ซึ่งกันและกัน

  เขียนไขและวานิช   โฟล์ก   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ซึ่งกันและกัน เขียนไขและวานิช
เนื้อร้อง/ทำนอง: อิสญา

A | E |F#m | D |
A | E |F#m | D |
A | E |F#m | D |
A | E |F#m | D |

 A  ยามเมื่อฉันEแหงนมองแสงตะวันF#mส่อง.. D A  ฉันแสนรู้สึกชื่นบาEนสายลมพัดโบกF#mโบย.. D A  แว่วได้ยินเสียงเพลEงของคนร้องผ่อนF#mคลาย.. D A  รู้สึกขอบคุณเสียงเพลEงที่แวะเวียนผ่าF#mนมา.. D A  ยามที่จิตใจE..หว้าเหF#mว่.. D  ขอบคุณเสียงดนตรี..

A | E |F#m | D |
A | E |F#m | D |

 A  เมื่อเวลEา..ไม่ย้อนF#mกลับ.. D A  ยังมีบทเพลEงนำพาเราย้อF#mนคืนวัน D  ให้คิดถึงมัน

 A  เมื่อการพบกัEนเป็นเพียงชั่วครF#mาว.. D  เราคงไม่พ้นจากความตาAคงเหลือเพีEยง..แค่บทเพF#mลง..ที่ร้องDให้กันและกัAจากจิตใจวิญญาEณที่ฉันส่งผ่าF#mงานเขีDยนและบทกวีA และควาEมดีงามสิ่งต่าง ๆF#mและทุกD ๆ คนแบ่งปัAน.. ซึ่งกัEนและกันทุกอย่F#mาง..มันล้วDนแล้วมีความหมาAย..มากมาEย..ทุกอย่F#mางมันล้วDนแล้วมีความหมาย..

A | E |F#m | D |A | E |F#m | D |
A | E |F#m | D |A | E |F#m | D |

* |

A | E | F#m |

มันล้วนDช่างมีความหมาย..

A | E |F#m | D |
A | E |F#m | D |
A | E |F#m | D |
A | E |F#m | D |
A | E |F#m | D |

* |

A | E | F#m | D | ( x4 ) | A |ฟังเพลง - ซึ่งกันและกัน เขียนไขและวานิช - YouTube

เนื้อเพลง ซึ่งกันและกัน เขียนไขและวานิช ยามเมื่อฉันแหงนมองแสงตะวันส่อง ฉันแสนรู้สึกชื่นบานสายลมพัดโบกโบย แว่วได้ยินเสียงเพลงของคนร้องผ่อนคลาย รู้สึกขอบคุณเสียงเพลงที่แวะเวียนผ่านมา ยามที่จิตใจ หว้าเหว่ ขอบคุณเสียงดนตรี เมื่อเวลา ไม่ย้อนกลับ ยังมีบทเพลงนำพาเราย้อนคืนวัน ให้คิดถึงมัน เมื่อการพบกันเป็นเพียงชั่วคราว เราคงไม่พ้นจากความตาย คงเหลือเพียง แค่บทเพลง ที่ร้องให้กันและกัน จากจิตใจวิญญาณที่ฉันส่งผ่าน งานเขียนและบทกวี และความดีงามสิ่งต่างๆและทุกๆคนแบ่งปัน ซึ่งกันและกันทุกอย่าง มันล้วนแล้วมีความหมาย มากมาย ทุกอย่าง มันล้วนแล้วมีความหมาย มันล้วนช่างมีความหมาย