อ้ายกับเขา เจ้าเลือกไผ

  น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อ้ายกับเขาเจ้าเลือกไผ น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง
เนื้อร้อง/ทำนอง: น้องเดียว สุวรรณแว่นทองเรียบเรียง: หนังน้องเบล ลูกทุ่งวัฒนธรรม

F | Dm |Gm | C |
A# | Am |Gm C | F | F |

เจ้าเกิดมFาชาตินี้ ช่างโชคดีเด้อหล่Dmา..คนที่เพิ่Fนเข้ามา มีแต่ผู้จริงใC

พี่คนนั้A#นกับอ้ายคนนี้ บ่แตกAmต่างกันปานใDmด๋ทุ่มหัวใGmจ..เกินร้อA#ยคอยเทคแคCร์

เจ้าได้พ้Gmอคนดี.. ในเวลAmาที่พร้อมกันคือสวรA#รค์..เข้าข้างให้นางCแท้ต่างก็มีFภาวะความเป็นผู้นำคอยปลอบโยDmน เจอปัญหาช่วยแก้เจ้าช่างโชGmคดีแท้ คนที่แย่A#คือเขากับอ้Cาย..

กะบ่ได้คึFดแข่งขันประชันอีหยังเด้Fอ..สิทธิ์อยู่ที่เธDmอแต่อย่าฮักทั้งสองฝ่ายเจ้าบอกว่าพี่A#คนนั้นดีคือกันCกับอ้าย..คั่นเขาดีหลGmาย กะอย่Cาทำลายน้ำFใจ

F | Dm |Gm A# | C |

* | ** |

เจ้าต้องมีFความรับผิดชอบเด้อหล่Dmา..ผู้ที่เขFาเข้ามา เจ้าต้องเห็นคุณค่าทั้งสองCฝ่ายคั่นว่าเธอA#เลือกเขากะติดCต่อ..หมู่เจ้Amาให้อ้ายDm..หากเว้าเจ้Gmาเลือกอ้าย กะติดCต่อหมู่ให้เขF

แต่ใจจริGmงของเฮA#า คือเจ้าฮั่นแหCละ..เป็นคนใช่ในใจอ้าย..

Dm | Am |Gm C | Dm |ฟังเพลง - อ้ายกับเขาเจ้าเลือกไผ น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง - YouTube

เนื้อเพลง อ้ายกับเขาเจ้าเลือกไผ น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เจ้าเกิดมาชาตินี้ ช่างโชคดีเด้อหล่า คนที่เพิ่นเข้ามา มีแต่ผู้จริงใจ พี่คนนั้นกับอ้ายคนนี้ บ่แตกต่างกันปานใด๋ ทุ่มหัวใจ เกินร้อยคอยเทคแคร์ เจ้าได้พ้อคนดี ในเวลาที่พร้อมกัน คือสวรรค์ เข้าข้างให้นางแท้ ต่างก็มีภาวะความเป็นผู้นำ คอยปลอบโยน เจอปัญหาช่วยแก้ เจ้าช่างโชคดีแท้ คนที่แย่คือเขากับอ้าย กะบ่ได้คึดแข่งขันประชันอีหยังเด้อ สิทธิ์อยู่ที่เธอแต่อย่าฮักทั้งสองฝ่าย เจ้าบอกว่าพี่คนนั้นดีคือกันกับอ้าย คั่นเขาดีหลาย กะอย่าทำลายน้ำใจ เจ้าต้องมีความรับผิดชอบเด้อหล่า ผู้ที่เขาเข้ามา เจ้าต้องเห็นคุณค่าทั้งสองฝ่าย คั่นว่าเธอเลือกเขากะติดต่อ หมู่เจ้าให้อ้าย หากเว้าเจ้าเลือกอ้าย กะติดต่อหมู่ให้เขา แต่ใจจริงของเฮา คือเจ้าฮั่นแหละ เป็นคนใช่ในใจอ้าย