ถอนหายใจในใจ

  Getsunova   Krist Perawat   ลูกกรุง   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถอนหายใจในใจ Getsunova x Krist Perawat
สังกัดค่าย: WhiteMusic

C D | Bm Em |

จะทำCอะไรก็เหมือนเธอไDม่สนใจถูกผิBmดยังไงก็เหมือนเธอไม่EmถูกใจดูเหมือCนว่าฉันเป็Dนแค่ของตBm EmายดูเหมือCนว่าฉันเป็Dนแค่ของตBm EmายจะบอCกอะไรก็เหมือนฟัDงไม่เข้าหูจะเขียBmนอะไรก็เหมือนเธอEmไม่เปิดดูอยากรู้Cฉันต้องทำDตัวเช่นBm Emไรให้Cรู้ว่าฉันรัDกเธอแค่ไBm Emหน..

เพราะฉัCนนั้นยัDงเดาใBmจเธอไม่ถูEmอยากจะรู้Cต้องเอาใจเธอแบบไหD

ได้แต่ถอนCหายใจแค่ในDใจ ไม่รู้Bmฉันควรต้องทำEmไงโปรดบอCกที โปรดบอกDวิธีได้ไหBmถ้EmาจะถอCนตัวไปก็ไม่Dได้ จะเดิBmนต่อไปก็ไปEmไม่ถึงต้องทำCไง  D  ได้แต่ถอนBmหายใจข้างในEmใจต่อไปCได้แต่ถอนDหายใจข้างในใจต่อไป

C D | Bm Em |
C D | Bm Em |

ต้Cองการอะไรก็โปDรดเธอช่วยบอกมBmจะซ้ายหรือขวาก็พร้Emอมไปในไม่ช้าให้Cฉันได้มีทาDงเลือกสักทBm Emางอย่าทิ้Cงฉันเอาไว้Dที่ตรงกลBm Emาง

* | ** |

C D | Bm Em |
C D | Em Em |
C D | Bm Em |
C D | Bm Em |

ก็อยาCกจะบอกสิ่งหนึ่งที่ฉัDนก็รู้ดีว่าเธอก็คBmงไม่สนใจ แม้ฉันEmจะทำอะไรแม้ฉันCจะคิดยังไง แม้ฉันผิดDหวังแค่ไหนแล้วมัBmนจะถูกจะผิดยังไงให้เธอลอEmงมองมันด้วยจิตใจมองมันCด้วยจิตใจ ว่าคนที่Dคิดถึงเธอคนนี้ไม่อาจBmลบเธอออกไปจากใEm

ได้แต่ถอนCหายใจแค่ในDใจ ไม่รู้Bmฉันควรต้องทำEmไงโปรดบอCกที โปรดบอกDวิธีได้ไหBmถ้EmาจะถอCนตัวไปก็ไม่Dได้ จะเดิBmนต่อไปก็ไปEmไม่ถึงต้องทำCไง  D  ได้แต่ถอนBmหายใจข้างในEmใจต่อไCป    Dได้แต่ถอBmนหายใจข้างในEmใจต่อไป

C D | Bm Em | ( x2 )ฟังเพลง - ถอนหายใจในใจ Getsunova x Krist Perawat - YouTube

เนื้อเพลง ถอนหายใจในใจ Getsunova x Krist Perawat จะทำอะไรก็เหมือนเธอไม่สนใจ ถูกผิดยังไงก็เหมือนเธอไม่ถูกใจ ดูเหมือนว่าฉันเป็นแค่ของตาย ดูเหมือนว่าฉันเป็นแค่ของตาย จะบอกอะไรก็เหมือนฟังไม่เข้าหู จะเขียนอะไรก็เหมือนเธอไม่เปิดดู อยากรู้ฉันต้องทำตัวเช่นไร ให้รู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหน เพราะฉันนั้นยังเดาใจเธอไม่ถูก อยากจะรู้ต้องเอาใจเธอแบบไหน ได้แต่ถอนหายใจแค่ในใจ ไม่รู้ฉันควรต้องทำไง โปรดบอกที โปรดบอกวิธีได้ไหม ถ้าจะถอนตัวไปก็ไม่ได้ จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึง ต้องทำไง ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจต่อไป ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจต่อไป ต้องการอะไรก็โปรดเธอช่วยบอกมา จะซ้ายหรือขวาก็พร้อมไปในไม่ช้า ให้ฉันได้มีทางเลือกสักทาง อย่าทิ้งฉันเอาไว้ที่ตรงกลาง ก็อยากจะบอกสิ่งหนึ่งที่ฉันก็รู้ดี ว่าเธอก็คงไม่สนใจ แม้ฉันจะทำอะไร แม้ฉันจะคิดยังไง แม้ฉันผิดหวังแค่ไหน แล้วมันจะถูกจะผิดยังไง ให้เธอลองมองมันด้วยจิตใจ มองมันด้วยจิตใจ ว่าคนที่คิดถึงเธอคนนี้ ไม่อาจลบเธอออกไปจากใจ ได้แต่ถอนหายใจแค่ในใจ ไม่รู้ฉันควรต้องทำไง โปรดบอกที โปรดบอกวิธีได้ไหม ถ้าจะถอนตัวไปก็ไม่ได้ จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึง ต้องทำไง ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจต่อไป ได้แต่ถอนหายใจข้างในใจต่อไป