ซึ่งกันและกัน

  อิสญา   โฟล์ก   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ซึ่งกันและกัน อิสญา ITSYA BAND
เนื้อร้อง/ทำนอง: อิสญา

G | D |Em | C |
G | D |Em | C |
G | D |Em | C |
G | D |Em | C |

 G  ยามเมื่อฉันDเหลียวมองแสงตะวัEmนส่อง..C G  แสนรู้สึกชื่นบาDนสายลมพัดโบกEmโบย.. C G  แว่วได้ยินเสียงเพลDงของคนร้องผ่อนEmคลาย.. C G  รู้สึกขอบคุณเสียงเพลDงที่แวะเวียนผ่าEmนมา.. C G  ในยามที่จิตใจD..หว้าEmเหว่.. C  ขอบคุณเสียงดนตรี..

G | D |Em | C |
G | D |Em | C |

 G  เมื่อเวลDาไม่ย้อนEmกลับ.. C G  ยังมีบทเพลDงนำพาเราย้อEmนมา C  ให้คิดถึงมัน

 G  เมื่อการพบกัDนเป็นเพียงชั่วครEmาว.. C  ทุกคนไม่พ้นจากความตาGคงเหลือเพีDยง..แค่บทเพEmลง..ที่ร้องCให้กันและกัGจากจิตใจวิญญาDณที่เคยส่งผ่EmานงานเขีCยนและบทกวีG และควาDมดีงามสิ่งต่าง ๆEmและทุกC ๆ คนแบ่งปัGน..ซึ่งกัDนและกันทุกอย่Emาง..(ล้วCนแล้วมีความหมG | D | Em | Cาย)

G | D |Em | C |G | D |Em | C |
G | D |Em | C |G | D |Em | C |

* |

ล้วCนแล้วมีความหมGาย..มากมาDย..ทุกอย่Emาง..ล้วCนแล้วมีความหมGาย..ซึ่งกัDนและกันทุกอย่Emางล้วCนแล้วมีความหมGาย..ซึ่งควาDมดีงามสิ่งต่าง ๆEmทุกC ๆ คนแบ่งปัGน..ซึ่งกัDนและกันทุกอย่Emางมันล้วนCแล้วมีความหมาG | D | Emย..มันล้วนCแล้วมีความหมาG | D | Emย..มันล้วนCแล้วมีความหมาG | D | Em | Cย..

G | D | Em | C | ( x4 ) | G |ฟังเพลง - ซึ่งกันและกัน อิสญา ITSYA BAND - YouTube

เนื้อเพลง ซึ่งกันและกัน อิสญา ITSYA BAND ยามเมื่อฉันเหลียวมองแสงตะวันส่อง แสนรู้สึกชื่นบานสายลมพัดโบกโบย แว่วได้ยินเสียงเพลงของคนร้องผ่อนคลาย รู้สึกขอบคุณเสียงเพลงที่แวะเวียนผ่านมา ในยามที่จิตใจ หว้าเหว่ ขอบคุณเสียงดนตรี เมื่อเวลาไม่ย้อนกลับ ยังมีบทเพลงนำพาเราย้อนมา ให้คิดถึงมัน เมื่อการพบกันเป็นเพียงชั่วคราว ทุกคนไม่พ้นจากความตาย คงเหลือเพียง แค่บทเพลง ที่ร้องให้กันและกัน จากจิตใจวิญญาณที่เคยส่งผ่าน งานเขียนและบทกวี และความดีงามสิ่งต่างๆและทุกๆคนแบ่งปัน ซึ่งกันและกันทุกอย่าง (ล้วนแล้วมีความหมาย) ล้วนแล้วมีความหมาย มากมาย ทุกอย่าง ล้วนแล้วมีความหมาย ซึ่งกันและกันทุกอย่าง ล้วนแล้วมีความหมาย ซึ่งความดีงามสิ่งต่างๆทุกๆคนแบ่งปัน ซึ่งกันและกันทุกอย่าง มันล้วนแล้วมีความหมาย มันล้วนแล้วมีความหมาย มันล้วนแล้วมีความหมาย