แม่ใช้ล้างถ้วย

  มาริโอ้ โจ๊ก   รำไพ แสงทอง   หมอลำ   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แม่ใช้ล้างถ้วย ​ มาริโอ้ โจ๊ก ft. รำไพ แสงทอง
เนื้อร้อง/ทำนอง: สะเลอปี้เรียบเรียง: จินนี่ ภูไท

F#m | F#m |E | F#m |

D | E |C#m | F#m |
D | E |C#m | F#m |
E C#m E | F#m |

กำลังสินอนคัก ๆF#m เสียงแม่ที่รักEกะเอิ้นมาด่F#mลาวจ่มลาวป้อยข่อยว่Bmา ลูกชายเพิ่นมันบ่เอาไหC#mต้นเหตุที่แม่ข่อยสูBmจานกองจูนพูAน มึงสิล้างตอนใBmด๋เทิงสูนล่ะกะเทิงใจฮ่Eายแอบจ่มในใจ คือบ่ใF#mช้ใบอื่นสาก่อน..

ลาวบอก เบิดเฮือน เบิดซาF#mมีถ้วยกับจาEน 10 ใบถ่อนี้F#mแช่ไว้ตั้งดนเป็นปีBm แล้วสิเอาไสมาใส่อาหC#mารเมนูคืออ่อมเขียดโBmม้ บักมาริโอ้Aเอ็งอย่าขี้ค้าBmจงรีบล้างถ้วยล้างจาEนมาใส่อาหาร..บัดC#mเดี๋ยวนี้..

สิซื้อให้หาบขาDย ซะบ้อยายอันนี้Eคือจ่มดี้ดีC#m ใช้แต่ล้างถ้วF#mคนกำลังสินอDน อุตส่าห์ทำท่าป่วEยังให้มาล้างถ้C#mวย  โพดแท้น้อคุF#mณแม่

ตั้Dง..แต่แม่Eอุ้มท้องคองเจ้F#mบ่เคยจ่มเว้Bา ป้อนข้าว ป้อนน้ำ ดูC#mแลแม่ใช้ล้างจาEน เจ้าคือขี้ค้C#mาน ขี้ค้EานคักแหF#mน่ควรคิดแทนบุญคุณแDม่ล้างถ้วยให้Eแหน่ เด้อลูF#mกหล่าเอ้ย..

* | ** |

Dม่..จักสิอEยู่ได้ฮอดมื้F#mอใด๋ไม้แก่ใกล้Bตาย เหลือใจลูกชายC#mใช้ยากบ่เห็นโลงแEม่ เจ้าคงบ่แคC#mร์คำแEม่..ที่F#mฝากถ้วยสิบใบกับซันไลต์ลูกรัDคันบ่ลำบาEก  ล้าF#mงให้แม่แหน่..

D | E |C#m | F#m |
D | E |C#m | F#m |
E C#m E | F#m |

* | ** | *** |

D | E | C#m | F#m | ( x2 )
E C#m E | F#m |ฟังเพลง - แม่ใช้ล้างถ้วย ​ มาริโอ้โจ๊ก ft. รำไพ แสงทอง - YouTube

เนื้อเพลง แม่ใช้ล้างถ้วย ​ มาริโอ้ โจ๊ก ft. รำไพ แสงทอง กำลังสินอนคักๆเสียงแม่ที่รักกะเอิ้นมาด่า ลาวจ่มลาวป้อยข่อยว่า ลูกชายเพิ่นมันบ่เอาไหน ต้นเหตุที่แม่ข่อยสูน จานกองจูนพูน มึงสิล้างตอนใด๋ เทิงสูนล่ะกะเทิงใจฮ่าย แอบจ่มในใจ คือบ่ใช้ใบอื่นสาก่อน ลาวบอก เบิดเฮือน เบิดซาน มีถ้วยกับจาน 10 ใบถ่อนี้ แช่ไว้ตั้งดนเป็นปี แล้วสิเอาไสมาใส่อาหาร เมนูคืออ่อมเขียดโม้ บักมาริโอ้เอ็งอย่าขี้ค้าน จงรีบล้างถ้วยล้างจานมาใส่อาหาร บัดเดี๋ยวนี้ สิซื้อให้หาบขาย ซะบ้อยายอันนี้ คือจ่มดี้ดี ใช้แต่ล้างถ้วย คนกำลังสินอน อุตส่าห์ทำท่าป่วย ยังให้มาล้างถ้วย โพดแท้น้อคุณแม่ ตั้ง แต่แม่อุ้มท้องคองเจ้า บ่เคยจ่มเว้า ป้อนข้าว ป้อนน้ำ ดูแล แม่ใช้ล้างจาน เจ้าคือขี้ค้าน ขี้ค้านคักแหน่ ควรคิดแทนบุญคุณแม่ ล้างถ้วยให้แหน่ เด้อลูกหล่าเอ้ย แม่ จักสิอยู่ได้ฮอดมื้อใด๋ ไม้แก่ใกล้ตาย เหลือใจลูกชายใช้ยาก บ่เห็นโลงแม่ เจ้าคงบ่แคร์คำแม่ ที่ฝาก ถ้วยสิบใบกับซันไลต์ลูกรัก คันบ่ลำบาก ล้างให้แม่แหน่