เรื่องของช้าน

  Kaykai Salaider   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เรื่องของช้าน Kaykai Salaider เก๋ไก๋ สไลเดอร์

D F#m | Bm G |

นีโน่Dกดบีทให้หF#m | Bm Gน่อย..

อยากทำอะไDรก็กลัวไปก่อนอยากจะรัF#mกแล้วกลัวไปก่อนไม่กล้าบอกรัBmก แล้วจะได้รักได้ไGอยากจะฝัDนก็ฝันไปก่อน จะไกลไปนิF#mดก็ลองดูก่อนก็อาจต้องเสีBmยใจ แต่ก็ดีกว่าเสียดGาย

ถ้าฉันไม่ได้ฝัDนมันก็คงเบื่อจะตาF#mแค่ได้ฝันก็พBmอ ก็ไม่ได้ขอตังค์ใคGถ้าฉันคิดจะรัDก ก็ไม่ได้หนักใจใคF#mใครจะบอกว่าไBmม่ แต่ใจมันบอกว่าไGด้อยากจะรัDก ไม่ต้องกลัวเสียใF#mถ้าไม่กล้ารัBmกสิ อาจต้องเสียใGอยากจะฝัDน ไม่ต้องกลัวเสียงใคF#mแค่เชื่อในฝัBmน และฟังเสียงหัวใจG

ก็มันเรื่องของช้Dาน จะฝันว่ายังไF#mใจก็ใจของช้าBmน ใครจะทำไมGก็คนDมันรักซะอย่าง ใจF#mมันรักซะอย่างดูBmซิ มันจะยากเท่าไหGร่ โอ๊ะโอ โอ๊ะโDอ โอ้ว.. F#mมัBmนก็คงไม่ยากเท่าไหGร่โอ๊ะ โอ โอ๊ะ โD F#m | Bm Gอ..

ถ้าไม่มีใคDรสักคนที่เชื่อว่าคนเรานั้F#mนต้องบินได้โลกนี้ก็คBmงไม่มีเครื่องบินจากสองพี่น้อGงตระกูลไรท์ถ้าฉันชอบเธDอแล้วเอาแต่คิดก็คงต้องอยู่F#mแค่ไกล ๆมันคงไม่ผิBmดถ้าจะทำให้เธอรู้ ว่าฉันGคือคนที่ ใช่

มีฝัDนแล้วอยู่เฉย ๆ ก็คงเป็นได้F#mแค่ฝันแหละเจอคนที่ใช่Bmแล้วมองเฉย ๆก็คงเป็นได้Gแค่เพื่อนแหละถ้ามีชีวิDตแล้วไม่ได้ใช้ ก็คงเสียดาF#mยตายเลยและไม่เชื่อ อย่าเชื่Bmอ ก็อยู่เฉย ๆเดี๋ยวฉันจะทำใGห้ดูเองแหละ

* | ** | ** |ฟังเพลง - เรื่องของช้าน Kaykai Salaider เก๋ไก๋ สไลเดอร์ - YouTube

เนื้อเพลง เรื่องของช้าน Kaykai Salaider เก๋ไก๋ สไลเดอร์ นีโน่กดบีทให้หน่อย อยากทำอะไรก็กลัวไปก่อน อยากจะรักแล้วกลัวไปก่อน ไม่กล้าบอกรัก แล้วจะได้รักได้ไง อยากจะฝันก็ฝันไปก่อน จะไกลไปนิดก็ลองดูก่อน ก็อาจต้องเสียใจ แต่ก็ดีกว่าเสียดาย ถ้าฉันไม่ได้ฝันมันก็คงเบื่อจะตาย แค่ได้ฝันก็พอ ก็ไม่ได้ขอตังค์ใคร ถ้าฉันคิดจะรัก ก็ไม่ได้หนักใจใคร ใครจะบอกว่าไม่ แต่ใจมันบอกว่าได้ อยากจะรัก ไม่ต้องกลัวเสียใจ ถ้าไม่กล้ารักสิ อาจต้องเสียใจ อยากจะฝัน ไม่ต้องกลัวเสียงใคร แค่เชื่อในฝัน และฟังเสียงหัวใจ ก็มันเรื่องของช้าน จะฝันว่ายังไง ใจก็ใจของช้าน ใครจะทำไม ก็คนมันรักซะอย่าง ใจมันรักซะอย่าง ดูซิ มันจะยากเท่าไหร่ โอ๊ะโอ โอ๊ะโอ โอ้ว มันก็คงไม่ยากเท่าไหร่ โอ๊ะ โอ โอ๊ะ โอ ถ้าไม่มีใครสักคนที่เชื่อว่าคนเรานั้นต้องบินได้ โลกนี้ก็คงไม่มีเครื่องบิน จากสองพี่น้องตระกูลไรท์ ถ้าฉันชอบเธอแล้วเอาแต่คิด ก็คงต้องอยู่แค่ไกลๆมันคงไม่ผิดถ้าจะทำให้เธอรู้ ว่าฉันคือคนที่ ใช่ มีฝันแล้วอยู่เฉยๆก็คงเป็นได้แค่ฝันแหละ เจอคนที่ใช่แล้วมองเฉยๆก็คงเป็นได้แค่เพื่อนแหละ ถ้ามีชีวิตแล้วไม่ได้ใช้ ก็คงเสียดายตายเลยและ ไม่เชื่อ อย่าเชื่อ ก็อยู่เฉยๆเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูเองแหละ