โลกสีเทา

  อิสญา   โฟล์ก   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โลกสีเทา อิสญา ITSYA BAND

Em | D |Em | D |
Em | D |Em | D |

แล้Emวทุกสิ่งที่เห็น สิ่งที่เห็Dน..ฉันEmไม่กล้าจะมองด้วยดวงตDทุกEm ๆ สิ่งโง่เขลา สู่ปัจจุบัDนนั้นนา

ยิ่งสูEmงทุกอย่างยิ่งหนาว แต่ฉุดเรDาด้วยราคาทุกEmคนเดินผ่านไป คงจะมอDงฉันที่เงินตราลาลาลCา.. ลาลาลBา..

สิ่งไหEmนที่เป็นสีเทา โลกหรือเรDา โลกหรือเราความจริEmงยังคงชัดเจน ในความลDวงทุกEmคนหยุดสนใจทุกอย่างเมือมอDงตัวเองในกระจกนั้นไม่เห็นโลGก ไม่เห็นเรDา ไม่เห็นกันEmและกัน

Em | D |Em | D |
Em | D |Em | D |

เด็กน้อEmยนั่งมองความหวัง แต่โลDกไม่เคยนำพาความจริEmงยังคงกดดันเธอถูกกีดกัDนด้วยโชคชะตา

* | ** |

Em | D |Em | D |
Em | D |Em | D |

ลาลาลCา.. ลาลาลBา..

* | ** |

ไม่เห็นโลGก ไม่เห็นเรDา ไม่เห็นกันEmและกันไม่เห็นโลGก ไม่เห็นเรDา ไม่เห็นกันEmและกันไม่เห็นโลGก ไม่เห็นเรDา ไม่เห็นกันEmและกัน..ฟังเพลง - โลกสีเทา อิสญา ITSYA BAND - YouTube

เนื้อเพลง โลกสีเทา อิสญา ITSYA BAND แล้วทุกสิ่งที่เห็น สิ่งที่เห็น ฉันไม่กล้าจะมองด้วยดวงตา ทุกๆสิ่งโง่เขลา สู่ปัจจุบันนั้นนา ยิ่งสูงทุกอย่างยิ่งหนาว แต่ฉุดเราด้วยราคา ทุกคนเดินผ่านไป คงจะมองฉันที่เงินตรา ลาลาลา ลาลาลา สิ่งไหนที่เป็นสีเทา โลกหรือเรา โลกหรือเรา ความจริงยังคงชัดเจน ในความลวง ทุกคนหยุดสนใจทุกอย่าง เมือมองตัวเองในกระจกนั้น ไม่เห็นโลก ไม่เห็นเรา ไม่เห็นกันและกัน เด็กน้อยนั่งมองความหวัง แต่โลกไม่เคยนำพา ความจริงยังคงกดดัน เธอถูกกีดกันด้วยโชคชะตา ลาลาลา ลาลาลา ไม่เห็นโลก ไม่เห็นเรา ไม่เห็นกันและกัน ไม่เห็นโลก ไม่เห็นเรา ไม่เห็นกันและกัน ไม่เห็นโลก ไม่เห็นเรา ไม่เห็นกันและกัน