสังคมบ้านเรGmเท่าที่ดูมG#า การศึกษA#7า..นั้นขาD#ดไปวิชาหนึ่CmจึG#งเอามาเป็นเพA#7ลงบรรเลงบอกD# | A#7ไว้..

วิชาแพCmะ  วิชาแพCmวิชาแพCmะ  วิชาแพCm

เป็นวิชD#าที่ดูเหมาะสมกับสังคมไทยเป็นวิชCmาที่ดูสอดคล้องกับคนรุ่นใหม่เป็นวิชG#าที่มาสร้างเสริมชีวิตไทย ๆเรียนไA#7ว้ เรียนไว้ วิชาแพะ

Cm | A#7 |G# | Cm |
Cm | A#7 |G# | Cm |

คุณ ๆ ครัCmบ เรื่องราA#7วที่ผมได้เล่าผ่าD#เป็นประสบกาCmรณ์..ที่พานพA#7บมากมายในสังคGmอันหลักวิชG#า..ปรารถนA#7า..ให้คนD#ได้เล่นเป็นคCmบางครG#าวบางทีอับจA#7น คนเล่นเป็นแD# | A#7พะ..

* |

Cm | Cm |Cm | Cm |
Cm | Cm |Cm | Cm |
Cm | Cm |Cm | Cm |

เรีA#7ยนวิชาอื่Gmนสร้างสรรปัญCmญา..ออกมA#7า..ทำมGmา หากิCmน..แต่เรีG#ยนวิชาแพA#7ะนั้นฝึกความอดทD#น อดกลั้CmปรG#ะชาชนชาวไทย..รับทราบไว้A#7วิชาแพะรับบาCmจึงกราบเรีG#ยนมาเพื่อความเข้าใจเผื่อใคA#7รจะสนใจเล่าเรียนวิชาแพG7ะ..

* |

Cm | ( Fade Out )ฟังเพลง - วิชาแพะ คาราบาว - YouTube

เนื้อเพลง วิชาแพะ คาราบาว คุณๆครับ ผมมีเรื่องราว มาเล่าบอก ก็เพื่อตอกย้ำ ความเป็นไปในสังคมบ้านเรา เท่าที่ดูมา การศึกษา นั้นขาดไปวิชาหนึ่ง จึงเอามาเป็นเพลงบรรเลงบอกไว้ วิชาแพะ วิชาแพะ วิชาแพะ วิชาแพะ เป็นวิชาที่ดูเหมาะสมกับสังคมไทย เป็นวิชาที่ดูสอดคล้องกับคนรุ่นใหม่ เป็นวิชาที่มาสร้างเสริมชีวิตไทยๆเรียนไว้ เรียนไว้ วิชาแพะ คุณๆครับ เรื่องราวที่ผมได้เล่าผ่าน เป็นประสบการณ์ ที่พานพบมากมายในสังคม อันหลักวิชา ปรารถนา ให้คนได้เล่นเป็นคน บางคราวบางทีอับจน คนเล่นเป็นแพะ เรียนวิชาอื่นสร้างสรรปัญญา ออกมา ทำมา หากิน แต่เรียนวิชาแพะนั้นฝึกความอดทน อดกลั้น ประชาชนชาวไทย รับทราบไว้วิชาแพะรับบาป จึงกราบเรียนมาเพื่อความเข้าใจ เผื่อใครจะสนใจเล่าเรียนวิชาแพะ