พลังงานจน

  เปาวลี พรพิมล   Labanoon   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พลังงานจน Labanoon ลาบานูน feat. เปาวลี พรพิมล
เนื้อร้อง: เมธี อรุณทำนอง: โป โปษยะนุกูลเรียบเรียง: ลาบานูนสังกัดค่าย: genie records

 Am  สายลมจาง ๆ ยังล่องลอGยจากแดนไกล   กระชิบคอGยบอกเบา ๆ เตือนให้เรAmาลืมตา

Am | Am |Am | Am |

Am | Am |Dm | Dm |
F | G |Am | Am |

ชีวิตจน ๆAm อย่างเรา จะเอาอะไDmรหนักหนาเช้าลุกขึ้นมFา ส่งยิ้มให้โชคชะตาศรัทธายังมีเหลือพCอ เยอีเยG..

ถึงไม่ค่อยมีAmปัจจัย แต่ใจยังไDmม่อับจนหลายครั้งทางชัFน แต่ฉันรู้ว่าความจนมันมีพลังดิ้นรCน เยอีเยG..

ก็ไม่เป็นไAmร เมื่อเกิดมาอย่างนี้F เมื่อมีเท่าที่มีCก็ทำมันให้ดีGเท่าที่หนทางยังมีอยู่Amสู้เพื่อคนที่รัFก พิสูจน์ให้ได้ดูCถึงหนักหนาเท่าไGรยังไงหัวใจยังมีแรง

Am | Am |Am | Am |

ความจนมันเป็Amนอย่างไร  ไม่จนคงไDmม่เข้าใจสองเท้าเปื้อนดิFน ชีวิตไม่ง่ายเท่าไรยังมีคนรอพึ่งพCา..มากมาGย..

* |

Am | Am |G | G |

สาAmยลมจาง ๆ ยังล่องลอGยจากแดนไกลกระชิบคอยGบอกเบา ๆ เตือนให้เรAmาลืมตาเสีAmยงใจดวงเดิม มันรำพัGนว่ายังไหวกระชิบคอGยปลอบเบา ๆ พอให้เรAmาเดินไปฝนเพิ่งซGากลิ่นไอดิน ทิวไม้โอAmนเอนไกวทุกข์หรือสุGข สุดแต่ใจ สุดแต่ใจG

Am | G |G | Am |
Am | G |G | Am |G | G |

ก็ไม่เป็นไAmร เมื่อเกิดมาอย่างนี้Fเมื่อมีเท่าที่มีC ก็ทำมันให้ดีGแลกมันด้วยเหงื่Amอ สู้เพื่อคนที่รัFก พิสูจน์ให้ได้ดูCถึงหนักหนาเท่าไรG ยังไงหัวใจยังมีอAmยู่เมื่อเลือกได้แค่นี้F เมื่อมีเท่าที่มีC ก็ทำมันให้ดีGทุ่มเททุกอย่Amาง สู้เพื่อคนข้างหลัFง สู้มันทุกหนทCางถึงเหนื่อยล้าเท่าไGร ยังไงหัวใจยังมีแรง

Am | G | G | Am | ( Fade Out )ฟังเพลง - พลังงานจน Labanoon ลาบานูน feat. เปาวลี พรพิมล - YouTube

เนื้อเพลง พลังงานจน Labanoon ลาบานูน feat. เปาวลี พรพิมล สายลมจางๆยังล่องลอยจากแดนไกล กระชิบคอยบอกเบาๆเตือนให้เราลืมตา ชีวิตจนๆอย่างเรา จะเอาอะไรหนักหนา เช้าลุกขึ้นมา ส่งยิ้มให้โชคชะตา ศรัทธายังมีเหลือพอ เยอีเย ถึงไม่ค่อยมีปัจจัย แต่ใจยังไม่อับจน หลายครั้งทางชัน แต่ฉันรู้ว่าความจน มันมีพลังดิ้นรน เยอีเย ก็ไม่เป็นไร เมื่อเกิดมาอย่างนี้ เมื่อมีเท่าที่มี ก็ทำมันให้ดีเท่าที่หนทางยังมีอยู่ สู้เพื่อคนที่รัก พิสูจน์ให้ได้ดู ถึงหนักหนาเท่าไรยังไงหัวใจยังมีแรง ความจนมันเป็นอย่างไร ไม่จนคงไม่เข้าใจ สองเท้าเปื้อนดิน ชีวิตไม่ง่ายเท่าไร ยังมีคนรอพึ่งพา มากมาย สายลมจางๆยังล่องลอยจากแดนไกล กระชิบคอยบอกเบาๆเตือนให้เราลืมตา เสียงใจดวงเดิม มันรำพันว่ายังไหว กระชิบคอยปลอบเบาๆพอให้เราเดินไป ฝนเพิ่งซากลิ่นไอดิน ทิวไม้โอนเอนไกว ทุกข์หรือสุข สุดแต่ใจ สุดแต่ใจ ก็ไม่เป็นไร เมื่อเกิดมาอย่างนี้ เมื่อมีเท่าที่มี ก็ทำมันให้ดี แลกมันด้วยเหงื่อ สู้เพื่อคนที่รัก พิสูจน์ให้ได้ดู ถึงหนักหนาเท่าไร ยังไงหัวใจยังมีอยู่ เมื่อเลือกได้แค่นี้ เมื่อมีเท่าที่มี ก็ทำมันให้ดี ทุ่มเททุกอย่าง สู้เพื่อคนข้างหลัง สู้มันทุกหนทาง ถึงเหนื่อยล้าเท่าไร ยังไงหัวใจยังมีแรง