เครื่องบินชนควาย (ขึ้นเครื่อง)

  วงลูกเนียง   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เครื่องบินชนควาย (ขึ้นเครื่อง) วงลูกเนียง
เนื้อร้อง/ทำนอง: สหายโตน แพรทองเรียบเรียง: พ็อก บิ๊กอายดนตรี: ปิยวัฒน์ หมื่นสนิท

มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเชิญรับชมรับฟังให้เพราะพี่น้อง ขึ้นเครื่อง

ขณะที่เครื่องนั้นลงจอEขอเล่าข้ามช็อตจะได้หม้C#mายเหตุการณ์ครั้งนั้นฉันจำได้F#mฉันเห็นเครื่องบินเขชนควBายนอนตายอยู่ใต้ต้นลูกเนีEยง

ไม่ใช่แหลงหกแต่ว่าฝัEน นิและต่อจากนั้นฉันก็ได้ยินC#mเสียงของโทรศัพท์ที่บนหัวเตีF#mยงพอกดรับสายฟังสำเนียBง..ฮัลโหล ไม่ทราบว่า พี่แม็กลูกเนียงใช่หรือเปEล่า

ว่าช่างเสียงหวานเหมือนกับน้ำตาEลเลยหนาแอดเฟสมาหาโปรไฟล์หน้าตC#mาก้าผ่านคุยมาคุยไปก็เกิดอากาF#mรหลงรักเธอแล้วกระทันหัBแต่บ้านเธอนั้นอยู่เชียงใหEม่

ความห่างไกF#mลมันไม่ใช่อุปสรC#mรคต่อให้คำF#mว่ารักจะฝ่าไC#mต่อให้ไกF#mลสุดตา พี่จะไปหาC#mให้จนได้ไม่อยากเห็นเพียAงแค่รูปโปรไฟล์ของเธออีกต่อไปแล้Bถึงว่าราคF#mายังก้าอิสามโลร้อC#mพี่จะตั้F#mงหน้ากวดด้วยหัวใC#mจะตีตั๋F#mวเครื่องบิน ไปหาน้อC#mงที่เชียงใหม่ไม่อยากเห็นเพียAงแค่รูปโปรไฟล์ของเธอก็เลยต้องขึ้นBเครื่อง พี่น้อง . . .   B

แต่พอไปเห็นหน้าน้Aอง ทำพี่นี้เหมือนอีร้อC#mถ่ายรูปโปรไฟล์ใช้กล้Aองไหรช่วBยบอกพี่ทีEตัวจริงอยู่เหมือนไก่เถื่Aอนหน้าเฟสน้องงาG#mมเหมือนเกาหC#mลีทำพือAละทีนี้.. ช่วยบอกทีจะได้หม้Bายเขเครื่องบินชนควาAยก้าไม่โหดร้ายเท่าหน้าน้อC#mถึงพี่ทั้งรักทั้งข้อAง แต่เราไม่พร้BอมจะรักกัEพี่นิจนเศษสAาเมียสี่ลูกห้า ไอ้ที่ท้อBงอยู่ก้ายังเลิกกันAดีหวา เราอย่าBรักกันกูไม่Aน่าฝัน..B   เขเครื่องบินมาชนEควาย

C#m | C#m |C#m | C#m | C#m |

A | E |A | E |
A | E |F#m | F#m |B | B |

* | ** | ** |ฟังเพลง - เครื่องบินชนควาย (ขึ้นเครื่อง) วงลูกเนียง - YouTube

เนื้อเพลง เครื่องบินชนควาย (ขึ้นเครื่อง) วงลูกเนียง มีเรื่องจะเล่าให้ฟัง เชิญรับชมรับฟังให้เพราะพี่น้อง ขึ้นเครื่อง ขณะที่เครื่องนั้นลงจอด ขอเล่าข้ามช็อตจะได้หม้าย เหตุการณ์ครั้งนั้นฉันจำได้ ฉันเห็นเครื่องบินเขชนควาย นอนตายอยู่ใต้ต้นลูกเนียง ไม่ใช่แหลงหกแต่ว่าฝัน นิ และต่อจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียง ของโทรศัพท์ที่บนหัวเตียง พอกดรับสายฟังสำเนียง ฮัลโหล ไม่ทราบว่า พี่แม็กลูกเนียงใช่หรือเปล่า ว่าช่างเสียงหวานเหมือนกับน้ำตาลเลยหนา แอดเฟสมาหาโปรไฟล์หน้าตาก้าผ่าน คุยมาคุยไปก็เกิดอาการหลงรักเธอแล้วกระทันหัน แต่บ้านเธอนั้นอยู่เชียงใหม่ ความห่างไกลมันไม่ใช่อุปสรรค ต่อให้คำว่ารักจะฝ่าไป ต่อให้ไกลสุดตา พี่จะไปหาให้จนได้ ไม่อยากเห็นเพียงแค่รูปโปรไฟล์ของเธอ อีกต่อไปแล้ว ถึงว่าราคายังก้าอิสามโลร้อย พี่จะตั้งหน้ากวดด้วยหัวใจ จะตีตั๋วเครื่องบิน ไปหาน้องที่เชียงใหม่ ไม่อยากเห็นเพียงแค่รูปโปรไฟล์ของเธอ ก็เลยต้องขึ้นเครื่อง พี่น้อง แต่พอไปเห็นหน้าน้อง ทำพี่นี้เหมือนอีร้อง ถ่ายรูปโปรไฟล์ใช้กล้องไหรช่วยบอกพี่ที ตัวจริงอยู่เหมือนไก่เถื่อน หน้าเฟสน้องงามเหมือนเกาหลี ทำพือละทีนี้ ช่วยบอกทีจะได้หม้าย เขเครื่องบินชนควายก้าไม่โหดร้ายเท่าหน้าน้อง ถึงพี่ทั้งรักทั้งข้อง แต่เราไม่พร้อมจะรักกัน พี่นิจนเศษสาเมียสี่ลูกห้า ไอ้ที่ท้องอยู่ก้ายัง เลิกกันดีหวา เราอย่ารักกัน กูไม่น่าฝัน เขเครื่องบินมาชนควาย