มองอย่างนก (ยรรโฟล์ค)

  มาลีฮวนน่า   เพื่อชีวิต   ปลดแอก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มองอย่างนก มาลีฮวนน่า ยรรโฟล์ค
เนื้อร้อง: สุเมธ สอดจิตต์ทำนอง: คฑาวุธ ทองไทย

Dmaj7 | Gmaj7 |
Dmaj7 | Gmaj7 |
Dmaj7 | Gmaj7 F#m7 | Em7 A |

มีDอำนาจอยู่ในมือ ถือBmเอาไว้ไม่เป็นมันGไม่ใช่ของเล่น กระเด็AนกระดอนมาหลายราDมองDอะไรให้สูง ๆ อย่Bmาเป็นยุงกรีดกรายมันGไม่ใช่ของง่าย ความเป็Aนความตายของผู้คD | D7น..

มองอย่างนGก บินอย่างนก และเป็Bmนดั่งนกที่นำพAาศรัทธาแผ่นดินไDว้มองให้ถึGง ไปให้ถึง และทำBmให้ถึงแด่ผู้คAนผู้ยังตั้งตารD | (A)อ..

ควาDมศรัทธาของผู้คน ใช่Bmว่าปล้นหรือขอต้อGงทำงานสานก่อ ใช่รAอ ใช่ฝันแต่ลม ๆDเธอDคือนกที่บินสูง อย่าสูBmงเกินต้านลมแผ่นดิGนร้าวระทม ทุกข์ตรAม ทับถมท้นทD | D7วี..

* |

Dmaj7 | Gmaj7 |
Dmaj7 | Gmaj7 |

G | Bm |A | D |
G | Bm |A | D | D7 |

* | ** | * | * | * | * |

Dmaj7 | Gmaj7 |
Dmaj7 | Gmaj7 |
Dmaj7 | Gmaj7 F#m7 | Em7 A |ฟังเพลง - มองอย่างนก มาลีฮวนน่า ยรรโฟล์ค มาลีฮวนนา มาลีฮอนน่า มาลีฮอนนา - YouTube

เนื้อเพลง มองอย่างนก มาลีฮวนน่า ยรรโฟล์ค มีอำนาจอยู่ในมือ ถือเอาไว้ไม่เป็น มันไม่ใช่ของเล่น กระเด็นกระดอนมาหลายราย มองอะไรให้สูงๆอย่าเป็นยุงกรีดกราย มันไม่ใช่ของง่าย ความเป็นความตายของผู้คน มองอย่างนก บินอย่างนก และเป็นดั่งนก ที่นำพาศรัทธาแผ่นดินไว้ มองให้ถึง ไปให้ถึง และทำให้ถึง แด่ผู้คนผู้ยังตั้งตารอ ความศรัทธาของผู้คน ใช่ว่าปล้นหรือขอ ต้องทำงานสานก่อ ใช่รอ ใช่ฝันแต่ลมๆเธอคือนกที่บินสูง อย่าสูงเกินต้านลม แผ่นดินร้าวระทม ทุกข์ตรม ทับถมท้นทวี