ชายคนหนึ่ง (The Gentlemen Live Ver.)

  Bodyslam   Clash   Potato   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ชายคนหนึ่ง Bodyslam, Clash, Potato Feat. ก้อง สหรัถ, โดม ปกรณ์ ลัม, ตู่ ภพธร
เนื้อร้อง: สุรักษ์ สุขเสวี, JONATHAN TRISTONทำนอง: ชาตรี คงสุวรรณเรียบเรียง: พิเชฐ ทรัพย์เจริญสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Cmaj7 | Gmaj7 |Cmaj7 | Gmaj7 |
Cmaj7 | Gmaj7 |Am | D | D |

เธอCmaj7ไม่ต้องกังวGmaj7ล..      เธอCmaj7ไม่ต้องเกรงใGmaj7ควาAmมรักฉันที่ฝBmาก..ไEmว้..เป็Amนเรื่องง่าDยกว่านั้G

ฉันเป็นเพียCmaj7งชายคนหนึ่ง..ที่อยาBmกดูแลห่วAmงใยเธDอเท่านั้Gขอแค่เพียEmงยังมีใคร..ที่ห่วAmงใยกันไม่Cเคยต้องกาDรสิ่งใดG

Cmaj7 | Gmaj7 |Cmaj7 | Gmaj7 |
Cmaj7 | Gmaj7 |Am | D |

ใจCmaj7ที่ฉันให้เธGmaj7อ..       เธCmaj7อก็แค่รับไปGmaj7เธอAmไม่ต้องมอบสิ่Bmง..ไหEmตอบAmแทนมDาให้ฉัG

* |

ขอแค่เศษCmaj7ส่วนหนึ่ง จากใBmจของเธอหาAmกพอจะมีDให้ฉัGขอแค่เพีEmยงยังมีใคร..ที่ห่วAmงใยกันไม่Cเคยต้องกาDรสิ่งใดG..

Cmaj7 | Bm |Am D | G |
Em | Am |C D | G |

** |

ขอแค่เพียEmงยังมีใคร..ที่ห่วAmงใยกันไม่Cเคยต้องกDารสิ่งใG

Cmaj7 | Gmaj7 | ( x3 )

ขอแค่เพียEmงยังมีใคร..ที่ห่วAmงใยกันไม่Cเคยต้องกDารสิ่งใGด..

Cmaj7 | Bm |Am D | G |ฟังเพลง - ชายคนหนึ่ง Bodyslam, Clash, Potato Feat. ก้อง สหรัถ, โดม ปกรณ์ ลัม, ตู่ ภพธร - YouTube

เนื้อเพลง ชายคนหนึ่ง Bodyslam, Clash, Potato Feat. ก้อง สหรัถ, โดม ปกรณ์ ลัม, ตู่ ภพธร เธอไม่ต้องกังวล เธอไม่ต้องเกรงใจ ความรักฉันที่ฝาก ไว้ เป็นเรื่องง่ายกว่านั้น ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่ง ที่อยากดูแล ห่วงใยเธอเท่านั้น ขอแค่เพียงยังมีใคร ที่ห่วงใยกัน ไม่เคยต้องการสิ่งใด ใจที่ฉันให้เธอ เธอก็แค่รับไป เธอไม่ต้องมอบสิ่ง ไหน ตอบแทนมาให้ฉัน ขอแค่เศษส่วนหนึ่ง จากใจของเธอ หากพอจะมีให้ฉัน ขอแค่เพียงยังมีใคร ที่ห่วงใยกัน ไม่เคยต้องการสิ่งใด ขอแค่เพียงยังมีใคร ที่ห่วงใยกัน ไม่เคยต้องการสิ่งใด ขอแค่เพียงยังมีใคร ที่ห่วงใยกัน ไม่เคยต้องการสิ่งใด