ขี้เมากะเพราแตะ

  คาราบาว   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขี้เมากะเพราแตะ แอ๊ด คาราบาว

G | G |G | G |
G | G |G | G |

วงเหล้Emามีเรื่องเล่ามากมาEmหญิงชาCยสดับฟังทางนี้GอุทาหEmรณ์สอนกันด้วยดีกEmรีมันจะดีDไม่ดีให้แยกแยะเอาเอ(G)ง..

G | G |G | G |

ขี้เมGาตั้งวงเหล้าเบีGยร์ศรีภรรเมีCยคอยทำกับแกล้GของตาGยต้องถั่วทอดยำแหนGชวนเพื่อนมาร่วมแจDมปาร์ตี้ดีกรีD..

พูดคุGยสนุกสนานเสียงดัGชามช้อนกาละมัCงก็เปลี่ยนเป็นเครื่องดนตGรีร้องเพลEmงเพื่อชีวิตชีวีGพงษ์สิทธิ์ คำภีร์D คาราวาน คาราบาวG..

ขี้เมCาไม่เข้าใครออกใคCพูดวนอยู่ได้Cกะอีเรื่องเก่า ๆGเขาถึงบอCก ใครได้ผัวขี้เหล้Gต้องทนทั้งขี้เมAmา ขี้โม้D ขี้คุย

G | G |G | G |
G | G |G | G |

ภรรยGาก็หน้าตาชื่นบาGคอยสนองบริกาCร แม่ครัวหัวป่Gาก์ทำกับแกล้Gม กับข้าว กับปลGให้กินแกล้มสุรDาอย่างไม่มีบกพร่Gอง

นี่แหลGะวัฒนธรรมไทGไปลามาไหCว้ อิ่มใจ อิ่มท้Gองโด่งดัEmงจนฝรั่งหัวทอGบินมาแต่งนวลน้อDง เมียไทยโอท็อGป..

พงษ์เทCพ กระโดนชำนาญCร้องเพลงมั๊Cนมัน ขี้เมาช๊อบชอGกินเหล้Cา ไม่ต้องการคำตอGเอาจอกไปนำAm ยกแก้DวไปนำGDนละกรึ๊บสองกรึ๊Gบ..

เมีCยเป็นช้างเท้าหลัCผัCวเป็นช้างเท้าหน้Gตกเย็Amนเป็นต้องก๊งสุรAmพอผัวเมาได้ท่Dา ภรรยาก็ได้Gที

Em | Em |Em | Em |
Em | Em |Em | G |

Em | Em |Em | Em |
Em | Em |Em | G |

กับข้าCวหมดเกลี้ยงทั้งบ้าCวงสุรCาชื่นบานยังเซ้าซี้Gในตู้เย็Cนก็ไม่เหลือสักอย่Cางยังร้องสั่Cงอยากกินโน่นกินนี่Gไม่เคยเลDย ไม่เคยคิดทรGพีที่ทำไปเDพราะนึกถึงศักดิ์ศGรีเมียทั้งดีแสนดีAm ไยผัวมัDวแต่เมาGมาย

 D  เอากระเพราสักจGาน D  จะเอากระเพราอีกจาG D  เอากระเพราสักจาGนสิ   บอกว่าDจะเอากระเพราอีกสักจาน

G | G |G | G |
G | G |G | G |

* |

ขี้เมGาร้องจะเอากระเพราผัGภรรยาก็ไม่ขัCด รีบลุกไปคลุกใGห้แถมเพื่อนผัGวร้องสำทับให้ฉับไวGกระเพราเนื้อ กระเพราไก่D เพราอะไรได้ทุกอย่Dาง..

แม่ครัGวกระหยิ่มยิ้มพิมพ์ใGมื้อนี้ที่แค้นหลาCย จะได้ชำระสะสางGเธอบรรจEmงมีดหั่นรองเท้ายาGให้ผัวกินดูบ้าDง เผื่อจะได้สติG

นี่คืCอเรื่องราวกระเพราผัGที่ค่อนข้างแจ่มชัDด ผัดเพื่อสิทธิสตEmรีระวังเด้Cอขี้เมาชอบกดขี่GสักวันจะเจอดีD ขี้เมากระเพราแตG

เรื่องราCวกระเพรารองเท้าแตGที่ท่านต้องแยกแยDะ ผิด ชอบ ชั่ว ดีEmระวังเด้Cอขี้เมาชอบกดขี่GสักวันจะเจอดีD.. ผัดขี้เมากระเพราGแตะ

G | G |G | G | ( x2 )ฟังเพลง - ขี้เมากะเพราแตะ แอ๊ด คาราบาว - YouTube

เนื้อเพลง ขี้เมากะเพราแตะ แอ๊ด คาราบาว วงเหล้ามีเรื่องเล่ามากมาย หญิงชายสดับฟังทางนี้ อุทาหรณ์สอนกันด้วยดีกรี มันจะดีไม่ดีให้แยกแยะเอาเอง ขี้เมาตั้งวงเหล้าเบียร์ ศรีภรรเมียคอยทำกับแกล้ม ของตายต้องถั่วทอดยำแหนม ชวนเพื่อนมาร่วมแจมปาร์ตี้ดีกรี พูดคุยสนุกสนานเสียงดัง ชามช้อนกาละมังก็เปลี่ยนเป็นเครื่องดนตรี ร้องเพลงเพื่อชีวิตชีวี พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ คาราวาน คาราบาว ขี้เมาไม่เข้าใครออกใคร พูดวนอยู่ได้กะอีเรื่องเก่าๆเขาถึงบอก ใครได้ผัวขี้เหล้า ต้องทนทั้งขี้เมา ขี้โม้ ขี้คุย ภรรยาก็หน้าตาชื่นบาน คอยสนองบริการ แม่ครัวหัวป่าก์ ทำกับแกล้ม กับข้าว กับปลา ให้กินแกล้มสุราอย่างไม่มีบกพร่อง นี่แหละวัฒนธรรมไทย ไปลามาไหว้ อิ่มใจ อิ่มท้อง โด่งดังจนฝรั่งหัวทอง บินมาแต่งนวลน้อง เมียไทยโอท็อป พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ร้องเพลงมั๊นมัน ขี้เมาช๊อบชอบ กินเหล้า ไม่ต้องการคำตอบ เอาจอกไปนำ ยกแก้วไปนำ คนละกรึ๊บสองกรึ๊บ เมียเป็นช้างเท้าหลัง ผัวเป็นช้างเท้าหน้า ตกเย็นเป็นต้องก๊งสุรา พอผัวเมาได้ท่า ภรรยาก็ได้ที กับข้าวหมดเกลี้ยงทั้งบ้าน วงสุราชื่นบานยังเซ้าซี้ ในตู้เย็นก็ไม่เหลือสักอย่าง ยังร้องสั่งอยากกินโน่นกินนี่ ไม่เคยเลย ไม่เคยคิดทรพี ที่ทำไปเพราะนึกถึงศักดิ์ศรี เมียทั้งดีแสนดี ไยผัวมัวแต่เมามาย เอากระเพราสักจาน จะเอากระเพราอีกจาน เอากระเพราสักจานสิ บอกว่าจะเอากระเพราอีกสักจาน ขี้เมาร้องจะเอากระเพราผัด ภรรยาก็ไม่ขัด รีบลุกไปคลุกให้ แถมเพื่อนผัวร้องสำทับให้ฉับไว กระเพราเนื้อ กระเพราไก่ เพราอะไรได้ทุกอย่าง แม่ครัวกระหยิ่มยิ้มพิมพ์ใจ มื้อนี้ที่แค้นหลาย จะได้ชำระสะสาง เธอบรรจงมีดหั่นรองเท้ายาง ให้ผัวกินดูบ้าง เผื่อจะได้สติ นี่คือเรื่องราวกระเพราผัด ที่ค่อนข้างแจ่มชัด ผัดเพื่อสิทธิสตรี ระวังเด้อขี้เมาชอบกดขี่ สักวันจะเจอดี ขี้เมากระเพราแตะ เรื่องราวกระเพรารองเท้าแตะ ที่ท่านต้องแยกแยะ ผิด ชอบ ชั่ว ดี ระวังเด้อขี้เมาชอบกดขี่ สักวันจะเจอดี ผัดขี้เมากระเพราแตะ


ยืนยง ตั้งวงเล่า อัลบั้มระดับ มาสเตอร์พีซ จากนักร้องเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนาน "ยืนยง โอภากุล" หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ "แอ๊ด คาราบาว" ศิลปินชั้นครูที่มีเอกลักษณ์และมักปรากฏตัวพร้อมกับกีตาร์คู่ใจเสมอ ทุกผลงานเป็นเครื่องยืนยันถึงผลงานคุณภาพ และ ในปี พ.ศ.2549 "ยืนยง ตั้งวงเล่า" คืออีกหนึ่งอัลบั้มคุณภาพจากแอ๊ด คาราบาว ด้วยจังหวะโจ๊ะ โดนใจสาวกเพลงเพื่อชีวิต เพลงในอัลบั้มนี้จึงเป็นที่ถูกอกถูกใจไปทั้งประเทศ เพลงดังในอัลบั้ม เช่น ราชันย์ฝันสลาย ขี้เมากะเพราแตะ ม่วนจังตังค์อยู่ครบ ยืนยง ตั้งวงเล่า เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่ฟังเมื่อไหร่ "ตั้งวง" เมื่อนั้น