เก่าใคร ใหม่เรา

  ตาโอ๋ วงเซอร์   สตริง   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เก่าใครใหม่เรา ตาโอ๋ วงเซอร์ TMG
สังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

A | A |

จะไม่สนF#mใจอะไรE ๆ ถึงเธDอจะเคยเป็นของAใครจะไม่สนF#mใจอะไรE ๆ ทั้งนั้Dน..

A E | D A |D C#m | Bm E |

คิดหาคF#mนค้นหาสาวบEริสุทธิ์มันยากเกินDกว่างมเข็มในAสมุทรแต่อย่างน้อDย.. เธอก็มาเจอฉัEน..ไม่มากก็น้อDย.. เธอเองคงรู้สึกดีE..

ถึงเธอจะผ่านใครเขามAไม่สนใจหรอกหนEาว่าจะบริสุF#mทธิ์แค่ใหม่ที่ฉัDนทุกอย่างก็สุEดที่ฉันเองพอใAจะเก่าใคDรทำไมไม่ต้องสนใจEเลยแค่รับรู้C#mว่าเธอยังมีฉันคนนี้F#mรู้ไว้..ถึงเธDอจะเคยเป็นของใคEรต่อใครรับรู้Dไว้เรื่องเดียวได้ไหEม แค่ใหม่ที่ฉันก็พA

จะไปคิF#mดอะไร ๆE .. คนเรDาย่อมมีวันเผลอAไปคนเราDย่อมมีวันเผลอใจEรักใครเหมือนกัAที่รู้วันนี้Dสวรรค์นำให้มาEเจอควรจะทำC#mเรื่องดีสักอย่F#mางก่อนที่ฟ้Dาจะปิดเส้นทาEงของฉันและเธAอ.. โห้Eย..

** |

D E | D E |C#m F#m | C#m F#m |
D E | D E |A | E7 |

** |

จะเก่าใคDรไม่ต้องสนใจE เธอใหม่ที่ฉันก็พAอ..

D E | D E |A |ฟังเพลง - เก่าใครใหม่เรา ตาโอ๋ วงเซอร์ TMG - YouTube

เนื้อเพลง เก่าใครใหม่เรา ตาโอ๋ วงเซอร์ TMG จะไม่สนใจอะไรๆถึงเธอจะเคยเป็นของใคร จะไม่สนใจอะไรๆทั้งนั้น คิดหาคนค้นหาสาวบริสุทธิ์ มันยากเกินกว่างมเข็มในสมุทร แต่อย่างน้อย เธอก็มาเจอฉัน ไม่มากก็น้อย เธอเองคงรู้สึกดี ถึงเธอจะผ่านใครเขามา ไม่สนใจหรอกหนาว่าจะบริสุทธิ์ แค่ใหม่ที่ฉันทุกอย่างก็สุดที่ฉันเองพอใจ จะเก่าใครทำไมไม่ต้องสนใจเลย แค่รับรู้ว่าเธอยังมีฉันคนนี้รู้ไว้ ถึงเธอจะเคยเป็นของใครต่อใคร รับรู้ไว้เรื่องเดียวได้ไหม แค่ใหม่ที่ฉันก็พอ จะไปคิดอะไรๆ คนเราย่อมมีวันเผลอไป คนเราย่อมมีวันเผลอใจรักใครเหมือนกัน ที่รู้วันนี้สวรรค์นำให้มาเจอ ควรจะทำเรื่องดีสักอย่าง ก่อนที่ฟ้าจะปิดเส้นทางของฉันและเธอ โห้ย จะเก่าใครไม่ต้องสนใจ เธอใหม่ที่ฉันก็พอ