ตะเว็นตกดิน

  ดอกอ้อ ทุ่งทอง   บอย พนมไพร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตะเว็นตกดิน ดอกอ้อ ทุ่งทอง X บอย พนมไพร
เนื้อร้อง: ปรีชา ปัดภัยทำนอง: ปรีชา ปัดภัย, จินนี่ ภูไทเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

Bm | F#m |G | A |

คันBmว่าเขาเซาฮัก กะอย่าสิปัF#mกใจนำเขาหลายเสียดาEmยน้ำตา..ที่มันไหล อ้ายAปวดใจแทนเจ้า

บ่แม่นว่าน้อBmงบ่อยากสิลืมแฮ่งเจ็บแฮ่งตื่F#mมยามคิดฮอดเขาเหลือใจGเจ้าของ..ที่หอบเอา..ฮักแท้Aไปให้เขาหย่องเล่น

กะเห็นEmอยู่ แต่บ่ฮู้สิส่อยหยังเจ้F#mาได้หลายกว่านี้ขอบใจอีหEmลี ที่อ้ายยังมาปลอบใจDอยู่เป็นหมู่เจ็บแฮงบ่Emหล่า เห็นหน้าเศร้า ๆ เว้าไF#mปน้ำตาขูBmอยู่ได้อยู่G  ส่ำนี้คงบ่พอAตาย..

ถ้าแม่นบ่ไหGว อ้ายสิAนั่งเฝ้าจนฮอF#mดตะเว็นตกBmดินถึงน้ำตาริGน แต่ใจยังแAข็ง ถึงเจ็บแฮF#mงน้องยังสู้ไBmด้ให้จำใส่ใจG บ่ได้มีเขาAผู้เดียวบนทางเทีF#mยวในโลกที่เจ้าอBmยู่

น้องสิเฮ็ดสู้G   ให้สู้เด้อAนางปล่อยเขาไF#mปตามทางของเขBmฮอดมื้ออื่นเซ้Gา สิเป็นคนใหAม่เอาหัวใF#mจคืนมา แล้วถิ่มป๋Bmาความเศร้าอ้ายสิอยู่Gสู้เป็นหมู่เจ้Aสิเก็บฮักGปลอม ๆ จากเขAให้ฟ้ามถิ่ม ให้ฟ้าDวลืม

Bm | F#m |G A | D |
Bm | F#m |G A | D |

* | ** | *** |

อ้ายสิอยู่Gสู้เป็นหมู่เจ้Aน้องสิโยGนถิ่มฮักเน่า ๆA ..ให้หายAไป.. กับตะเว็นตกดิน

Bm | F#m |G | A |Bm |ฟังเพลง - ตะเว็นตกดิน ดอกอ้อ ทุ่งทอง X บอย พนมไพร - YouTube

เนื้อเพลง ตะเว็นตกดิน ดอกอ้อ ทุ่งทอง X บอย พนมไพร คันว่าเขาเซาฮัก กะอย่าสิปักใจนำเขาหลาย เสียดายน้ำตา ที่มันไหล อ้ายปวดใจแทนเจ้า บ่แม่นว่าน้องบ่อยากสิลืม แฮ่งเจ็บแฮ่งตื่มยามคิดฮอดเขา เหลือใจเจ้าของ ที่หอบเอา ฮักแท้ไปให้เขาหย่องเล่น กะเห็นอยู่ แต่บ่ฮู้สิส่อยหยังเจ้าได้หลายกว่านี้ ขอบใจอีหลี ที่อ้ายยังมาปลอบใจอยู่เป็นหมู่ เจ็บแฮงบ่หล่า เห็นหน้าเศร้าๆเว้าไปน้ำตาขู อยู่ได้อยู่ ส่ำนี้คงบ่พอตาย ถ้าแม่นบ่ไหว อ้ายสินั่งเฝ้า จนฮอดตะเว็นตกดิน ถึงน้ำตาริน แต่ใจยังแข็ง ถึงเจ็บแฮงน้องยังสู้ได้ ให้จำใส่ใจ บ่ได้มีเขาผู้เดียว บนทางเทียวในโลกที่เจ้าอยู่ น้องสิเฮ็ดสู้ ให้สู้เด้อนาง ปล่อยเขาไปตามทางของเขา ฮอดมื้ออื่นเซ้า สิเป็นคนใหม่ เอาหัวใจคืนมา แล้วถิ่มป๋าความเศร้า อ้ายสิอยู่สู้เป็นหมู่เจ้า สิเก็บฮักปลอมๆจากเขา ให้ฟ้ามถิ่ม ให้ฟ้าวลืม อ้ายสิอยู่สู้เป็นหมู่เจ้า น้องสิโยนถิ่มฮักเน่าๆ ให้หายไป กับตะเว็นตกดิน