โลกสีเทา

  เขียนไขและวานิช   โฟล์ก   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โลกสีเทา เขียนไขและวานิช

Fm | D# |Fm | D# |
Fm | D# |Fm | D# |
C# | D# |C# | D# |

แล้Fmวทุกสิ่งที่เห็น สิ่งที่เห็D#น..ฉันFmไม่กล้าจะมองด้วยแววตD#ทุกFmคนเดินผ่านไป แต่โลกD#ไม่เคยนำพา

ยิ่งสูFmงทุกอย่างยิ่งหนาว กลับฉุดเรD#าด้วยราคาทุกFmคนเดินผ่านไป คงจะมอD#งกันแค่เงินตราลาลาลC#า.. ลาลาลD#า..

สิ่งไหFmนที่เป็นสีเทา โลกหรือเรD#า โลกหรือเราความจริFmงยังคงชัดเจน ในความลD#วงทุกFmคนหยุดสนใจทุกอย่างเมือมอD#งตัวเองในกระจกนั้นไม่เห็นโลC#ก ไม่เห็นเรD#า ไม่เห็นกันFmและกัน

Fm | D# |Fm | D# |
Fm | D# |Fm | D# |
C# | D# |C# | D# |

เด็กน้อFmยนั่งมองความหวัง แต่โลD#กไม่เคยนำพาความจริFmงหรือความกดดันก็ถูกกีดกัD#นด้วยโชคชะตา

* | ** | ** |

Fm | D# |Fm | D# |
Fm | D# |Fm | D# |
Fm | D# |Fm | D# |
Fm | D# |Fm | D# |
Fm | D# |Fm | D# |
C# | D# |C# | D# |
C# | D# |C# | D# |
C# | D# |C# | D# |
C# | D# |C# | D# |Fm |ฟังเพลง - โลกสีเทา เขียนไขและวานิช - YouTube

เนื้อเพลง โลกสีเทา เขียนไข และ วานิช แล้วทุกสิ่งที่เห็น สิ่งที่เห็น ฉันไม่กล้าจะมองด้วยแววตา ทุกคนเดินผ่านไป แต่โลกไม่เคยนำพา ยิ่งสูงทุกอย่างยิ่งหนาว กลับฉุดเราด้วยราคา ทุกคนเดินผ่านไป คงจะมองกันแค่เงินตรา ลาลาลา ลาลาลา สิ่งไหนที่เป็นสีเทา โลกหรือเรา โลกหรือเรา ความจริงยังคงชัดเจน ในความลวง ทุกคนหยุดสนใจทุกอย่าง เมือมองตัวเองในกระจกนั้น ไม่เห็นโลก ไม่เห็นเรา ไม่เห็นกันและกัน เด็กน้อยนั่งมองความหวัง แต่โลกไม่เคยนำพา ความจริงหรือความกดดัน ก็ถูกกีดกันด้วยโชคชะตา